הרב עמית משגב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עמית משגב 20: נזיר מצורע מחלוקת הסוגיות
הרב עמית משגב 13: אבר מן החי בבהמה שמתה הגמרא בפרק גיד הנשה עוסקת במחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש האם איסור בשר מן החי כלול בלאו של אבר מן החי או לחילופין בלאו של טרפה.
הרב עמית משגב 15: פסול מומר בשחיטה הגמרא דנה במחלוקת האם ישראל מומר לעבודת כוכבים כשר לשחוט, ומסקנתה שפסול.