הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו המניח עירובו בעיר דיון במחלוקת התנאים והאמוראים בעניין המניח עירובו בתוך עיר שלא שבת בתוכה. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו טלטול מקרפף לכרמלית דיון בשאלת הטלטול בין קרפף לכרמלית ובמהות הקשר שבין שתי רשויות אלו. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו ריבוי בשיעורים דיון בשאלת ריבוי שיעורים במלאכה שנעשית לצורך חולה. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו שיהו בתים וחצרות פתוחים לתוכו דיון בטעמי מחלוקת האמוראים בעניין הבתים והחצרות הפתוחים למבוי. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו דריסת הרגל דיון במחלוקת התנאים המשולשת בענין איסור דריסת הרגל. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו מקור קנין כסף דיון במקורותיו ואופיו של קנין כסף במטלטלין. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו קטן הצריך לאמו דיון בגדרי קטן הצריך לאמו לענין עירוב ותשלומי מזונות. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו שפיכת מים לחצר דיון במחלוקת האמוראים בעניין איסור שפיכת מים בחצר קטנה הסמוכה לרשות הרבים. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו גג הבולט לרשות הרבים דיון בדברי התוספות בעניין גג שחלק ממנו בולט לרשות הרבים. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו המוציא תפילין דיון בדברי רש`י על האיסור לצאת עם שני זוגות תפילין בשבת. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו תוספת אהל דיון במהותו וגדריו של היתר תוספת אהל ארעי בשבת. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו חיתוך יבלת דיון בשיטת הרמב`ם בעניין חיתוך יבלת במקדש ובמדינה. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו שותפות כהנים בקרבן ציבור דיון במשמעות שותפותם של הכהנים בקרבנות הציבור לעניין אכילת מנחות. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו דיני ערכין בגוי דיון ביכולת של גוי להעריך ולהיערך מתוך הבנת מהותם של דיני ערכין. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו שירת הלויים דיון בתפקידה של השירה במקדש מתוך עיסוק ביחס שבין השירה בפה והנגינה בכלי. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו שירה על נסכים הבאים בפני עצמם דיון בצורך בשתייה ובאכילה לשם אמירת השירה. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו אופן חישוב השנים לעניין ערכין דיון באופן חישוב הגילאים הנזכרים בפרשת הערכין. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו האומר דמי ידי עלי דיון במחלוקת האמוראים על אופן האומדן של האומר `דמי ידי עלי`. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו לאחר ולא לבן עיון בדין בן הפודה שדה שהקדיש אביו. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו הלוקח שדה מאביו ומת אביו דיון בחזרת שדה מקנה לבעליה ביובל מתוך דין בן שלקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת אביו. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו בית הבנוי בחומה דיון במעמדו של בית הבנוי בחומה לעניין דין בתי ערי חומה ודין אכילת מעשר שני בירושלים. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו בתי חצרים דיון במעמדם של בתי חצרים ביחס לבתי ערי חומה ושדות אחוזה. דף יומיומי ערכין
הרב אברהם סתיו פסח מצרים ופסח דורות דיון במהות ההבדל שבין פסח מצרים לפסח דורות. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו חמץ של אחרים דיון במהותו וגדריו של ההיתר לראות ולהחזיר חמץ של אחרים ושל גבוה. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו המפרש והיוצא בשיירא דיון במשמעותו של דין המפרש והיוצא בשיירא סביב מחלוקת האמוראים בסוגייתנו. דף יומיומי פסחים

עמודים