הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו שבת דף קכו – כיסויי כלים מתי כיסויי כלים מותרים בטלטול, ומה נחוץ לצורך החלת "שם כלי"?
הרב אברהם סתיו שבת דף קלג – אפשר לקיים שניהם מדוע אין עשה דוחה לא תעשה כאשר אפשר לקיים את שניהם, ומה נחשב "אפשר לקיים שניהם"?
הרב אברהם סתיו שבת דף קלב – עשה דוחה לא תעשה מדוע מצוות עשה דוחה לאו, וכיצד זה קשור לדרישה שעקירת הלאו תתרחש באותו זמן שבו מתקיים העשה?
הרב אברהם סתיו שבת דף קלט – מים על גבי שמרים האם בנתינת מים על שמרים שנמצאים במסננת יש משום איסור בורר, ומה הקשר לשינוי מצבו של שעון שבת בשבת?
הרב אברהם סתיו שבת דף קמ – בל תשחית האם מותר לאדם להוציא את כספו על מוצרי מותרות שאין בהם תועלת?
הרב אברהם סתיו שבת דף קמו – פתיחת בקבוקים בשבת אילו בעיות עשויות להתעורר בפתיחת בקבוקים בשבת?
הרב אברהם סתיו שבת דף קמז – המנער טליתו האם כיבוס ללא מים נחשב כיבוס, והאם יש לחלק בעניין זה בין סוגים שונים של לכלוך?
הרב אברהם סתיו שבת דף קנג – שוב יום אחד לפני מיתתך מה הקשר בין דרישתו של רבי אליעזר "שוב יום אחד לפני מיתתך" לשיטתו ההלכתית ולדרך שבה נפטר מן העולם?
הרב אברהם סתיו שבת דף קנד – מחמר אופיו, מהותו וגדריו של איסור "מחמר".
הרב אברהם סתיו תמורה דף ו – איסור שבדה מלבו דיון בדעת רבא, ש"אי עביד לא מהני", לעניין איסור שאדם בדה מלבו.
הרב אברהם סתיו תמורה דף ז – הקדשת בעלי מומין למזבח דיון באיסור הקדשת בעלי מומין למזבח, ביחס למקדיש בעל מום מעיקרו ומקדיש בעל מום לדמי נסכים.
הרב אברהם סתיו תמורה דף יג – תמורה בוולדות קדשים דיון במהותו של תהליך התמורה מתוך מחלוקת התנאים על תמורה בוולדות קדשים.
הרב אברהם סתיו תמורה דף יד – קרבנות שדוחים את השבת דיון במחלוקת התנאים ביחס לקרבנות שדוחים את השבת ואת הטומאה.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כ – תמורת אשם דיון במחלוקת האמוראים בעניין האפשרות להקריב בהמת תמורה לאשם.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כא – קדושת בכור ומעשר דיון באופייה של קדושת הבכור והמעשר לאור דיניהם הייחודיים.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כז – חילול ותמורה דיון בהבדל העקרוני שבין חילול לתמורה מתוך הלשונות המשמשות לחילול ולתמורה.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כח – רובע ונרבע דיון באופיו של פסול רובע ונרבע לקרבן.
הרב אברהם סתיו תמורה דף לד – הנשרפין והנקברין דיון באיסור לקבור איסורים הטעונים שריפה לאור דברי רש"י על המשנה וקושיית האחרונים על דבריו.
הרב אברהם סתיו גיטין דף מד – מפני שהוא כמציל מידם דיון במשמעותה והיקפה של הסברה: "מפני שהוא כמציל מידם".

עמודים