הרב יואל בן נון
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואל בן נון פרשת נח - על הכפילות שבסיפור המבול כבסיפור הבריאה, גם בסיפור המבול ישנה כפילות מובהקת, ובו תיאור כללי (בשם א-לוהים) ותיאור אישי-פרטי (בשם ה'). כפי שנראה, כפילות זו באה לידי ביטוי ברקע למבול, בפרטי הציווי על התיבה ובנייתה, וגם בקרבן ובקשת הבאים לאחר המבול. במהלך השיעור נעסוק גם בלוח השנה העברי, המורכב משילוב של שנת ירח ושנת שמש, ומופיע בשתי צורותיו גם בתארוך של המבול בתורה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת לך-לך – ברית בין הבתרים וברית המילה בשיעור זה נעסוק בשתי הבריתות שזכה להן אברהם: ברית בין הבתרים וברית המילה. נעמוד על ההבדלים בין שתי הבריתות, המייצגות שני סוגים שונים של קשר עם ה' ועם הארץ, ומתוך כך גם שתי תפיסות עולם לגבי ההיסטוריה והשלטון בארץ ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת חיי שרה – השדה והמערה: יצחק בארץ מדוע היה חשוב לאברהם המשא ומתן על רכישת המערה והשדה בה היא נמצאת יותר מזריזות בקבורת שרה? מתוך ההבנה שאברהם ניצל את ההזדמנות לקנות אחוזה בארץ, נעסוק בחשיבות ארץ ישראל בעיני אברהם, ובייחודיותו של יצחק השוכן בארץ. אגב הדברים, נדון במחלוקת הראשונים לגבי עיסוקם ועושרם של האבות. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (א) 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וישלח– מלחמה ומוסר: ישראל בארץ פרשת וישלח היא פרשה יסודית המלמדת אותנו על מוסר מלחמה. בשיעור ידונו אפשרות המלחמה שהעלה יעקב, המרמה של בני יעקב למול שכם, שאלת ההתרפסות והשתדלנות מול הלחימה העיקשת, וכן ברית המילה והמפגש עם עשו. מתוכם, נעסוק בהיבטים שונים של שמירה על אמות המידה המוסריות, דווקא - ובמיוחד - בעת לחימה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ב) 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ג) 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת מקץ – פתרונות יוסף ומטרתו במפגש עם אחיו בשיעור זה נדון בשני נושאים. ראשית, נבחן את ההבדל המהותי בין פתרון החלומות של יוסף לבין החרטומים, ונדגיש את עובדת היותו של יוסף בפתרונות אלו בחזקת חכם ברוח הקודש ולא נביא. עיקר השיעור יעסוק בתשובה לשאלה השורשית שהעלה הרמב"ן כאשר הגיע לארץ ישראל: מדוע לא שלח יוסף להודיע לאביו שהוא בארץ מצרים. נסקור את שני הפירושים המקובלים, התולים זאת בניסיון להגשים את החלומות או במבחן לאחיו, ונציג את הקשיים שבהם. מתוך כך, נעלה גישה שלישית, לפיה יוסף כלל לא ידע שאביו מתאבל עליו, ואף חשש שאביו שיתף פעולה עם אחיו במכירתו למצרים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויחי – ברכת יעקב למנשה ואפרים בשיעור נעסוק במספר נושאים יסודיים בפרשת ויחי. ראשית, נבחן את סיפור פגישתו של יעקב עם מנשה ואפרים וברכתו להם - מתי התרחשה, מה ביקש יעקב להשיג, והאם עלתה בידו. בנוסף, נסקור את ברכות יעקב לבניו על פי מאפיינים היסטוריים וגיאוגורפיים. תוך כדי, נדון בייחודם של שבט יהודה ושבטי יוסף, מנשה ואפרים, בינם לבין עצמם ולמול השבטים האחרים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת שמות – מאבק הזהות של משה – איזה ילד לא נימול, ומדוע? בפעם הראשונה שאנו פוגשים את משה ומשפחתו, התורה לא מספרת לנו מיהם. עובדה מפתיעה זו תוסבר לאור אתגר הזהות של משה רבינו - כמי שגדל בבית פרעה ולאחר מכן כזר במדין, ובכל זאת שמר על הקשר שלו עם אחיו - אתגר שבא לשיאו בפרשיית ברית המילה במלון. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וארא– החיבור בין ברית המילה וברית בין הבתרים בדרכו של רש"י פתיחת פרשת וארא מהווה, תוכנית וסגנונית, התחלה חדשה. כפי שנראה, לא מדובר רק בניסיון מחודש לאחר הייאוש בו מסתיימת פרשת שמות, אלא בעיקר בשילוב של ברית המילה וברית בין הבתרים - דבר המוכח מהפסוקים ותואם את הסבר רש"י. כפי שנראה, שילוב זה בא לידי ביטוי בהקשרים, בשם ה' ובתוכן הדברים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בא– פסח וחג המצות – שני חגים ולא אחד למרות המחשבה הרווחת, חג הפסח וחג המצות הם שני חגים נפרדים, דבר הבולט במיוחד במקומות בהן חגים אלו מופיעים בנפרד. ממילא, גם השילוב של השנים, הבא לשיאו בליל הסדר, הוא בעל אופי כפול. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בשלח– "דרך ארץ פלשתים" מול "דרך המדבר ים-סוף" – מקור האיסור לשוב מצרימה ומשמעותו מדוע בחר ה' להוביל את עם ישראל "דרך המדבר ים סוף" במקום "דרך ארץ פלשתים"? התחשבות בשאלות מפתח בפרשה, במקורות חז"ל ובנתונים ארכיאולוגים גיאוגרפיים, מניסה תשובה מפתיעה המציבה נקודת הסתכלות חדשה על כל יציאת מצרים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת יתרו– מהנהגת הנס להנהגת הדיבור – מעמד הר סיני מעמד הר סיני הוא אירוע מכונן בעם ישראל. כפי שנראה, מעמד זה העביר את עם ישראל מהנהגת הנס להנהגת הדיבור ושחרר אותם מהיראה הנובעת מפחד ליראה בחירית. בשולי הדברים, נציין שב"עשרת הדברים" היו שנים עשרת לאווין, וניגע בקצרה ביסודות ענין זה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת משפטים–המשפטים היוצאים מהדברות הסתכלות על פרשיות מעמד הר סיני והפרשיות שאחריה, כולל פרשת משפטים, כרצף אחד, מאירה את המהלך המסודר של התורה. לאור הבנה זו, נסקור את המעברים מהמשפט המותנה לחוקי גוי קדוש, את המקבילות של מעמד הר סיני ואת התהליך שאמור העם לעבור, ב"ברית סיני". 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת תרומה–למה קדמה פרשת משפטים לפרשיות המשכן האם יש סתירה בין 'מוסר הנביאים' לבין מעמד הקרבנות וחוקי המקדש בתורה? עיון מדוקדק בפרשת יתרו ומשפטים, כמו גם בדברי הנביאים, מגלה ציר מרכזי אחד החורז את כולם, על פי השקפת התורה והנביאים גם יחד. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת תצוה – בנייה ומבנה בפרשות המשכן בשיעור זה נעסוק בנקודות שונות מתוך פרשות המשכן. כך, נסקור את שיטתו של מאיר בן אורי ז"ל לפיה הפסוקים היו כתובים על כלי השרת, נעמיק במבנה פרשות תרומה ומשפטים, ומתוך כך נעמוד על משמעותם של האפוד, המנורה וכלים נוספים, ועל השארת השכינה בתוך עם ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת כי תשא – בין 'משפטים' ל'כי תשא' פרשת כי תשא משלימה נקודות מרכזיות שהופיעו לפני כן בספר שמות. ראשית, בפרשת כי תשא נחשפים י"ג מידות הרחמים, שהם כעין התורה שבעל פה למול לוחות הברית, המייצגות את הדין. בנוסף, כהקבלה ברורה לפרשת משפטים, פרשת כי תשא מביאה גם את 'ספר הברית', וכן את מצוות השבת והרגלים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויקהל-פקודי – 39 אבות מלאכות בשבת - מנין? מה המקור לשלושים ותשע אבות מלאכה האסורים בשבת? בשיעור הקרוב נעמיק באפשרות לפיה מספר הכלים המופיע בפרשות ויקהל ופקודי הוא בדיוק 39, ומספר זה מהווה את המקור למספר המלאכות. מקור לכך נראה במדרש הגדול, ונעיין ביחס בין הסבר זה להסברים המוכרים יותר. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון אדני הכסף רובו של המשכן נבנה מחומרים שנתנו אנשים מתוך נדיבות לבם, אולם אדני המשכן נוצרו דווקא מסכום אחיד שהצטווה כל אחד לתת. רמז לכך שהתורה נותנת מקום לביטוי אישי, אולם זאת רק לאחר עמידה ברובד בסיסי אחיד ומחייב. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויקרא – ספר ויקרא כהמשכו של ספר שמות בפתיחת השיעור נראה כיצד לספר שמות ישנן שני המשכים: ויקרא ובמדבר. בויקרא, פותחת התורה בכוונה בקרבנות הרשות, כחלק ממהלך - החוזר פעם אחר פעם במהלך הפרקים הראשונים, של הצבת יכולת הבחירה של האדם במעשי הקרבנות של עבודת ה'. כך מוסברים התפילות במהלך הקרבנות, היכולת לבחור אלו קרבנות להקריב, והבחירה בסוגי המנחות. במהלך השיעור, יתבארו גם שאלות יסוד נוספות בענייני הקרבנות וביחס בין סוגי הקרבנות השונים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת צו – תורת הקרבנות ניגוד לפרשת ויקרא, פרשת צו מעמידה במרכז את הכהנים. בשיעור נסקור את הקרבנות השונים, ואת הדברים שניתן ללמוד מהם. בין השאר, על עבודת כהן גדול וכהן הדיוט, וכן על תפקידי החמץ והמצה 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת שמיני - להבדיל בין הטמא ובין הטהור שיעור זה נסקור את תורות הטומאות והטהרות של פרשת שמיני. נבחין בכל אחד מסוגי הטומאות בייחודו, בחידוש התורה על פני הקיים בעולם העתיק, כמו גם במסרים המוסריים והרוחניים הנלמדים מהם - ומדרך הטהרה של התורה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשות תזריע-מצורע – טומאות החיים והמוות פרשות תזריע מצורע מזכירות שלוש מערכות טומאה: טומאת יולדת, טומאת הצרעת וטומאות הזב והזבה. כדרכם של הקדמונים, נשלב בפרשנותנו רפואת הנפש ורפואת הגוף, על מנת להסביר את הדינים השונים של מערכות הטומאות, הנעוצים בטבורם ביחסי חיים מול מוות. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשות אחרי מות - קדושים – משמעות החתימה "אני ה' " ו"אני ה' א-לוהיכם" בפרשת קדושים מנומקות מצוות והלכות רבות בביטוים "אני ה' " ו"אני ה' א-לוהיכם". בשיעור, נעמוד על ההבדל בין "אני ה' ", המכוון לזהות הדתית האוניברסאלית, לבין "אני ה' א-לוהיכם", המכוון לזהות הדתית היהודית הייחודית, שעוצבה בהוצאת ה' את עם ישראל מארץ מצרים. 01- פרשת השבוע

עמודים