הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף פה – תשלומי ריפוי דיון באופי תשלומי ריפוי לאור דין צמחים שעלו שלא מחמת המכה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף צא – החובל בעצמו דיון באופיו וטעמו של האיסור לחבול בעצמו.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף צב – דרך השחתה דיון באופיו וגדריו של איסור בל-תשחית, לאור ההיתר להשחית לצורך.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף צח – השף מטבע של חבירו דיון ביחס שבין קניין שינוי לחיוב נזיקין בפסילת צורתו של מטבע.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף צט – אומן קונה בשבח כלי דיון באופיו ומשמעותו של דין "אומן קונה בשבח כלי".
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף קה – גזילה שערכה השתנה דיון בחובת השבת גזילה כאשר ערך הגזילה משתנה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף קו – נשבע ובאו עדים דיון בשיטת רב, הפוטר את הנשבע לחבירו מתשלומים גם כאשר באו עדים הסותרים את שבועתו.
הרב אברהם סתיו בכורות דף ב – פתיחה למסכת בכורות דיון בטעמה ומהותה של מצוות קידוש בכורות.
הרב אברהם סתיו בכורות דף ח – סבי דבי אתונא ביאור משמעותו של העימות בין רבי יהושע בן חנניה ובין סבי דבי אתונא.
הרב אברהם סתיו בכורות דף ט – איסור הנאה מפטר חמור דיון במהותו של איסור ההנאה מפטר חמור בשיטת רבי יהודה.
הרב אברהם סתיו בכורות דף טו – כצבי וכאיל דיון במהותה וטעמה של ההשוואה בין פסולי המוקדשים ובין צבי ואיל.
הרב אברהם סתיו בכורות דף טז – צאן ברזל וארנונא דיון ביחס שבין צאן ברזל לבין ארנונא לעניין חיוב בבכורה.
הרב אברהם סתיו בכורות דף כב – ביטול טומאה ברוב דיון ביחס שבין ביטול איסור ברוב ובין ביטול טומאה ברוב.
הרב אברהם סתיו בכורות דף כג – נבלה שאינה ראויה לאכילה דיון במחלוקת האמוראים ביחס לטומאת נבלה שאינה ראוה לאכילה.
הרב אברהם סתיו בכורות דף כט – הנוטל שכר דיון בטעמו של האיסור לראות בכורות עבור תשלום ובגדריו.
הרב אברהם סתיו בכורות דף ל – המקבל עליו חוץ מדבר אחד דיון ביסוד הדין של המקבל על עצמו גירות או חברות חוץ מדבר אחד.
הרב אברהם סתיו בכורות דף לו – מי מתיר בכורות? דיון ביכולתם של יחיד מומחה ושל שלשה בני הכנסת להתיר בכורות.
הרב אברהם סתיו בכורות דף לז – המוכר דבר איסור דיון במחלוקת רבי שמעון בן אלעזר וחכמים בדין המוכר לחבירו דבר איסור.
הרב אברהם סתיו בכורות דף מג – אינו שווה בזרעו של אהרן דיון במהותו של פסול "שאינו שוה בזרעו של אהרן" וביחס שבינו ובין דין בעל-מום.
הרב אברהם סתיו בכורות דף מד – פסול כהן בעל מום דיון במהותו של פסול כהן בעל מום לעבודה.
הרב אברהם סתיו בכורות דף נ – ובאו בה פריצים וחיללוה דיון בחילול קדושת המקדש וקדשיו בזמן החורבן.
הרב אברהם סתיו בכורות דף נא – הפודה על מנת שהכהן יחזיר את הכסף מהו הפגם שבנתינת כסף לפדיון הבן על מנת להחזיר? האם הפדיון יחול אם הכסף לא יוחזר בפועל?
הרב אברהם סתיו בכורות דף נז – יתום דיון במהותו של פסול יתום לקרבן.
הרב אברהם סתיו בכורות דף נח – יעבור ולא שיעבירוהו דיון באופן העברת הטלאים לפני הבעלים לצורך מנייתם.
הרב אברהם סתיו גיטין דף ב – סדר המשניות במסכת גיטין דיון במשמעות סדר המשניות הפותחות את מסכת גיטין.

עמודים