הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו נידה דף נח – מהו כתם? דיון ביחס שבין דברי שמואל על ראייה בלי הרגשה לדברי רבי עקיבא על טומאת כתמים.
הרב אברהם סתיו נידה דף סד – וסת הדילוג עיון במחלוקת רב ושמואל בעניין קביעת וסת החודש בדילוג.
הרב אברהם סתיו נידה דף סה – דם בתולים דיון בטעמה ובאופייה של גזירת דם בתולים ובהשלכותיה המעשיות.
הרב אברהם סתיו נידה דף עא – טומאת טבול יום דיון באופייה של טומאת טבול יום, ברמתה ובהשלכותיה ביחס לחולין שנעשו על טהרת הקֹדֶש.
הרב אברהם סתיו נידה דף עב – שומרת יום כנגד יום עיון בדין שומרת יום כנגד יום לאור מחלוקת בית הלל ובית שמאי במשנתנו.
הרב אברהם סתיו סוטה דף ב – בת פלוני דיון באגדתות הפותחות את מסכת סוטה.
הרב אברהם סתיו סוטה דף ח – אין עושין מצוות חבילות חבילות דיון באופיו וגדריו של הכלל "אין עושין מצוות חבילות חבילות
הרב אברהם סתיו סוטה דף ח – אין עושין מצוות חבילות חבילות דיון באופיו וגדריו של הכלל "אין עושין מצוות חבילות חבילות
הרב אברהם סתיו סוטה דף ט – מידה כנגד מידה דיון בטעמו ומשמעותו של עיקרון "מדה כנגד מדה" בהשגחה האלוקית.
הרב אברהם סתיו סוטה דף טז – שיעור עפר סוטה דיון באופי הדרישה שהעפר במי הסוטה ייראה על המים.
הרב אברהם סתיו סוטה דף כב – שכר פסיעות דיון במשמעותו וגדריו של המושג "שכר פסיעות".
הרב אברהם סתיו סוטה דף כג – כהנת דיון באופי קדושת כהונה של בת כהן.
הרב אברהם סתיו סוטה דף ל – שלישי בתרומה ורביעי בקדש – המשך דיון באופי דין "רביעי בקדש" לאור השאלה: האם שלישי בתרומה יכול לעשות רביעי בקדש?
הרב אברהם סתיו סוטה דף לו - שמות השבטים על אבני השוהם דיון ביחס בין שתי אבני האפוד לאור המחלוקת על סדר כתיבת שמות השבטים על גבן.
הרב אברהם סתיו סוטה דף לז – דין ערבות דיון באופי דין ערבות לאור המחלוקת על "ערבא דערבא".
הרב אברהם סתיו סוטה דף מג – נקי יהיה לביתו דיון באופי מצוות "נקי יהיה לביתו שנה אחת".
הרב אברהם סתיו סוטה דף מד – נישואין ולימוד מקצוע נישואין ולימודי מקצוע: מה קודם?
הרב אברהם סתיו סוטה דף טו – העפר אשר יהיה בקרקע המשכן דיון שמשמעות הדרישה להביא את העפר של המים המאררים מקרקע המשכן.
הרב אברהם סתיו עירובין דף ד – חציצה מהו שיעורו של פסול חציצה בשיער ובשאר הגוף, ומה הקשר ליסודות דין חציצה?
הרב אברהם סתיו עירובין דף ה – כמה ממעט מהו שיעור השטח שבו צריך שקורת המבוי תהיה למטה מעשרים אמה, ובמה זה תלוי?
הרב אברהם סתיו ערכין דף ד – שותפות כהנים בקרבן ציבור דיון במשמעות שותפותם של הכהנים בקרבנות הציבור לעניין אכילת מנחות הציבור.
הרב אברהם סתיו ערכין דף ה – דיני ערכין בגוי דיון ביכולת של גוי להעריך ולהיערך מתוך הבנת מהותם של דיני ערכין.
הרב אברהם סתיו ערכין דף יא – שירת הלויים דיון בתפקידה של השירה במקדש מתוך עיסוק ביחס בין השירה בפה והנגינה בכלי.
הרב אברהם סתיו ערכין דף יב – שירה על נסכים הבאים בפני עצמם דיון בצורך בשתייה ובאכילה לשם אמירת שירה על הקרבן.
הרב אברהם סתיו ערכין דף יח – אופן חישוב השנים לעניין ערכין דיון באופן חישוב הגילאים הנזכרים בפרשת הערכין.

עמודים