הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו יבמות דף לח - אין ספק מוציא מידי ודאי דיון בכלל "אין ספק מוציא מידי ודאי" במקרה של "ספק ויבם בנסכי סבא" לעומת "נפל הבית עליו ועל אמו".
הרב אברהם סתיו יבמות דף עג – ביכורים, תרומה ומעשר שני דיון באופי דין הביכורים לאור מחלוקת התנאים בסוגיה.
הרב אברהם סתיו יבמות דף עד – ביכורים בשמיטה דיון בשאלה האם יש מצוות ביכורים בשנת השמיטה.
הרב אברהם סתיו יבמות דף פ – מעמד הסריס כגדול דיון במחלוקת רב ושמואל במעמדו של הסריס לאחר גיל שתים עשרה.
הרב אברהם סתיו יבמות דף צד – ריח הגט דיון בטעמו וגדריו של ריח הגט הפוסל מן הכהונה
הרב אברהם סתיו יבמות דף צה – הבא על אחות אשתו דיון באופי איסור אחות אשה לאור דין הבא על אחות אשתו.
הרב אברהם סתיו יבמות דף קח – אופי מעשה המיאון דיון באופי של מעשה המיאון לאור הניסוחים והמקרים המתוארים בגמרא
הרב אברהם סתיו יבמות דף קכב – פירות שביעית ששמרם גוי דיון במעמדם של פירות שביעית שנשמרו בידי גוי מתוך המושג "פירות של עזיקה".
הרב אברהם סתיו יבמות קכב – פירות שביעית ששמרם גוי דיון במעמדם של פירות שביעית שנשמרו בידי גוי מתוך המושג "פירות של עזיקה".
הרב אברהם סתיו יבמות קכב – פירות שביעית ששמרם גוי דיון במעמדם של פירות שביעית שנשמרו בידי גוי מתוך המושג "פירות של עזיקה".
הרב אברהם סתיו יבמות קכב – פירות שביעית ששמרם גוי דיון במעמדם של פירות שביעית שנשמרו בידי גוי מתוך המושג "פירות של עזיקה".
הרב אברהם סתיו יבמות דף סז – עובר במעי זרה זר הוא נעסוק בדיון הגמרא על קביעת המשנה אודות הדין במקרה שבו הכהן מת והניח אחריו אישה מעוברת.
הרב אברהם סתיו יבמות דף פא – תרומה בזמן הזה דיון ביחס שבין חיוב תרומות ומעשרות בארץ ישראל לקיומו של בית מקדש.
הרב אברהם סתיו יבמות דף פז – או הודע אליו חטאתו דיון באופי הידיעה הנדרשת לשם חיוב קרבן חטאת.
הרב אברהם סתיו יבמות דף פח - נאמנות עד אחד באיסורים דיון בהסברו של רש"י לכך שעד אחד נאמן באיסורים.
הרב אברהם סתיו יבמות דף קא – בית דין של חליצה דיון בתפקיד בית הדין בחליצה לאור המחלוקת בעניין מספר הדיינים.
הרב אברהם סתיו יבמות דף קב – מנהג מבטל הלכה? במשנה בתחילת הפרק (קא ע"א) נאמר: "חלצה במנעל – חליצתה כשרה". היינו שלכתחילה יש לחלוץ בסנדל ולא במנעל, ורק בדיעבד מועילה חליצה במנעל. נעסוק בשינוי הדין וביחס בין מנהג להלכה
הרב אברהם סתיו יבמות דף קט – הנודר כאילו בנה במה דיון במשמעותה וטעמה של השוואת הנודר נדר לבונה במה.
הרב אברהם סתיו יבמות דף קטו – עד אחד במלחמה במשנה הפותחת את הפרק (קיד ע"ב) נאמר שאישה לא נאמנת לומר שמת בעלה כאשר יש מלחמה בעולם, והגמרא (שם) הסבירה זאת בכך שהאישה אומרת "בדדמי", היינו שהיא אומרת שמת כאשר נראה לה מן המציאות בשטח שיש לכך סבירות גבוהה, אף שלא ראתה זאת באופן וודאי במו עיניה. אנו נתמקד בשאלה העולה מדברי הראשונים על אתר - האם אנו חוששים שמא העד אמר "בדדמי"?
הרב אברהם סתיו יבמות דף קטז – גמלא פרחא בגמרא (קטז ע"א) מסופר על גט שנכתב בסורא ולאחר מכן התברר שבאותו יום היה בנהרדעא אדם ששמו זהה לשם הבעל הכתוב בגט. נעסוק בדין הגמרא ובחידוש התוספות על אתר
הרב אברהם סתיו יבמות דף קטז – גמלא פרחא בגמרא (קטז ע"א) מסופר על גט שנכתב בסורא ולאחר מכן התברר שבאותו יום היה בנהרדעא אדם ששמו זהה לשם הבעל הכתוב בגט. נעסוק בדין הגמרא ובחידוש התוספות על אתר
הרב אברהם סתיו כריתות דף ב – עבירות שיש עמן כרת דיון בייחודיותן של העבירות שיש עמן כרת לאור דיניהן המיוחדים של עבירות אלו.
הרב אברהם סתיו כריתות דף ח – מחוסרי כפרה דיון באופי החיוב של קרבנות מחוסרי כפרה תוך התמקדות בקרבן גירות.
הרב אברהם סתיו כריתות דף ט – אשם שפחה חרופה דיון במהותו של איסור שפחה חרופה לאור משנתנו.
הרב אברהם סתיו כריתות דף טו – גופים מוחלקים דיון בדין "גופים מוחלקים" ובדין "תמחויים מוחלקים" וביחס ביניהם.

עמודים