הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו מנחות דף צח – סידור חלות לחם הפנים בעיון זה נדון ביחס שבין הדינים השונים בסידור חלות לחם הפנים.
הרב אברהם סתיו מנחות דף קד – הבאת קרבנות בשותפות מדוע ניתן להביא קרבנות עוף ובהמה בשותפות ולא ניתן לעשות כן במנחה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף קה – האומר הרי עלי מנחה מהו היחס שבין מנחת סולת ובין שאר המנחות?
הרב אברהם סתיו מעילה דף ב – פתיחה למסכת מעילה דיון באופיו ומהותו של איסור המעילה.
הרב אברהם סתיו מעילה דף ג – פסולו בקדש דיון בגדר "פסולו בקדש" וביחס שבין דין "אם עלו לא ירדו" ובין הפקעת טומאת נבלה מקרבנות העוף.
הרב אברהם סתיו מעילה דף ט – תשלומי המעילה דיון באופיים וכתובתם של תשלומי המעילה.
הרב אברהם סתיו מעילה דף י – מעילה באימורים דיון במהות החיוב של תרומת הדשן מתוך שאלת המעילה באימורים שעלו על המזבח.
הרב אברהם סתיו מעילה דף טז – טומאה ואיסור אכילה בשרצים דיון ביחס שבין שיעור הטומאה ושיעור איסור האכילה בשרצים.
הרב אברהם סתיו מעילה דף יז – כל שטומאתו ושיעורו שוין דיון בכללו של רבי יהושע בעניין צירוף איסורים וטומאות.
הרב אברהם סתיו נדרים דף ב – דעת ודיבור בנדרים ובשבועות (פתיחה למסכת נדרים) דיון בשאלת היחס בין דעת האדם למוצא שפתיו בנדרים ובשבועות.
הרב אברהם סתיו נדרים דף ג – ידות נדרים דיון במשמעות דין "ידות נדרים".
הרב אברהם סתיו נדרים דף ט – היחס הרוחני לעולם ההפלאה דיון ביחס הרוחני של חז"ל לעולם ההפלאה.
הרב אברהם סתיו נדרים דף י – כינויי נדרים דיון בתוקפת של כינוי נדרים בפרספקטיבה של פילוסופיית הלשון של לודוויג וויטגנשטיין.
הרב אברהם סתיו נדרים דף טז – נדרים ושבועות לעבור על המצוות דיון בהבדל בין נדרים לשבועות לעניין האפשרות לחול כנגד קיום מצוות.
הרב אברהם סתיו נדרים דף יז – אין נשבעין לעבור על המצות דיון באופי הדין שאין שבועה חלה כנגד מצווה.
הרב אברהם סתיו נדרים דף כג – הרוצה שלא יתקיימו נדריו דיון במחלוקת הראשונים בעניין המכריז שכל נדר שידור יהא בטל.
הרב אברהם סתיו נדרים דף ל – תפקיד האישה בקידושין דיון בדברי הר"ן אודות תפקיד האישה במעשה הקידושין.
הרב אברהם סתיו נדרים דף לא – ישראל ובני נח דיון במשמעות השאלה האם ישראל הם בכלל בני נח.
הרב אברהם סתיו נדרים דף לז – מה מוגדר כ'תורה'? דיון בהגדרת "תורה" לעניין האיסור ללמד תורה בשכר.
הרב אברהם סתיו נדרים דף לח – לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו דיון בדבר הגמרא על כך שהתורה ניתנה רק למשה ולזרעו.
הרב אברהם סתיו נדרים דף מד – הפקר לדעת רבי יוסי דיון באופיו וגדריו של חפץ הפקר שעדיין לא זכו בו בשיטת רבי יוסי.
הרב אברהם סתיו נדרים דף מה – הפקר בפני אחרים דיון באופי מעשה ההפקר לאור מחלוקת הראשונים בעניין הצורך בנוכחות אחרים בשעת ההפקר.
הרב אברהם סתיו נדרים דף נב – הנודר מן הבשר דיון במהות ההבדל בין הנודר "מן הבשר" לאוסר על עצמו "בשר זה".
הרב אברהם סתיו נדרים דף נח - תערובת פירות שביעית דיון במעמד תערובת פירות שביעית לאור דין "דבר שיש לו מתירין".
הרב אברהם סתיו נדרים נט – שאלה על הפרשת תרומה וחלה דיון באפשרות להישאל על הפרשת תרומות ומעשרות וחלה.

עמודים