הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו זבחים דף פג – המזבח מקדש כאשר קרבן פסול עלה על המזבח אין מורידים אותו. בעיון זה נדון במקורות הדין ובמהותו.
הרב אברהם סתיו זבחים דף פד - אילו פסולים מקדש המזבח? התנאים נחלקו בהגדרת הפסולים אותם יכול המזבח לקדש. בעיון זה נעמוד על ההבנות השונות העומדות בבסיס מחלוקתם.
הרב אברהם סתיו זבחים דף צ – חטאת העוף ועולת בהמה בגמרא נאמר שחטאת העוף קודמת לעולת בהמה. האם החטאת נחשבת כמכשיר להבאת העולה, או שמא מדובר במערכת אחת של שני קרבנות?
הרב אברהם סתיו זבחים דף צא - תדיר ומצוי בעיון זה נדון במחלוקת האמוראים האם 'מצוי' הוא כ-'תדיר', מתוך דיון ביסוד דין תדיר.
הרב אברהם סתיו זבחים דף צז – אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש בעיון זה נדון בכלל שאין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש ובטעמיו האפשריים.
הרב אברהם סתיו זבחים דף צח - קדושת וולדות קדשים מהו אופי הקדושה של וולדות קדשים – קדושה עצמאית ונבדלת או חלק מקדושת אמותיהם?
הרב אברהם סתיו זבחים דף קד – עור קרבן שנמצא טריפה בעיון זה נדון בחידושו של רבי חנינא סגן הכהנים שעור של קרבן שנמצא טריפה מותר בהנאה לכהנים.
הרב אברהם סתיו זבחים דף קה – סופו לטמא טומאה חמורה בגמרא נאמר שדבר שסופו לטמא טומאה חמורה מטמא טומאה קלה במגעו. בעיון זה נברר מניין נובעת טומאה זו, ומהי ההשלכה של שאלה זו על גדרי הטומאה.
הרב אברהם סתיו זבחים דף קיא - נסכים במדבר בעיון זה נדון במשמעותה של מחלוקת התנאים על הקרבת נסכים במדבר ובבמת יחיד.
הרב אברהם סתיו זבחים דף קיב – דם שנתקבל בשתי כוסות בעיון זה נדון בפער שבין סוגיית הגמרא ופסק הרמב"ם בדין דם שנתקבל בשתי כוסות.
הרב אברהם סתיו זבחים דף קיח – משכן שילה בעיון זה נדון באופייה של קדושת משכן שילה, המהווה שלב ביניים בין המשכן והמקדש.
הרב אברהם סתיו זבחים דף קיט – נוב וגבעון מהו מעמדן של הבמות הגדולות בנוב וגבעון? ומהו הגורם שקובע את איסור והיתר ההקרבה בבמות?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף ג – גדול המצווה ועושה גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה - מדוע? ומדוע אומות העולם מקבלות שכר כמי שאינו מצווה ועושה?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף ד – כעסו של הקב"ה ותפילה ביחיד בשלוש השעות הראשונות של היום אמר רב יוסף: לא ליצלי איניש צלותא דמוספי בתלת שעי קמייתא דיומא ביומא קמא דריש שתא ביחיד. מה טעמו של דין זה ומה גדריו?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף י – אנטונינוס סוגייתנו מתארת את יחסיו של רבי עם אנטונינוס קיסר. מיהו אותו אנטונינוס? האם ניתן לזהותו עם דמות היסטורית מסוימת וידועה?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף יא – חוקות הגויים ודרכי האמורי סוגייתנו דנה בכפיפה אחת באיסור חוקות הגויים ובאיסור דרכי האמורי. האם מדובר באיסור אחד או בשני איסורים שונים? ואם בשני איסורים שונים - מה ההבדל ביניהם?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף יז – התגרות ביצר הגמרא מספרת על שני אמוראים שעברו על פתח בית זונות כדי לכוף את יצרם ולקבל שכר. מה היחס בין מעשה זה ובין ההנחיה כי אל לו לאדם להביא עצמו לידי ניסיון?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף יח – ליצנות סוגייתנו מדברת באריכות בגנות הליצנות. מהי אותה ליצנות, ומהי הסכנה הגדולה הטמונה בה?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף כה – ספר הישר בשני מקומות בתנ"ך נזכר ספר עלום ששמו "ספר הישר". נעסוק בקצרה בתעלומת זהותו של הספר ובתפקידו המיוחד בהיסטוריה של עם ישראל.
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף כד – לשמא נרבעה אם אמה לא חיישינן הגמרא אומרת שיש לחשוש לרביעה לא רק בבהמת הקרבן עצמה, אלא גם באמה, אך אין לחוש שמא נרבעה אם אמה. מה פשר החילוק ומה טעמו?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף לא – הפקדת יין אצל נכרי בסוגייתנו פוסק רב שיין שהופקד אצל גוי והוא חתום בחותם אחד - מותר, אך להלן הוא פוסק שיש צורך בשני חותמות. כיצד ניתן לתרץ את הסתירה, ומה הנפקא-מינה של תירוצים אלו להלכה?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף לב – טומאת תקרובת עבודה זרה רבי יהודה בן בתירא מחדש שתקרובת עבודה זרה מטמאת. מה תוקפו של דין זה, ומה טעמו?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף לח – כללי היתר בבישולי נכרים בסוגייתנו מובאים שני היתרים בבישולי נכרים. מה היחס ביניהם? היש ביניהם קשר מהותי?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף לט – נותן טעם לפגם בדבר חריף מן הגמרא עולה שבדבר חריף נותן טעם לפגם אסור. באיזה מצב מדובר? מה סברת האיסור?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף מה – הרים וגבעות המשנה אומרת שהרים וגבעות שנעבדו אינם נאסרים. מה טעמו של דין זה? כלום אין ההרים והגבעות חשובים עבודה זרה כלל, או שמא הם חשובים עבודה זרה ואף על פי כן לא נאסרו?

עמודים