הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו גיטין דף ג - קיום שטרות דיון בצורך בקיום שטרות ובדברי ר' חיים מבריסק בעניין.
הרב אברהם סתיו גיטין דף ט – עדים שאין יודעים לחתום דיון באפשרות לקרוע אותיות בנייר כדי שהעדים שאינם יודעים לחתום ימלאו אותן בדיו.
הרב אברהם סתיו גיטין דף י – דינא דמלכותא דינא דיון בגבולות הכלל "דינא דמלכותא דינא" לאור סוגיית שטרות של ערכאות.
הרב אברהם סתיו גיטין דף טז – חיבור מקוואות
הרב אברהם סתיו גיטין דף יז – גט מאוחר דיון במעמדו של גט מאוחר לאור יסודות תקנת זמן בגיטין.
הרב אברהם סתיו גיטין דף כג – גדול עומד על גביו דיון באפשרות של קטן או נכרי לבצע מעשים הדורשים כוונה כאשר גדול עומד על גביהם.
הרב אברהם סתיו גיטין דף כד – חזרה שליחות אצל הבעל דיון בצורך שתחזור שליחות אצל הבעל.
הרב אברהם סתיו גיטין דף ל – תרומת מעשר דיון באופייה של מצוות תרומת מעשר
הרב אברהם סתיו גיטין דף לא – הפרשת תרומה באומד דיון בתוקפה וטעמה של חובת הפרשת תרומה באומד
הרב אברהם סתיו גיטין דף לז – משמט אני דיון באופי מצוות שמיטת כספים.
הרב אברהם סתיו גיטין דף לח – המשחרר עבדו דיון באיסור שחרור עבד כנעני, כאשר הוא עומד מול צרכים אחרים.
הרב אברהם סתיו גיטין דף נא – טענת קטן דיון במעמדה של תביעת קטן לעניין דין "מודה במקצת".
הרב אברהם סתיו גיטין דף נב – תרומת אפוטרופוס דיון ביכולת של אפוטרופוס להפריש תרומות ומעשרות מנכסי היתומים.
הרב אברהם סתיו גיטין דף נח – פדיון רבי ישמעאל מבית האסורים דיון ביחס שבין סיפור פדיונו של רבי ישמעאל להלכות פדיון שבויים.
הרב אברהם סתיו גיטין דף סה – מערימין על מעשר שני דיון בטעם ההיתר להערים על פדיון מעשר שני.
הרב אברהם סתיו גיטין דף סו – מילי לא מימסרן לשליח דיון בגדריו ומשמעותו של הכלל "מילי לא מימסרן לשליח".
הרב אברהם סתיו גיטין דף עב – זה גיטך אם מתי דיון במשמעותה של נתינת גט "אם מתי".
הרב אברהם סתיו גיטין דף עג – הפקעת קידושין דיון באופי מעשה הפקעת קידושין במקום שבו ניתן גט שלא כדין.
הרב אברהם סתיו גיטין דף עט – הגיע לאוויר גג דיון במעמדו של גט הנמצא באוויר חצר.
הרב אברהם סתיו גיטין דף פ – שינה שם עירו ושם עירה דיון בטעמיו וגדריו של פסול גט ששינה בו שם עירו ושם עירה.
הרב אברהם סתיו גיטין דף פו – כתב ידו ואין עליו עדים דיון במעמד גט ושטר קידושין שנכתבו בכתב ידו של הבעל ללא עדים.
הרב אברהם סתיו גיטין דף פז – לה ולא לה ולחברתה דיון בסוגיית "לה ולא לה ולחברתה", טעמיה והשלכותיה.
הרב אברהם סתיו הוריות דף ה – שבט אחד שחטא נחלקו תנאים בדין שבט אחד שחטא בהוראת בית הדין הגדול. מה יסוד מחלוקתם?
הרב אברהם סתיו הוריות דף ו – כפרה למתים מסוגייתנו עולה שיש כפרה למתים - שלא כמשתמע מכמה סוגיות אחרות בש"ס. כיצד ניתן ליישב את הסוגיות? האם אפשר לחלק בין סוגים שונים של כפרה?
הרב אברהם סתיו הוריות דף יב – סימנא מילתא היא הגמרא עוסקת בסימנים שונים לעתידו של אדם. מה תפקידם של הסימנים? האם הם אות משמים, או שמא ביטוי לרצונו של המשתמש בהם?

עמודים