הרב בני להמן

הרב בני להמן למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" ואח"כ למד בישיבת "מרכז הרב". בעל תואר שני בפסיכולוגיה מהאוניברסיטה העברית. הצטרף לצוות החינוכי של הישיבה בשנת תש"ס, ומלמד בישיבה מחשבת ישראל. במקביל ממשיך בעבודתו כפסיכולוג.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשיות נצבים-וילד מהו הקשר היסודי בין הקללות המוזכרות בפרשת כי תבוא לבין הברית הנכרתת בפתיחת פרשת נצבים? כיצד ניתן לכרות ברית בין עם ישראל לבין הקב`ה כאשר רק חלק מן העם נוכח בברית זו? מהו ההבדל בין היסוד של `ושב ה' אלוקיך את שבותך` לבין `ושבתי את שבות בני עמון`? קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת פינחס שיעור זה מחולק לשני חל'קים. בחלק הראשון נדון בעיונים קצרים בפרשת פנחס: מהי המשמעות של איסור העברת נחלה רק בדור המדבר? מהו ההבדל בין הניסוח `אשר היצו` לבין `בהצותם על ה' `, פסוקים אשר נאמרו ביחס לדתן ואבירם? מדוע שחטו את עולת הבוקר בצד מערב ואילו את עולת הערב בצד מזרח?. בחלק השני של השיעור נדון במדרש חז`ל המופלא על כך ששעיר חטאת של ראש חודש נועד לכפרה על הקב`ה על כך שמיעט את הלבנה בזמן הבריאה. קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת קרח לשון התורה - `ויקח קרח` - העסיק את הפרשנים לדורותיהם: את מה לקח קרח? המהר`ל מציע פירושים שונים להבנת עניין זה: המכנה המשותף להם הוא העיסוק במשמעותה הרוחנית של המחלוקת. המהר`ל דן בשאלה מדוע לא ערער קרח גם על מנהיגותו הפוליטית של משה, אלא רק על המנהיגות הרוחנית? ומה תורף טענתו של קרח כלפי משה ואהרן במישור הרוחני? קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת כי תבוא האם יכול אדם להחיל על השדה כולו שם ביכורים - המהר`ל מתווכח בעניין זה עם הרא`ם, והוא טוען כי שיבוש בדברי רש`י הטעה את המזרחי. כנגד רשימת הארורים שבתורה ישנה גם רשימת ברכות שאינה מפורשת בפסוקים, מדוע בחרה התורה לכתוב דווקא את רשימת הקללות? בקללות שבפרשת כי תבוא אין נחמה בסוף הדברים, בניגוד לפרשת בחוקותי - מה טעם הדבר וכיצד זה מתחבר לעובדה שספר דברים נאמר על ידי משה רבנו? קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת תולדות כיצד מתבלטת דמותה של רבקה על רקע ההשפעה הרעה של בתואל, לבן ובני עירה? מהי המשמעות של ההתגוששות בין יעקב לעשו ברחם רבקה? מדוע מזהים חז`ל את הבכורה, שיעקב כל כך חפץ בה, עם העולם הבא? מהי הסיבה שרש`י טורח להסביר כי יעקב לא רימה את יצחק באומרו `אנוכי עשו בכורך`, וכי ניתן לפרש את כוונתו `אנוכי - יעקב, ועשו הוא בכורך`? קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשות תזריע-מצורע חז`ל דורשים כי דיני טומאה וטהרה של האדם, כפי שהם מופיעים בפרשתנו, מופיעים לאחר דיני טומאה של בעלי חיים, כפי סדר הבריאה. המהר`ל מרחיב ביסוד המחשבתי שיש בכך - התורה היא המשך הבריאה, והופעה מאוחרת בסדר הבריאה מעידה על התפתחות מורכבת ועליונה יותר. כיצד מסמלים הארז, שני התולעת והאזוב את עמדתו הרוחנית של המטהר מטומאת צרעת? לסיום נדון בסוגייה הלכתית - מדוע דרשו חז`ל ש`ימים רבים` האמורים לגבי ראיית זיבה של הזבה מכוונים לשלושה ימים, ואילו לגבי אבלו של יעקב אבינו על יוסף, דרשו חז`ל על אותם מילים שיעקב לא נתנחם עשרים ושתיים שנה? קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת תצוה מהו ההבדל בין התמידות הנצרכת בהדלקת המנורה לבין הציווי על לחם פנים לפני תמיד? מה היחס בין בגדי הכהונה העשויים לכבוד ולתפארת לבין מכנסי הבד העשויים לכסות בשר ערוה? משה רבנו מקריב בשבעת ימי המילואים פר, ורש`י מביא כי פר זה מכפר על מעשה העגל - מהו ההבדל בין קרבן זה של משה לבין קרבן אהרן ביום השמיני? כיצד נתמודד עם הכלל 'אין קטגור נעשה סניגור' ביחס לכפרה זו? קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת תרומה מדוע דרשו חז`ל כי התרומה המוזכרת בראשית הפרשה מכוונת גם לתרומות החובה - מחצית השקל לאדנים ומחצית השקל לקרבנות? המהר`ל מבין כי מדובר בתיקון מקיף לחטאם של ישראל בעגל. רש`י מביא כי עצי השיטים למשכן ננטעו במצרים על ידי יעקב אבינו - המהר`ל מקשר זאת לעיקרון יסודי בדבר דמותו המאחדת של יעקב, הוא אשר מהווה את בסיס המשכן ואת הבריח התיכון שלו. בנוסף, דן המהר`ל בקדושת המשכן, והוא קובע כי האדם רק יוצר את המסגרת, אך הקדושה נובעת מן הקב`ה. לסיום, נדון במנורה, שם מסביר המהר`ל את היחס הנכון בין הציווי `ועשית מנורה`, לבין קביעת חז`ל שהקב`ה בעצמו יצר את המנורה. קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת כי תשא מהי המשמעות העומדת מאחורי סדרן של ד' פרשיות: שקלים, זכור, פרה והחודש? מדוע מניין בני ישראל יכול לגרום לנגף ולהשחתה - המהר`ל מסביר כי מניין מראה על חשיבות וחיבה, אך לצד הסיכוי שבמניין עומד גם סיכון כיוון שהעולם כולו מורכב כאשר לצד הטוב עומד גם הרע; חז`ל דרשו כי החלבנה מסמלת את רשעי ישראל, אשר גם הם מצורפים לקטורת המכפרת - המהר`ל עומד על עומקו של מדרש זה ומסביר שדווקא תשובתם של הרשעים מכילה עוצמות מיוחדות המרוממות את כלל ישראל. קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת שמות מהי משמעות דרשת חז`ל על כך שבמצרים היו יולדות ששה בכרס אחת? מדוע בחרה התורה להסתיר את זהותן האמיתית של המילדות ולכנותן שפרה ופועה, ומדוע בפרשת הולדת משה לא מוזכר אף אדם בשמו? כיצד מתבארת דרשת חז`ל על כך שבעוון דילטוריא ולשון הרע מתעכבת הגאולה, וכיצד ההחצנה עומדת בניגוד לעולם הפנימי-גאולי? שאלות אלו עומדות במרכז דיונינו בדברי המהר`ל לפרשת שמות. קש"ת - מהרל

עמודים