הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו כתובות דף ק – מה כח בית דין יפה דיון במשמעות סברת "אם כן מה כח בית דין יפה".
הרב אברהם סתיו תמיד דף ל – פיס דיון בעניין חלוקת העבודה לכהנים על ידי הפייסות.
הרב אברהם סתיו תמיד דף לא – מעלין בקודש דיון במהותו ואופיו של הכלל "מעלין בקודש ואין מורידין" מתוך יישומו בסוגייתנו.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף ז – תשלום מדעתו ובעל כרחו דיון באופי דין "מיטב" לאור האפשרות לחלק בין המשלם מדעתו למשלם בעל כרחו.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף ח – מהדרנא שטרא למריה דיון באפשרות של הקונה להשיב נכס גרוע למוכר ובכך למנוע מבעלי חוב לגבות נכס איכותי.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף טו – פלגא נזקא ממונא דיון במשמעות שיטת רב פפא הסבור "פלגא נזקא ממונא".
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף כב – אשו משום חציו דיון במשמעות עמדת רבי יוחנן ש"אשו משום חציו".
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף כא – פי פרה נעסוק ביחס בין לקיחת הפירות לאכילתם, לעניין חיוב נזקי שן, לאור סוגיית פי פרה
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף כח – פטור מתנות עניים מתרומות ומעשרות דיון באופי פטור מתנות עניים מתרומות ומעשרות, לאור סוגיית המפריש שתי פאות
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף כט – עשאן הכתוב כאילו הן ברשותו דיון באופי החיוב על נזקי בור, מתוך הקביעה שהתורה עשאתו כאילו הוא ברשות הכורה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף לה – טענו חטין והודה לו בשעורין דיון בטעמו ומשמעויותיו של דין "טענו חטין והודה לו בשעורין".
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף לו – שור שנגח ארבעה וחמישה דיון ביסודות סוגיית שור שנגח ארבע וחמישה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף מב – חיוב שור תם בדמי וולדות דיון בסברות החיוב והפטור של שור בדמי וולדות.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף מג – תשלום דמי אדם שהומת דיון בשאלת האפשרות להעריך חיי אדם באופן ממוני.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף מט – דמי וולדות דיון באופי התשלום של דמי הוולדות לאור מחלוקת האמוראים והראשונים בדין אישה שמת בעלה לפני שהוכתה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף נ – בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחבטו דיון בשיטת רב הסבור שחיוב נזקי בור הוא על ההבל ולא על החבטה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף נו – פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים דיון באופי חיוב התשלומים של מי שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, לאור שאלת התלות של החיוב בכוונה להזיק.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף נז – שומר אבידה דיון בסברת "רחמנא שעבדיה", המגדירה את שומר האבידה כשומר שכר.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף סג – דבר שאינו מסויים דיון במשמעות הדרישה של "דבר מסויים" לעניין שבועה ותשלומי כפל.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף סד – כלל ופרט וכלל דיון במהות מידת "כלל ופרט וכלל" וגדריה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף ע – כסף החוזר דיון באופן הפעולה של קניין כסף, כפי שהוא עולה מסוגייתנו.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף עא – מעשה שבת דיון באופיו והיקפו של איסור הנאה ממעשה שבת.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף עז – סופו לטמא טומאה חמורה דיון באופי הטומאה של דבר שסופו לטמא טומאה חמורה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף עח – גובה התשלום על חפץ של מצווה דיון בגובה התשלום המוטל על אדם שהזיק או גנב חפץ של מצווה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף פד – קבלת גרים בזמן הזה דיון בהשלכות של סוגיית "שליחותייהו קעבדינן" על גיור בזמן הזה.

עמודים