הרב שלמה ברין

הרב שלמה ברין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשל"ד הצטרף לישיבת הר עציון. הוא שירת בצה"ל במסגרת ה"הסדר" כחובש קרבי, והשתתף במלחמת יום-הכיפורים ובמלחמת שלום-הגליל. במשך תקופה קצרה הוא למד בישיבת מיר שבירושלים, ולאחר מכן חזר לישיבת הר עציון. סיים תוארB.ED.ממכללת הרצוג ולומד לימודי תואר שני בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. כיום משמש הרב ברין כר"מ של בני שיעור א' בישיבה, ומלמד בישיבה ובמכללת הרצוג להכשרת מורים.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שלמה ברין על הרב עמיטל (שיחה)
הרב שלמה ברין שיחת יום השואה (שיחה)
הרב שלמה ברין חובת הגיוס לצבא וללחימה (שיחה)
הרב שלמה ברין כג.-כג: - עבד כשליח הולכה וקבלה וגדרי "אינו בתורת גטין וקידושין" האם עבד כשר להיות שליח להביא גט? האם יש הבדל בין שליח הולכה לבין שליחות קבלה? עיון בשאלות אלו ובייחודיות השליחות בגט, על רקע ההבחנה בין שליח להולכה לבין שליח לקבלה. גמרא גיטין
הרב שלמה ברין ו. - בדיקת חמץ לפני י"ד ניסן הגמרא כותבת שאדם שיוצא מביתו בתוך שלושים יום לפני הפסח - חייב לבדוק את החמץ. האם זוהי חובה עצמאית, או נגזרת של חובת בדיקת חמץ בי"ד בניסן? מתי מתחילה חובת הבדיקה? האם י"ד בניסן נקבע כתאריך הבדיקה בשל סיבה מהותית, או רק בשל סיבות מעשיות? גמרא פסחים
הרב שלמה ברין שיעור 28 - קידושין לאחר שלושים כאשר אדם מקדש אישה "לאחר שלושים יום" - האם קידושין אלו חלים? מה יקרה אם מישהו אחר יקדש אותה בתוך שלושים היום? הייתכן לנתק בין מעשה הקידושין לבין חלותם? גמרא קידושין
הרב שלמה ברין פרשת נח - על המבול ועל נח הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת לך-לך - בין אדם הראשון לאברהם אבינו הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת וירא - בין אברהם לאיוב הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת חיי שרה - הסוד שאברהם מגלה לעבד טרם צאתו להביא את רבקה הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת תולדות - בין אברהם ליצחק בבניית המזבח - על פשר בניית המזבחות על ידי האבות למה יצחק לא מרבה בבנית מזבחות כמו אברהם? המזבח הראשון נבנה לאחר הבטחת הארץ ליצחק. המשך חכמה מחדש שהעיקר הוא המזבח ולא הקרבן., ומטרתו לפרסם את הנס או הנבואה. הוא מביא שתי תשובות: השיקול הפוליטי - יצחק פחד ממלחמה בעקבות פרסום הבטחת הארץ. השיקול המוסרי - לא רצה לפגוע ביחסים הטובים עם השכנים על רקע הבטחה לארץ. הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת ויצא - בין זרעו של יצחק לזרעו של אברהם מדוע 'מפלה' התורה לרעה את אבהותו של יצחק לעקב לעומת אברהם? המשך חכמה מביא שני הסברים: א. ליצחק היה קשר אמיץ עם עשיו בעוד שלאברהם לא היה. ב. יעקב חטא בכיבוד הורים בכל שנותיו בחו`ל. מדוע רק בלידת יהודה מצאה לאה מקום להודות לקב`ה? יהודה משול לחוש הריח ורק על הריח תיקנו חז`ל ברכה. הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת וישלח - ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה על קדושת קניינו של יעקב אבינו הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת וישב - בין נס הניצחון לנס פך השמן, בין הצלת יוסף מן הבור לנס החנוכה על מה תיקנו את החנוכה? על נס הניצחון או על נס פך השמן? בעל המשך חכמה טוען שנס הניצחון והזחרת המלכות הוא העיקר, והדלקת הנרות באה כנגד שני הדברים. הם מאירים לזיכרון הנס, וצריך שיוכלו לראותם בכדי להזכיר את נס פך השמן. מדוע מובאת דרשת הבור של יוסף באמצע דיני חנוכה? כמו בחנוכה, עיקר הנס ותכליתו נעוץ במשמעות המדינית ההיסטורית שלו - העלייה של יוסף לכס המשנה למלך מצרים. הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת מקץ - רק הכסא אגדל ממך בין שלטונו של יוסף לשלטונו של פרעה בעל המשך חכמה מציע סיבה נוספת להגעת יוסף לכס השלטון במצרים. לטענתו, סגנון מלכותו של יוסף במצרים בא להציע תפיסת שלטון אלטרנטיבית לתפיסת המלכות של פרעה. בניגוד לפרעה, ששלטונו היה מבוסס על הענקת סמכויות נרחבות לפקידים ושרים על גביהם, יוסף מציע למנות איש חכם ונבון אשר מעלתו תהיינה בדרכי שלטונו האנושיות והמוסריות. הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת ויגש - יעקב במראות הלילה - על הכנת השכינה לגלות מדוע ההתגלויות ליעקב הן דווקא בנבואות חלום בלילה? המשך חכמה מציע, שבשתי הפעמים זו היתה התגלות לפני ירידה לשנים ארוכות בגלות, ולכן זה דווקא בלילה - הגלות חסרונותיה וצרותיה משולים לחשכת הלילה, ו'מראות הלילה' הם אור השכינה המאיר במקצת את החשכה. המשך חכמה משווה בין ההתגלות ליעקב לזו של שלמה המלך, לאחר חנוכת המקדש. גם שם הוא מביא עקרון זה שההשגחה מכינה את ישראל לגלות שתבוא עליהם בעתיד. הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת ויחי - צדיק יסוד עולם - על משמעות נוספת במותו של יעקב מדוע התאבלו המצרים על יעקב? מהו ההבדל בין בקשה לתפילה, ובין החרב לקשת? מדוע השביע יוסף את אחיו על העלאת עצמותיו ולא את בניו מנשה ואפרים? הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת שמות - על כבוד העם, ענוותנותו של משה, הנהגה גלויה ונסתרת ועל קדושת מקום המקדש בזמן הזה למה במעמד הסנה מדבר הקב`ה פעם בלשון יחיד ופעם בלשון רבים ביחסו לעמ`י? הקב`ה משכנע את משה להוציא את בנ`י ממצרים בטיעון שביציאתם ממצרים הם יעבדו אותו בהר סיני. מדוע משכנע טיעון זה את משה? אילו מצוות והנהגות של הקב`ה מתגלות למשה בסנה? האם אסור להקריב קורבנות במקום המקדש, ואם כן מדוע? הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת וארא - על הלאומיות המדינית במשנת המש`ח, ועל מנהיגותם של משה ואהרון מה משמעות לשון הגאולה האחרונה 'ולקחתי'? כיצד זה מתקשר לגאולה הלאומית של עמ`י? מה הקשר בין שמירה על שפתם של בנ`י לגאולה לתקוות הגאולה? האם גילם המופלג של משה ואהרון משפיע לטובה או לרעה על מנהיגותם? האם הביקורת שמושמעת מצד בנ`י לאורך שנות המדבר, היא לטובת משה או לרעתו? מדוע מונה התורה את תולדותיהם של מבקריו החריפים ביותר של משה? הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת בא - על גדולתו של משה ועל קרבן פסח מה היה התהליך בו קיבל העם את גדולתו של משה? למה משה נקרא כאן `איש`, ובספר דברים הוא נקרא `איש האלקים`? מדוע יש לקחת את שה קרבן פסח ארבעה ימים לפני הקרבתו? משתי סיבות: ללמד את בנ`י איפוק ושליטה עצמית, שהם ערך לאומי חשוב, ולגרום לבנ`י לעסוק במצוות צדקה, בין העשירים לעניים. הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת בשלח - על ההבדל בין מצוות למידות - מהן המצוות הקובעות לגבי היחיד ומהן לגבי החברה? המצוות הקובעות לגבי יחיד הן המצוות הדתיות - ביו אדם למקום, ועליהן נחרץ גורלו. לגבי חברה, המצוות הקובעות הן המוסריות והיחס בין אנשיה. הדוגמאות לכך הן: ההבדל בין דורו של דוד לזה של אחאב בכך שביציאה למלחמה דורו של אחאב ניצח, על אף שהיו בו חוטאים, העובדה שבית ראשון נחרב על מצוות ייהרג ואל יעבור, ואילו בית שני נחרב על שנאת חינם, העובדה שדור המבול נענש דווקא על הגזל ולא על העריות, העובדה שחטא המרגלים נמחל ואילו חטא העגל לא נמחל, ועל היחס בין יציאת מצרים לכניסה למי ים סוף לגבי קטרוגו של סמאל. בסוף השיעור מובאת זעקתו של בעל המשך חכמה על חילול השבת שבדורו, אך עוד יותר על הפגיעה במצוות הנימוסיות. הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת יתרו - על מעלתו של משה רבינו, על מנחילי המסורת, על ההבדל בין קלות לחמורות, וההבדל בין זכור לשמור מדוע משה לא קרא לבנו הראשון אליעזר, וכי לא היה חדור בתחושת ההצלה מחרב פרעה ועזרו מעם ה' בשעה שנולד בנו הבכור? בלידת בנו הראשון מבטא משה את זיקתו לעמו, ואת צערו על כך שאינו נושא איתם בעול השעבוד. רק אחרי כן, עם לידת בנו השני, נותן משה רבנו ביטוי להצלתו האישית. מדוע אנו מאמינים לנבואתו של משה? האם יש הבדל בין מצוות שמוגדרות כדעות למצוות שמוגדרות כמעשים בכל הנוגע לחלוקה בין חמור לקל ובין עשה ללא תעשה? למה בדברות ראשונות כתוב `זכור` ובדברות שניות כתוב `שמור`? הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת משפטים - על שלוש רגלים, ועל מצוות קידוש השם ועל כך שכל ישראל ערבים זה בזה מדוע בחרה התורה להזהיר על עבודה זרה לפני הציווי של עלייה לרגל? מהו ההבדל בין יחיד לרבים ביחס לדבקות בקב`ה? כיצד משפיעה מצוות עלייה לרגל על הבדל זה? מתוך היחס בין הפרט לכלל בישראל, מסביר המשך חכמה מדוע מצוות קידוש השם ניתנה רק לישראל ולא לבני נח. מהו מהקור הסמכות לכפות את גדרי תורה על יחידים בישראל? ומדוע זה לא קיים בבני נח? הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת תרומה - פרשת תרומה הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת כי-תשא - משה שובר את הלוחות על קדושת האיש המקום והחפץ הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`

עמודים