הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו מנחות דף כ – ברית מלח בעיון זה נבחן את דין מליחת הקרבן ונדון האם יש דין הקרבה במלח או רק דין שהקרבן יהיה מומלח.
הרב אברהם סתיו מנחות דף כא – דם שבישלו דם שבישלו פסול לזריקה. האם זהו פסול מהותי בדם או חוסר אפשרות טכנית לבצע את הזריקה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף כז – דברים המעכבים זה את זה מהי משמעות האמירה ששני חלקי מצוה מעכבים זה את זה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף כח – מנורה משאר מתכות מהו מעמדה של מנורת המקדש שנעשתה משאר מתכות? ומה היחס בינה ובין מנורה מזהב?
הרב אברהם סתיו מנחות לד – תפילין של רש"י ותפילין של ר"ת בעיון זה נדון במשמעותה הרוחנית של מחלוקת רש"י ורבנו תם בסדר פרשיות התפילין.
הרב אברהם סתיו מנחות דף לה – אותיות ש-ד-י בתפילין האם אותיות ש-ד-י שבתפילין נחשבות ככתיבה גמורה או כצורה בעלמא?
הרב אברהם סתיו מנחות דף מא – אופי מצוות ציצית מהי המשמעות של הגדרת מצוות ציצית כחובת גברא או חובת טלית לעניין החיוב ללבוש ציצית?
הרב אברהם סתיו מנחות דף מב – ברכת המצוות בעיון זה נדון בשיטות השונות ביחס למצוות שמברכים עליהן ומצוות שאין מברכים עליהן.
הרב אברהם סתיו מנחות דף מח – כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן בעיון זה נדון בשיטת רש"י ביחס לכבשי עצרת ששחטן שלא לשמן.
הרב אברהם סתיו מנחות דף מט – תדיר ומקודש מהו היחס בין שאלת העדיפות של תדיר ומקודש בסוגייתנו ובין שאלת סדר ההקרבה של תדיר ומקודש בגמרא בזבחים?
הרב אברהם סתיו מנחות דף נה – איסורי חמץ בשיירי מנחה מה היחס בין האיסור להחמיץ את המנחה ובין האיסור לאפות מנחה שהוחמצה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף נו – מחמץ אחר מחמץ בעיון זה נדון בפירושו ומשמעותו של דין "מחמץ אחר מחמץ" במנחה.
הרב אברהם סתיו מנחות דף סב – אופן התנופה ומשמעותה מהי משמעותה של הנפת שתי הלחם למעלה ולמטה וכנגד ארבע הרוחות?
הרב אברהם סתיו מנחות דף סג – מנחת חלות ורקיקים בעיון זה נדון בדעת רבי שמעון שאפשר להביא מנחת מאפה מחצה חלות ומחצה רקיקים.
הרב אברהם סתיו מנחות דף סט – חיטים שזרען בקרקע האם חיטים שנזרעו בקרקע הופכות לגידולי קרקע באופן מוחלט או רק לעניינים מסויימים?
הרב אברהם סתיו מנחות דף ע – חמשת מיני דגן מהם גדרי הצירוף של חמשת מיני הדגן זה עם זה לעניין כלאים, מצה והפרשת חלה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף עו – מספר החלות במנחות מהי משמעותה של חלוקת המנחות למספר חלות?
הרב אברהם סתיו מנחות דף עז – תרומת לחמי תודה בעיון זה נדון במשמעותו של שיעור תרומת לחמי תודה.
הרב אברהם סתיו מנחות דף פג – הבאת מנחת העומר ושתי הלחם מן החדש בעיון זה נדון בצורך להביא את העומר ואת שתי הלחם מתבואה חדשה.
הרב אברהם סתיו מנחות דף פד – הבאת ביכורים ומנחות מן המובחר בעיון זה נדון ביחס שבין החיוב להביא ביכורים מן המובחר ובין הדין המקביל בשאר מנחות.
הרב אברהם סתיו מנחות דף צ – קדושת מידות הלח והיבש מדוע קיים חילוק בין קדושת מידות הלח ובין קדושת מידות היבש?
הרב אברהם סתיו מנחות צא – נסכים בקרבנות חובה מה עומד מאחורי החלוקה בין קרבנות שיש עמם נסכים ובין קרבנות שאין עמם נסכים?
הרב אברהם סתיו מנחות דף צז – שולחנו של אדם מכפר כיצד ומדוע שולחנו של אדם מכפר עליו?
הרב אברהם סתיו מנחות דף צח – סידור חלות לחם הפנים בעיון זה נדון ביחס שבין הדינים השונים בסידור חלות לחם הפנים.
הרב אברהם סתיו מנחות דף קד – הבאת קרבנות בשותפות מדוע ניתן להביא קרבנות עוף ובהמה בשותפות ולא ניתן לעשות כן במנחה?

עמודים