הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו כתובות דף לז – קים ליה בדרבה מיניה – מקור הדין עיון במשמעות דין "קים ליה בדרבה מיניה" לאור מקורותיו.
הרב אברהם סתיו כתובות דף מג – כתובת בת לאביה דיון במקור וטעם הדין שכתובת הבת שייכת לאביה.
הרב אברהם סתיו כתובות דף מד – מוציא שם רע על נערה יתומה דיון בחיוב קנס של מוציא שם רע בנערה יתומה.
הרב אברהם סתיו כתובות דף נ – המבזבז אל יבזבז יותר מחומש דיון בתקנת אושא שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש לאור סוגיית הבבלי והירושלמי.
הרב אברהם סתיו כתובות דף נא – תחלתה באונס וסופה ברצון דיון במחלוקת אבוה דשמואל ורבא בעניין "תחלתה באונס וסופה ברצון".
הרב אברהם סתיו כתובות דף נז – הגיע זמן ולא נישאו דיון במעמדה של אישה שהגיעה זמנה להינשא ולא נישאת.
הרב אברהם סתיו כתובות דף נח – אכילת יבמה בתרומה דיון במעמדה של יבמה בת ישראל הזקוקה לכהן לעניין אכילת תרומה.
הרב אברהם סתיו כתובות דף סד – המשרה את אשתו על ידי שליש דיון באפשרות של הבעל להאכיל את אשתו על ידי שליש.
הרב אברהם סתיו כתובות דף סה – ייחוד בגדים לימי נדה דיון במנהג הנשים ללבוש בגדים מיוחדים בימי נדתן, ובהשלכותיו.
הרב אברהם סתיו כתובות דף עא – 'הוא נתן אצבע בין שיניה' דיון במחלוקת התנאים בעניין אישה שנדרה ובעלה קיים את נדרה.
הרב אברהם סתיו כתובות דף עב – נישואין לבן זוג שאינו שומר מצוות דיון בנישואין לבן זוג שאינו שומר מצוות לאור סוגיית העוברת על דת משה ויהודית.
הרב אברהם סתיו כתובות דף עח - האישה שנפלו לה נכסים דיון במעמד נכסי האישה שנפלו לה לאחר אירוסיה
הרב אברהם סתיו כתובות דף פה – דין על פי אומדנא
הרב אברהם סתיו כתובות דף פו – פריעת בעל חוב מצוה דיון במקורו ומהותו של דין "פריעת בעל חוב מצוה".
הרב אברהם סתיו כתובות דף צב – לוקח שקנה את כל השדות ומכן אחת מהן דיון במעמד שיעבוד הקרקעות במקרה של לוקח שמכר ללוקח.
הרב אברהם סתיו כתובות דף צג – שלש נשים סקירת הדיון ההלכתי-מתמטי סביב משנת "שלוש נשים".
הרב אברהם סתיו כתובות דף צט – לתקוני שדרתיך ולא לעוותי דיון בגדרי סברת "לתקוני שדרתיך ולא לעוותי"
הרב אברהם סתיו כתובות דף קו – תרומת הלשכה ושימושיה תרומת הלשכה ושימושיה
הרב אברהם סתיו כתובות דף קז – עמד בדין וברח עמד בדין וברח - נעסוק במצבים בהם היבם עומד ובורח לפני היבום ובמחלוקת האם הוא מתחייב במזונות
הרב אברהם סתיו כתובות דף ח – פנים חדשות דיון באופיו וגדריו של דין "פנים חדשות" בחיוב שבע ברכות.
הרב אברהם סתיו כתובות דף ט – קינוי וסתירה דין באופי איסור אישה שזינתה על בעלה ובצורך בקינוי וסתירה לשם כך.
הרב אברהם סתיו כתובות דף ל – הכל בידי שמים? דיון במשמעות הקביעה "הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים" ובסוגיית היחס בין הבחירה האנושית להשגחה האלוקית.
הרב אברהם סתיו כתובות דף עח - האישה שנפלו לה נכסים חכמים תיקנו שנכסי אישה נשואה יהיו ברשות בעלה במהלך תקופת הנישואין, הוא יאכל את פירותיהם, ולא תהיה לאישה רשות למוכרם. במהלך תקופת האירוסין אין הבעל אוכל את הפירות הנכסים, והמשנה דנה האם האישה יכולה למוכרם. נדון במחלוקת בית שמאי ובית הלל ובפירושים שהוצעו לה
הרב אברהם סתיו כתובות עט – נפלו לה פירות מחוברים דיון במעמד הפירות המחוברים לקרקע לעניין אכילת הבעל בפירות נכסי אשתו.
הרב אברהם סתיו כתובות דף פו – פריעת בעל חוב מצוה דיון במקורו ומהותו של דין "פריעת בעל חוב מצוה".

עמודים