הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו קידושין דף לט – מחשבה רעה דיון בסוגים שונים של הרהורי עבירה ובמשמעותם.
הרב אברהם סתיו קידושין דף מ – תוהא על הראשונות דיון שמעמדו של אדם שקיים מצות וכעת מתחרט על כך.
הרב אברהם סתיו קידושין דף מ – תוהא על הראשונות דיון שמעמדו של אדם שקיים מצות וכעת מתחרט על כך.
הרב אברהם סתיו קידושין דף מו – התורם מן הרע על היפה דיון במהותה וגדריה של חובת הפרשת תרומה מן היפה.
הרב אברהם סתיו קידושין דף נג – מעשר שני ממון גבוה דיון במעמדו של מעשר שני כ"ממון גבוה" לאור המקורות לאיסור קידושין במעשר.
הרב אברהם סתיו קידושין דף נד – מעשר שני שלא הורם דיון במעמדו של מעשר שני כממון גבוה בשלב שלפני הפרשתו מן התבואה.
הרב אברהם סתיו קידושין דף מז – קניין במלוה דיון במעמדו של מילוה ככסף לעניין קידושין ולעניין מכר.
הרב אברהם סתיו קידושין דף ס – מעכשיו ולאחר ל' דיון במשמעות שיטת רבי יוחנן בעניין המקדש אישה מעכשיו ולאחר שלושים יום.
הרב אברהם סתיו קידושין דף סא – תנאי בני גד ובני ראובן דיון במשמעות הדרישה שתנאים ייעשו במתכונת תנאי בני גד ובני ראובן.
הרב אברהם סתיו קידושין דף סז – ממזרות ותפיסת קידושין דיון במערכת היחסים שבין איסור כרת, אי-תפיסת-קידושין ודין ממזרות.
הרב אברהם סתיו קידושין דף סח – קביעת יחוס הוולד דיון בשאלה: מתי נקבע היחוס על פי האב ומתי על פי האם?
הרב אברהם סתיו קידושין דף עד – נאמנות אם על ייחוס בנה דיון בנאמנות האם בנוגע למעמדו האישי של בנה, כגון בהגדרתו ככהן פסול.
הרב אברהם סתיו קידושין דף עה – גוי שבא על בת ישראל דיון במשמעות העמדה הסבורה כי וולד של גוי ובת ישראל אינו ממזר.
הרב אברהם סתיו קידושין דף פא – ייחוד כשאין חשש איסור האם קיים איסור ייחוד במקום שבו אין חשש איסור, כגון בייחוד של גבר הומוסקסאל עם אישה?
הרב אברהם סתיו קידושין דף פב – ייחוד של שני גברים האם איסור ייחוד קיים גם בין שני גברים, כאשר אחד מהם או שניהם בעלי נטייה הומוסקסואלית?
הרב אברהם סתיו גיטין דף מד – מפני שהוא כמציל מידם דיון במשמעותה והיקפה של הסברה: "מפני שהוא כמציל מידם".

עמודים