הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו שחיטה קבע או חצות קבע? דיון במחלוקת האמוראים בעניין פסח שאבד ונמצא לאחר חצות ולפני שנשחט הפסח השני. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו נוסח ההבדלה דיון בנוסח ההבדלה לאור ההבנות השונות של מהותה ואופייה. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו ברכה הסמוכה לחברתה הסבר טעמו וגדריו של הכלל שברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת ב'ברוך'. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו זוגות דיון במשמעותו של איסור זוגות בכל השנה ובליל הסדר. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו דקל דיון ביחסם של חז`ל לעץ הדקל. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו הזכרת יציאת מצרים בקידוש דיון בחובה להזכיר יציאת מצרים בקידוש היום. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו כוס חמישי דיון בחיוב שתיית כוס חמישית בליל הסדר. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו חול המועד שבועות דיון באופי קדושת הימים שאחרי חג השבועות.
הרב אברהם סתיו המפריש כסף לצדקה דיון באופי דין `בל תאחר` בצדקה.
הרב אברהם סתיו מעשר שני ומעשר עני משמעות היחס שבין מעשר ראשון, מעשר שני ומעשר עני.
הרב אברהם סתיו הבאת שליש דיון בטעמו ואופיו של דין הבאת שליש בתבואה או זיתים.
הרב אברהם סתיו דברי סופרים צריכים חיזוק דיון בטעמו וגדריו של הכלל `דברי סופרים צריכים חיזוק, דברי תורה אין צריכים חיזוק`.
הרב אברהם סתיו מצוה לקדש על הראייה דיון באופי המצווה לקדש על פי הראייה.
הרב אברהם סתיו אין קטיגור נעשה סניגור דיון באופי דין לבישת בגדי הבד ביום הכיפורים ובסברת `אין קטיגור נעשה סניגור`.
הרב אברהם סתיו פיו מצופה זהב דיון ביחס שבין פסול שופר שפיו מצופה זהב לדין ש`כל לנאותו אינו חוצץ`.
הרב אברהם סתיו נשים במצוות עשה שהזמן גרמן דיון באופיו וטעמו של פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן.
הרב אברהם סתיו פשוטה לפניה ולאחריה דיון ביחס שבין התרועה לתקיעה שלפניה ולאחריה.
הרב אברהם סתיו הגדרת רשות הרבים דיון בצורך בשישים ריבוא בני אדם בכדי להגדיר מקום כרשות הרבים. דף יומיומי שבת
הרב אברהם סתיו כרמלית דיון בגדריה ואופיה של הכרמלית. דף יומיומי שבת
הרב אברהם סתיו לא יאכל הזב עם הזבה דיון בטעמו של איסור זב וזבה לאכול יחד. דף יומיומי שבת
הרב אברהם סתיו טומאת גויה דיון במחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר בעניין גדרי פסול גויה. דף יומיומי שבת
הרב אברהם סתיו הגדרת בישול בשבת ובבישולי עכו"ם דין ביחס שבין גדרי בישול בהלכות שבת ובין גדרי בישול עכו`ם. דף יומיומי שבת
הרב אברהם סתיו כבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה דיון ביחס שבין דין `כבתה אין זקוק לה` ובין דין `אסור להשתמש לאורה`. דף יומיומי שבת
הרב אברהם סתיו כלאי בגדים דיון בדברי רב פפא על היחס שבין איסור לבישה ואיסור העלאה בכלאי בגדים. דף יומיומי שבת
הרב אברהם סתיו שימוש בעור בהמה טמאה דיון בשימושים שונים בעור טמא לצורך מלאכת שמים. דף יומיומי שבת

עמודים