הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף סו – על טעם ועל ריח הגמרא מביאה שתי מחלוקות בין אביי ורבא על היחס בין שם המאכל, טעמו וריחו. מה היחס בין המחלוקות? מה השאלה העקרונית העומדת ביסודן?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף סז – השביח ולבסוף פגם הגמרא אוסרת השביח ולבסוף פגם. מה טעמו של דין זה על פי ההבנות השונות בדין נותן טעם לפגם?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף עג – ראשון ראשון בטל בסוגייתנו מובא הכלל "ראשון ראשון בטל". נעמוד על טעמו של כלל זה דרך מחלוקת האמוראים בגדרו.
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף עד – דברים שאינם בטלים נחלקו הראשונים אם דבר שבמניין שאיננו איסור הנאה בטל ברוב. מה שורש מחלוקתם? האם היא משקפת הבדל מהותי בהבנת ההגדרה של דבר חשוב שאינו בטל?
הרב אברהם סתיו חולין דף ב – פתיחה לדיני שחיטה בעיון זה נדון במהותה של מצוות השחיטה וביחס שבינה ובין איסור נבלה.
הרב אברהם סתיו חולין דף ג – קרומית של קנה בעיון זה נדון בהגדרת קרומית של קנה ככלי לעניין טומאה ושחיטת קדשים.
הרב אברהם סתיו חולין דף ט – סכנתא ואיסורא בעיון זה נדון ביחס שבין ספק איסורא ובין ספק סכנתא.
הרב אברהם סתיו חולין דף י – סכין שנמצאת פגומה בעיון זה נדון במחלוקת רב הונא ורב חסדא בדין סכין שנמצאת פגומה לאחר השחיטה.
הרב אברהם סתיו חולין דף טז – תלוש ולבסוף חיברו בעיון זה נדון במעמדו של חפץ תלוש שלבסוף חיברו בתחומים הלכתיים שונים.
הרב אברהם סתיו חולין יז – שחיטת חולין ושחיטת קדשים בעיון זה נדון בדעת רבי עקיבא שלא הייתה שחיטת חולין במדבר.
הרב אברהם סתיו חולין דף כג – בריה בפני עצמה בעיון זה נדון במעמדם של דברים המוגדרים כ-"בריה בפני עצמה".
הרב אברהם סתיו חולין דף כד – שנות עבודת הלויים בעיון זה נדון בהגבלת הגילאים של עבודת המשא של הלויים.
הרב אברהם סתיו חולין דף ל – אורך סכין השחיטה בעיון זה נדון בצורך שסכין השחיטה תהיה באורך של מלוא צוואר כששוחט בהולכה אחת.
הרב אברהם סתיו חולין לא – כוונת הכופה בעיון זה נדון באפשרות שכוונתו של אדם הכופה את חברו תיחשב ככוונתו של האדם עצמו.
הרב אברהם סתיו חולין דף לז – מסוכנת וטרפה בעיון זה נדון ביחס שבין דין מסוכנת ודין טרפה, ומתוך כך במהות דין טרפה.
הרב אברהם סתיו חולין לח – מסוכנת ופירכוס בעיון זה נדון במשמעותם של דין פירכוס ואיסור מסוכנת.
הרב אברהם סתיו חולין דף מד – הוראת חכם בעיון זה נדון במושג של הוראת חכם וביחס שבין הוראה מסברה והוראה מגמרא.
הרב אברהם סתיו חולין דף מה – צירוף נקבים בעיון זה נדון בסוגיית צירוף מספר נקבים יחד לדיני גרגרת שחסרה ושנפסקה.
הרב אברהם סתיו חולין דף נא – נפלה מן הגג בעיון זה נדון במשמעותו של דין "נפלה מן הגג".
הרב אברהם סתיו חולין דף נב – נשתברו רוב צלעותיה בעיון זה נדון בדין "נשתברו רוב צלעותיה" ובמשמעותו של צירוף מספר צלעות ל"רוב".
הרב אברהם סתיו חולין דף נח – כל יתר כנטול דמי בעיון זה נדון בטעמו ומשמעותו של הכלל "כל יתר כנטול דמי".
הרב אברהם סתיו חולין דף נט – סימני טהרה בעיון זה נדון במשמעותם של סימני הטהרה בבהמות ובעופות.
הרב אברהם סתיו חולין דף סה – חגבים בעיון זה נדון ביחס שבין הסימנים הפיזיים של החגבים ובין הדרישה שיהיה שמם 'חגב'.
הרב אברהם סתיו חולין דף סו – סימני הטהרה בדגים בעיון זה נדון במשמעותם של סימני הטהרה בדגים – סימן זיהוי או גורם טהרה?
הרב אברהם סתיו חולין דף עב – טומאת עובר במעי אישה בעיון זה נדון ביסוד מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל בדן טומאת עובר במעי אמו.

עמודים