הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו בשעת ביעורו השבתתו בכל דבר דיון במחלוקת הראשונים בעניין ביעור חמץ בשעת ביעורו ושלא בשעת ביעורו. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו מכריע דיון בגדרי הכלל ש`הלכה כדברי המכריע`. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו דיני טומאה בקדשים דיון באופיו של דין רביעי בקדש ובכללי העברת הטומאה בקדשים. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו מדוע אין טומאת "שני" בכלי דיון במהותו של הכלל שאין כלי יכול להיות שני לטומאה. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו עלה עליה זכר דיון במעמדן של פרה אדומה ועגלה ערופה שעלה עליהן זכר. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו תחילתו להחמיר וסופו להקל מתי נאמר הכלל שכל דין שתחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין? דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו שבירה מטהרת דיון במהות דין `שבירתן מטהרתן`. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו היסח הדעת דיון במהותו וגדריו של פסול היסח הדעת. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו ושמרתם את המצות דיון במשמעות דין `מצה שמורה` המתחדש בסוגייתנו. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו בישול וצלייה דיון במשמעות האיסור על בישול קרבן הפסח וגדריו, והיחס שבינו לבין דיני בישול בשבת. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו חרישה ביום טוב דיון באיסור חרישה ביום טוב ובכלל שאין עשה דוחה לא תעשה ועשה. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו צירוף סל ותנור דיון במהותו וגדריו של דין צירוף חלה בסל ובתנור. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו סעודת מצווה נעסוק במי שבדרכו לקיים מצווה ונזכר ששכח לבצע מצוות ביעור חמץ. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו מלאכה בתשעה באב דיון ביחס שבין דין מלאכה בתשעה באב למלאכה באבל ובתענית ציבור. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו חיישינן ליוהרא דיון באופנים השונים של חשש יוהרא וביחס ביניהם. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו שחטו שלא למנוייו דיון ביחס שבין פסול 'שלא למנויו' לפסול שינוי בעלים. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו על מנת שיתכפרו בו ערלים בזריקה דיון באופי פסול שחיטה וזריקה לשם ערלים. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו מטרת לימוד התורה האם מטרת לימוד התורה היא אישית או אוניברסלית? דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת מדוע מלאכה שאפשר לעשותה בערב שבת אינה דוחה את השבת? דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו כי אם צלי אש דין באופי החיוב לצלות את הפסח באופן ישיר על גבי האש. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו ריחא דיון בעמדות האמוראים השונות בעניין `ריחא מילתא`. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו עיבור צורה דיון באופיו וגדריו של דין עיבור צורה בקדשים פסולים. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו גיד הנשה בקרבן פסח דיון בעיקרון בדיני עשה דוחה לא תעשה הנלמד מדין גיד הנשה בקרבן פסח. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו במכסת נפשות דיון במחלוקת התנאים אודות סיום זמן ההימנות על השה וההימשכות ממנו. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו החייהו משה דיון באופי היתר השימוש במעותיהם של הנמנים על קרבן הפסח. דף יומיומי פסחים

עמודים