הרב יונתן פיינטוך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יונתן פיינטוך עשה רבי שילא - סיפור פורימי במסכת ברכות, חלק ב' - הקשרו הרחב של סיפור ר' שילא שיעור זה יעסוק במידה `בשכלות הלב`. תחילה, נתמקד במיקומה של מידה זו בתוך קבוצת מידות העוסקות בשלבי קבלת והפנמת התורה על ידי הלומד. לאחר מכן נתעמק ביחס שבין הלב והרגש לבין השכל והתבונה בלימוד תורה, ונראה שברייתת `קניין התורה` רומזת לנו היכן לחפש את נקודת המפנה מהתבונה להתגלות הלב אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך סיפור מותו של ר' אליעזר - חלק א' שיעור זה יעסוק במידה `באימה`. הטענה העיקרית העולה בשיעור היא שהמפגש הראשוני עם התורה חייב לבוא מתוך הבנה שהתורה היא עצומה ואין סופית, ורק אחרי הבנה ראשונית זו אנו מסוגלים ללמוד תורה. אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך סיפור מותו של ר' אליעזר - חלק ב' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת חזקיהו ומחלתו - חלק א' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת חזקיהו ומחלתו - חלק ב' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך עמון ומואב ואגדת הסרדיוטות, חלק א' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך עמון ומואב ואגדת הסרדיוטות, חלק ב' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך סיפור ר' יוסי והחורבה - שיעור ליום ירושלים אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת חוני המעגל במשנה ובמקורות מקבילים אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך סיפורי ר' טרפון והקציעות אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדות מצות הראיה, חגיגה ד' ע"ב - ה' ע"ב, חלק א אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדות מצות הראיה, חגיגה ד' ע"ב - ה' ע"ב, חלק ב אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך סיפור ר' ינאי ודיני ירושה אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך סיפור רבי ינאי ודיני ירושה, חלק ב' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדות החורבן, חלק א' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדות החורבן, חלק ב' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדות גאולה ומשיח אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך מבוא לסדרת השיעורים במסגרת סדרת שיעורים זו נעסוק אי"ה במסכת יומא, אך במוקד עיוננו לא נעסוק בצדדיה ההלכתיים והלמדניים של המסכת, אלא בצדדיה האגדיים והרעיוניים. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך פנים רעיוניות בסוגיית הפתיחה של המסכת והרהורי פתיחה בשיעור זה נתחיל את עיוננו האגדי והרעיוני במסכת יומא. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך שיעור 3 – לשכת הפרהדרין ואגדת מקדש ראשון ושני אנו ממשיכים את עיוננו באגדות מסכת יומא באגדתא שמופיעה בהמשך הפרק הראשון, החל מדף ט ע"א. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך אגדת מקדש ראשון ומקדש שני - המשך בשיעור הקודם (לפני שבועיים) עסקנו באגדתא במסכת יומא (דף ט ואילך) ובמקבילתה בתלמוד הירושלמי. אגדתות אלה פותחות בהשוואת שני בתי המקדש לעניין תחלופת הכהנים הגדולים, ועוברות לדיון 'אגדי' בהבדלים בסיבות לחורבנם של המקדשים. בסיום השיעור הבאנו את המשך דברי הירושלמי בשם ר' יוחנן בן תורתא. בשיעור זה נשווה לדברים אלה את ההמשך המקביל בסוגיה בבבלי. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך אגדת ריש לקיש ורבה בר בר חנה ישנו הבדל בין הבבלי לירושלמי בנקודת הסיום של רצף האגדה. בירושלמי, הדיון מסתיים לאחר ההשוואה בין 'הראשונים' ל'אחרונים', ואילו בבבלי יש לו המשך. החלק הראשון של ההמשך, הוא סיפור ריש לקיש ורבה בר בר חנה, ובו נעסוק בשיעור הנוכחי. זהו סיפור 'מעשה חכמים' קצר, אך דרמטי וטעון. לאחר שנעסוק בסיפור עצמו ובעיצובו, על ידי ניתוח ספרותי של הסיפור והשוואתו למקבילות בספרות המדרש הארצישראלית, נבחן גם את טיב הזיקה בין הסיפור לקובץ האגדי כולו, ואת התרומה של קריאת הסיפור בהקשרו הרחב להבנת הסיפור והקובץ כולו. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך הכהן הצדוקי והקטורת אחד הויכוחים הידועים בשלהי תקופת הבית השני בין הפרושים ליריביהם מכתות אחרות (כצדוקים, בייתוסים וכו') היה בנוגע להקטרת הקטורת בקודש הקודשים ביום הכיפורים. ויכוח זה מוזכר במספר מקורות תנאים ואמוראיים בספרות חז"ל. בחלק מהמקורות מופיע גם סיפור על צדוקי/בייתוסי שהתעקש לנהוג בניגוד לדעת חז"ל ונענש. אצלנו, במסכת יומא בבבלי, הסיפור הזה מובא בפרק הראשון, ובו נעסוק בשני השיעורים הקרובים. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך הצדוקי והקטורת חלק ב בשיעור שעבר למדנו את הסיפור המופיע בתלמוד הבבלי, במסכת יומא על הצדוקי והקטורת, והשווינו אותו למקבילות בתוספתא ובירושלמי. מהשוואה זו למדנו שהגרסה שמובאת בבבלי מחמירה את הביקורת על הצדוקי הסורר בפרט ועל הצדוקים בכלל. בשיעור הנוכחי נמשיך לעסוק בניתוח הסיפור בבבלי, הפעם בהשוואה לסיפור אחר המופיע בבבלי אשר יש בו נקודות דמיון לסיפור שלנו. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך אגדת חתימת פרק ראשון האגדה הבאה שנעסוק בה ממוקמת בחתימת הפרק הראשון של המסכת. שיעורים במסכת יומא באגדה

עמודים