הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו תרתי לריעותא דיון בענייני חזקות מתוך לבון המונח `תרתי לריעותא` המופיע בסוגייתנו. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו סילוק דמים במעוברת דיון בשלב שבו מוגדרת המעוברת כמסולקת דמים. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו עונה בינונית דיון באופיו וגדריו של דין עונה בינונית. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו הבא מן הדרך דיון באופי דין ווסתות דרבנן לאור מחלוקת הראשונים בדין הבא מן הדרך לאחר שהגיע זמן ווסתה. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו בדיקה בתוך שיעור וסת דיון במושג `שיעור ווסת` כפי שהוא מופיע בסוגייתנו. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו נאמנות הרופאים דיון בנאמנותם של הרופאים לעניינים הלכתיים מתוך הסיפורים המובאים בסוגייתנו. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו לבו של אביו דוה עליו דיון בשאלת הצער על מותו של נפל ביחס לדיני בכורה ודיני יחוד. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו רוב עקיף דיון בסוגי רוב שונים מנקודת מבט מתמטית. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו טבילה בזמנה דיון במחלוקת התנאים והראשונים האם טבילה בזמנה מצווה ובהשלכותיה. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו דם קושי בנדה ובזבה ניתוח היחס שבין דיני נדה וזבה על רקע דין דם קושי. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו שבעה נקיים בימי טומאת לידה דיון במחלוקת האמוראים בעניין ספירת שבעה נקיים בימי טומאת הלידה, תוך עיסוק בהשלכותיה של המחלוקת הלכה למעשה. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו טומאת בעל קרי דיון בחלות טומאת בעל קרי והיחס שבין עקירת שכבת הזרע ליציאתה מן הגוף. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו כנותן אצבע בעין דיון בפירוש הביטוי 'כנותן אצבע בעין' במובא במשנה. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו מחשבת אוכלים דיון במהות דין מחשבת אוכלים לאור הסברי הראשונים לפגם שבמחשבת חיבור. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו ברכה לפניו ולאחריו דיון ביחס שבין ברכת 'אשר יצר' ובין הכלל שאותו טבה המשנה בדיני ברכות. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו כתמים דיון בדברי שמואל בעניין הרואה דם על קרקע ובמחלוקת האמוראים והראשונים בנושא. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו מהו כתם? דיון ביחס שבין דברי שמואל על ראיה בלי הרגשה לדברי רבי עקיבא על טומאת כתמים. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו ווסת הדילוג עיון במחלוקת רב ושמואל בעניין קביעת ווסת החודש בדילוג. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו טומאת טבול יום דיון באופייה של טומאת טבול יום, ברמתה ובהשלכותיה ביחס לחולין שנעשו על טהרת הקדש. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו שומרת יום כנגד יום עיון בדין שומרת יום כנגד יום לאור מחלוקת בית הלל ובית שמאי במשנתנו. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו וסוכה תהיה לצל דיון בדברי רבי זירא על החיוב לשבת בצל סוכה. דף יומיומי סוכה
הרב אברהם סתיו הגדרת 'לימוד תורה' דיון בגדרי המושג `לימוד תורה` לאור העיסוק המתמטי הנרחב בסוגייתנו ומפרשיה. דף יומיומי סוכה
הרב אברהם סתיו סוכה תחת האילן דיון במחלוקת הראשונים בעניין סוכה שתחת האילן. דף יומיומי סוכה
הרב אברהם סתיו פרוץ כעומד דיון במעמדו של סכך `פרוץ כעומד` ביחס לדיני מחיצות שבת. דף יומיומי סוכה
הרב אברהם סתיו החוטט בגדיש דיון במחלוקת הראשונים באופני הפסול וההכשר של החוטט בגדיש, ובדין העושה סכך ואחר כך דפנות. דף יומיומי סוכה

עמודים