הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו קידושין דף מ – תוהא על הראשונות דיון שמעמדו של אדם שקיים מצות וכעת מתחרט על כך.
הרב אברהם סתיו קידושין דף מו – התורם מן הרע על היפה דיון במהותה וגדריה של חובת הפרשת תרומה מן היפה.
הרב אברהם סתיו קידושין דף נג – מעשר שני ממון גבוה דיון במעמדו של מעשר שני כ"ממון גבוה" לאור המקורות לאיסור קידושין במעשר.
הרב אברהם סתיו קידושין דף נד – מעשר שני שלא הורם דיון במעמדו של מעשר שני כממון גבוה בשלב שלפני הפרשתו מן התבואה.
הרב אברהם סתיו קידושין דף מז – קניין במלוה דיון במעמדו של מילוה ככסף לעניין קידושין ולעניין מכר.
הרב אברהם סתיו קידושין דף ס – מעכשיו ולאחר ל' דיון במשמעות שיטת רבי יוחנן בעניין המקדש אישה מעכשיו ולאחר שלושים יום.
הרב אברהם סתיו קידושין דף סא – תנאי בני גד ובני ראובן דיון במשמעות הדרישה שתנאים ייעשו במתכונת תנאי בני גד ובני ראובן.
הרב אברהם סתיו קידושין דף סז – ממזרות ותפיסת קידושין דיון במערכת היחסים שבין איסור כרת, אי-תפיסת-קידושין ודין ממזרות.
הרב אברהם סתיו קידושין דף סח – קביעת יחוס הוולד דיון בשאלה: מתי נקבע היחוס על פי האב ומתי על פי האם?
הרב אברהם סתיו קידושין דף עד – נאמנות אם על ייחוס בנה דיון בנאמנות האם בנוגע למעמדו האישי של בנה, כגון בהגדרתו ככהן פסול.
הרב אברהם סתיו קידושין דף עה – גוי שבא על בת ישראל דיון במשמעות העמדה הסבורה כי וולד של גוי ובת ישראל אינו ממזר.
הרב אברהם סתיו קידושין דף פא – ייחוד כשאין חשש איסור האם קיים איסור ייחוד במקום שבו אין חשש איסור, כגון בייחוד של גבר הומוסקסאל עם אישה?
הרב אברהם סתיו קידושין דף פב – ייחוד של שני גברים האם איסור ייחוד קיים גם בין שני גברים, כאשר אחד מהם או שניהם בעלי נטייה הומוסקסואלית?
הרב אברהם סתיו קנים דף כג – שבעה קנים דיון במשנת שבעה קנים ובקשיים העולים ממנה.
הרב אברהם סתיו קנים דף כד – קן נדבה דיון ביחס שבין שתי הפרידות בקן נדבה לאור מחלוקת הראשונים בהסבר המשנה.ש
הרב אברהם סתיו תמורה דף ו – איסור שבדה מלבו דיון בדעת רבא, ש"אי עביד לא מהני", לעניין איסור שאדם בדה מלבו.
הרב אברהם סתיו תמורה דף ז – הקדשת בעלי מומין למזבח דיון באיסור הקדשת בעלי מומין למזבח, ביחס למקדיש בעל מום מעיקרו ומקדיש בעל מום לדמי נסכים.
הרב אברהם סתיו תמורה דף יג – תמורה בוולדות קדשים דיון במהותו של תהליך התמורה מתוך מחלוקת התנאים על תמורה בוולדות קדשים.
הרב אברהם סתיו תמורה דף יד – קרבנות שדוחים את השבת דיון במחלוקת התנאים ביחס לקרבנות שדוחים את השבת ואת הטומאה.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כ – תמורת אשם דיון במחלוקת האמוראים בעניין האפשרות להקריב בהמת תמורה לאשם.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כא – קדושת בכור ומעשר דיון באופייה של קדושת הבכור והמעשר לאור דיניהם הייחודיים.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כז – חילול ותמורה דיון בהבדל העקרוני שבין חילול לתמורה מתוך הלשונות המשמשות לחילול ולתמורה.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כח – רובע ונרבע דיון באופיו של פסול רובע ונרבע לקרבן.
הרב אברהם סתיו תמורה דף לד – הנשרפין והנקברין דיון באיסור לקבור איסורים הטעונים שריפה לאור דברי רש"י על המשנה וקושיית האחרונים על דבריו.
הרב אברהם סתיו גיטין דף מד – מפני שהוא כמציל מידם דיון במשמעותה והיקפה של הסברה: "מפני שהוא כמציל מידם".

עמודים