הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו חולין דף פז – כיסוי הדם על ידי אחר בעיון זה נדון בכיסוי על ידי אדם אחר וביחס שבין הפעולה והתוצאה במצוות כיסוי הדם.
הרב אברהם סתיו חולין דף צג – טבח שנמצא חלב אחריו בעיון זה נדון מהו ההבדל בין טבח שנמצא אחריו חלב כשעורה ובין טבח שנמצא אחריו חלב כזית.
הרב אברהם סתיו חולין דף צד – גניבת דעת בעיון זה נדון במהותו של איסור גניבת דעת.
הרב אברהם סתיו חולין דף ק – דין בריה וחתיכה הראויה להתכבד בעיון זה נדון ביחס שבין דין בריה, חתיכה הראויה להתכבד ודבר חשוב.
הרב אברהם סתיו חולין דף קא – איסור כולל חמור בעיון זה נדון בדעת רבי יוסי הגלילי, הסובר שאיסור כולל חל על איסור דווקא אם הוא חמור.
הרב אברהם סתיו חולין דף קז – שיעור המים בנטילת ידיים נדון במהותו של הצורך בשיעור רביעית לנטילת ידים.
הרב אברהם סתיו חולין דף קח – חתיכה נעשית נבלה נדון ביסוד דין חתיכה נעשית נבלה.
הרב אברהם סתיו חולין דף קיד – בישול ואכילה בבשר בחלב נדון ביחס בין איסור בישול ואיסור אכילה בבשר וחלב.
הרב אברהם סתיו חולין דף קטו – אכילה והנאה בבשר בחלב נדון ביחס בין איסור האכילה ואיסור ההנאה בבשר בחלב.
הרב אברהם סתיו חולין דף קכא – מפרכסת דיון במעמדה של בהמה שנשחטה שחיטה כשרה ועדיין מפרכסת.
הרב אברהם סתיו חולין דף קכב – טומאת עור אדם דיון בטומאת עור אדם ובגזירת חכמים שמא יעשה עורות אביו ואמו שטיחין.
הרב אברהם סתיו חולין דף קכח – איסור חלב דיון באיכותו הקולינארית של החלב ובסיבת איסור אכילתו.
הרב אברהם סתיו חולין דף קכט – טומאת אוכלין באיסורים דיון בדעת רבי שמעון ביחס לטומאת אוכלין באיסורי אכילה.
הרב אברהם סתיו חולין דף קלה – שותפות בראשית הגז דיון בשיטת רבי אלעאי ביחס לשותפות בראשית הגז ובתחומים נוספים.
הרב אברהם סתיו חולין דף קלו – ראשית הגז ותרומה החילוק המהותי שבין תרומה ובין ראשית הגז והשלכותיו ההלכתיות.
הרב אברהם סתיו חולין דף קמב – למען ייטב לך והארכת ימים דיון בשכרן של מצוות שילוח הקן וכיבוד אב ואם בעולם הזה.
הרב אברהם סתיו יבמות דף יז – עשאום עובדי כוכבים גמורים הגמרא (טז ע"ב-יז ע"א) דנה באריכות בשאלה האם יש לחשוש שגוי המקדש בת ישראל קידושיו קידושין משום שהוא אחד מעשרת השבטים. עיקר הדיון עוסק בשאלה המציאותית של גורל עשרת השבטים, אך בשלהי הסוגיה מגיעה הגמרא לנקודה עקרונית יותר...
הרב אברהם סתיו יבמות דף לח - אין ספק מוציא מידי ודאי דיון בכלל "אין ספק מוציא מידי ודאי" במקרה של "ספק ויבם בנסכי סבא" לעומת "נפל הבית עליו ועל אמו".
הרב אברהם סתיו יבמות דף עג – ביכורים, תרומה ומעשר שני דיון באופי דין הביכורים לאור מחלוקת התנאים בסוגיה.
הרב אברהם סתיו יבמות דף עד – ביכורים בשמיטה דיון בשאלה האם יש מצוות ביכורים בשנת השמיטה.
הרב אברהם סתיו יבמות דף פ – מעמד הסריס כגדול דיון במחלוקת רב ושמואל במעמדו של הסריס לאחר גיל שתים עשרה.
הרב אברהם סתיו יבמות דף צד – ריח הגט דיון בטעמו וגדריו של ריח הגט הפוסל מן הכהונה
הרב אברהם סתיו יבמות דף צה – הבא על אחות אשתו דיון באופי איסור אחות אשה לאור דין הבא על אחות אשתו.
הרב אברהם סתיו יבמות דף קח – אופי מעשה המיאון דיון באופי של מעשה המיאון לאור הניסוחים והמקרים המתוארים בגמרא
הרב אברהם סתיו יבמות דף קכב – פירות שביעית ששמרם גוי דיון במעמדם של פירות שביעית שנשמרו בידי גוי מתוך המושג "פירות של עזיקה".

עמודים