הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו זבחים דף כא - פסול לינה במי הכיור האמוראים נחלקו מתי נפסלים מי הכיור בלינה. בעיון זה נעמוד על טעמיהן ומשמעותן של הדעות השונות.
הרב אברהם סתיו זבחים דף כז – יסוד דין פיגול בעיון זה נדון במהותו של דין פיגול לאור פסקי הרמב"ם בסוגייתנו.
הרב אברהם סתיו זבחים דף כח – חוץ לזמנו וחוץ למקומו בעיון זה נעמוד על היחס בין דין חוץ לזמנו ודין חוץ למקומו מתוך התבוננות על מקורותיהם.
הרב אברהם סתיו זבחים דף לד - שיריים בעבודת פסול הגמרא דנה האם פסול שזרק עושה שיריים. בעיון זה נעמוד על משמעותו של דין זה.
הרב אברהם סתיו זבחים דף לה – שיטת רבי אליעזר בפיגול דעת רבי אליעזר היא שמחשבת אכילה מפגלת בדבר הראוי להקטרה. ממה נובעת עמדתו של רבי אליעזר? מהו החידוש העקרוני שבה?
הרב אברהם סתיו זבחים דף מא – פר כהן משיח ופר העלם דבר בעיון זה נדון ביחס שבין פרשיית פר כהן משיח ופרשיית פר העלם דבר.
הרב אברהם סתיו זבחים דף מב – פיגול בחצי מתיר בעיון זה נדון במחלוקת התנאים בשאלת פיגול בחצי מתיר ובאפשרויות השונות להבין אותה.
הרב אברהם סתיו זבחים דף מח – שחיטה וקבלה בצפון הן שחיטת קדשי קדשים והן קבלתם נעשות בצפון, אך רק בקבלה יש צורך שגם הכהן המקבל יעמוד בצפון. מהי משמעותו של הבדל זה?
הרב אברהם סתיו זבחים מט – למד מן הלמד בגמרא נאמר שאין למידין למד מלמד בקדשים. בעיון זה ננסה לעמוד על סברתו של כלל זה.
הרב אברהם סתיו זבחים דף נה - אכילת קדשים קלים במחנה ישראל במשנה נאמר שקדשים קלים נאכלים במחנה ישראל. מהו אופיו של דין זה? והאם הוא מתקיים גם בערים מוקפות חומה?
הרב אברהם סתיו זבחים דף נו – דם נפסל בשקיעת החמה בעיון זה נעמוד על מהות הפסול של דם בשקיעת החמה ועל השלכותיו ההלכתיות.
הרב אברהם סתיו זבחים דף נו – דם נפסל בשקיעת החמה בעיון זה נעמוד על מהות הפסול של דם בשקיעת החמה ועל השלכותיו ההלכתיות.
הרב אברהם סתיו זבחים דף סב – מקום המזבח הגמרא דנה כיצד חשפו עולי בבל את מקום המזבח. בעיון זה נדון באפשרויות שמעלה הגמרא ובמשמעות הנובעת מהן לגבי מהות דין מקום המזבח.
הרב אברהם סתיו זבחים דף סג – אכילת קדשים בהיכל בגמרא מבואר שאכילת קדשי קדשים כשרה בהיכל. בעיוננו נעמוד על משמעותו וגדריו של דין זה.
הרב אברהם סתיו זבחים דף סט – שחיטת עוף טריפה בעיון זה נדון במחלוקת התנאים האם שחיטת עוף טריפה מטהרת אותו מטומאת נבלה.
הרב אברהם סתיו זבחים דף ע – מליקת עוף טריפה דעת ר' מאיר היא שמליקת עוף טריפה מטהרתו מטומאתו. האם חידושו הוא בהבנת פסול טריפה, או שמא בהבנת דין מליקה?
הרב אברהם סתיו זבחים דף עו – אין מביאין קדשים לבית הפסול סוגייתנו עוסקת באיסור להביא קדשים לבית הפסול. בעיוננו נדון באפשרויות השונות להבין איסור זה.
הרב אברהם סתיו זבחים דף עז – הקטרה לשם עצים חכמים מחלקים בין הקטרת שאור ודבש לשם עצים והקטרת איברי חטאת לשם עצים. בעיון זה נעמוד על סברת החילוק בין הדינים.
הרב אברהם סתיו זבחים דף פג – המזבח מקדש כאשר קרבן פסול עלה על המזבח אין מורידים אותו. בעיון זה נדון במקורות הדין ובמהותו.
הרב אברהם סתיו זבחים דף פד - אילו פסולים מקדש המזבח? התנאים נחלקו בהגדרת הפסולים אותם יכול המזבח לקדש. בעיון זה נעמוד על ההבנות השונות העומדות בבסיס מחלוקתם.
הרב אברהם סתיו זבחים דף צ – חטאת העוף ועולת בהמה בגמרא נאמר שחטאת העוף קודמת לעולת בהמה. האם החטאת נחשבת כמכשיר להבאת העולה, או שמא מדובר במערכת אחת של שני קרבנות?
הרב אברהם סתיו זבחים דף צא - תדיר ומצוי בעיון זה נדון במחלוקת האמוראים האם 'מצוי' הוא כ-'תדיר', מתוך דיון ביסוד דין תדיר.
הרב אברהם סתיו זבחים דף צז – אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש בעיון זה נדון בכלל שאין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש ובטעמיו האפשריים.
הרב אברהם סתיו זבחים דף צח - קדושת וולדות קדשים מהו אופי הקדושה של וולדות קדשים – קדושה עצמאית ונבדלת או חלק מקדושת אמותיהם?
הרב אברהם סתיו זבחים דף קד – עור קרבן שנמצא טריפה בעיון זה נדון בחידושו של רבי חנינא סגן הכהנים שעור של קרבן שנמצא טריפה מותר בהנאה לכהנים.

עמודים