הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו נדרים דף עט – אילו נדרים מפר האב? דיון בהבדל בין סוג הנדרים שיכול הבעל להפר לנדרים שיכול האב להפר.
הרב אברהם סתיו נדרים דף פ – חיי אחרים וכביסתן דיון במחלוקת התנאים סביב חלוקת מי המעיין בין בני העיר לבין בני עיר אחרת הזקוקים למים.
הרב אברהם סתיו נזיר דף ג – נזירות חלקית דיון במחלוקת התנאים אודות המקבל על עצמו נזירות חלקית.
הרב אברהם סתיו נזיר דף ד – נזירות שמשון דיון באופייה ומעמדה ההלכתי של "נזירות שמשון".
הרב אברהם סתיו נזיר דף י – אמרה פרה הריני נזירה דיון בחלות נזירות על האומר "אמרה פרה זו הריני נזירה", לאור סוגיית הבבלי והירושלמי.
הרב אברהם סתיו נזיר דף יז – מי שנזר והוא בבית הקברות דיון במעמד נזירות שאדם קיבל על עצמו בבית הקברות.
הרב אברהם סתיו נזיר דף יח – נזיר שנטמא דיון במחלוקת התנאים סביב חלות הנזירות על נזיר שנטהר מטומאתו.
הרב אברהם סתיו נזיר דף כד – חיוב בעל בקרבנות אשתו ביאור דין הבאת קרבנות האישה על ידי בעלה.
הרב אברהם סתיו נזיר דף כה – מעמד הלכה למשה מסיני דיון במעמדה של הלכה למשה מסיני בעולם האיסורים והעונשים.
הרב אברהם סתיו נזיר דף לא – הקדש טעות דיון בשיטת בית שמאי ש"הקדש טעות הקדש".
הרב אברהם סתיו נזיר דף לב - פותחין בתנאי נולד דיון בדברי רבא ש"פותחין בתנאי נולד" גם לדעת חכמים הסבורים שאין פותחין בנולד.
הרב אברהם סתיו נזיר דף לח - שיעור איסור גפן ויין לנזיר דיון במחלוקת התנאים והראשונים בעניין שיעור איסורי אכילה ושתייה של נזיר.
הרב אברהם סתיו נזיר דף לט – סתירת נזירות בתגלחת דיון במשמעות סתירת שלושים ימי נזירות בעקבות תגלחת.
הרב אברהם סתיו נזיר דף מה – טבול יום ומחוסר כיפורים נעסוק בהברת הפער בין אדם שהוא טבול יום לבין מחוסר כיפורים סביב השאלה האם הם ניתרים בכניסה למחנה לויה
הרב אברהם סתיו נזיר דף מו – צריך ואין לו תקנה דיון במצבים שבהם אי אפשר לקיים את דין התורה כפי שהוא ואנו מנסים למצוא לו תחליפים.
הרב אברהם סתיו נזיר דף נב – טומאת השדרה והגלגלת דיון באופי טומאת שדרה וגלגלת והחס בינה לבין טומאת שאר עצמות המת.
הרב אברהם סתיו נזיר דף נג – חרב כחלל דיון באופי דין "חרב כחלל" לאור דברי הראשונים על גדריו.
הרב אברהם סתיו נזיר דף נט – נשיאת נשק על ידי נשים דיון בשאלת נשיאת נשק על ידי נשים, לאור סוגיית הגמרא ודברי הפוסקים.
הרב אברהם סתיו נזיר דף ס – האם אשם מצורע מעכב? דיון במצב של נזיר שהוא ספק-מצורע שמביא את קרבנותיו.
הרב אברהם סתיו נזיר דף סו – גדול העונה אמן יותר מן המברך דיון בטעם הקביעה "גדול העונה אמן יותר מן המברך".
הרב אברהם סתיו סוטה דף ב – בת פלוני דיון באגדתות הפותחות את מסכת סוטה.
הרב אברהם סתיו סוטה דף ח – אין עושין מצוות חבילות חבילות דיון באופיו וגדריו של הכלל "אין עושין מצוות חבילות חבילות
הרב אברהם סתיו סוטה דף ח – אין עושין מצוות חבילות חבילות דיון באופיו וגדריו של הכלל "אין עושין מצוות חבילות חבילות
הרב אברהם סתיו סוטה דף ט – מידה כנגד מידה דיון בטעמו ומשמעותו של עיקרון "מדה כנגד מדה" בהשגחה האלוקית.
הרב אברהם סתיו סוטה דף טז – שיעור עפר סוטה דיון באופי הדרישה שהעפר במי הסוטה ייראה על המים.

עמודים