הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו מנחות דף עו – מספר החלות במנחות מהי משמעותה של חלוקת המנחות למספר חלות?
הרב אברהם סתיו מנחות דף עז – תרומת לחמי תודה בעיון זה נדון במשמעותו של שיעור תרומת לחמי תודה.
הרב אברהם סתיו מנחות דף פג – הבאת מנחת העומר ושתי הלחם מן החדש בעיון זה נדון בצורך להביא את העומר ואת שתי הלחם מתבואה חדשה.
הרב אברהם סתיו מנחות דף פד – הבאת ביכורים ומנחות מן המובחר בעיון זה נדון ביחס שבין החיוב להביא ביכורים מן המובחר ובין הדין המקביל בשאר מנחות.
הרב אברהם סתיו מנחות דף צ – קדושת מידות הלח והיבש מדוע קיים חילוק בין קדושת מידות הלח ובין קדושת מידות היבש?
הרב אברהם סתיו מנחות צא – נסכים בקרבנות חובה מה עומד מאחורי החלוקה בין קרבנות שיש עמם נסכים ובין קרבנות שאין עמם נסכים?
הרב אברהם סתיו מנחות דף צז – שולחנו של אדם מכפר כיצד ומדוע שולחנו של אדם מכפר עליו?
הרב אברהם סתיו מנחות דף צח – סידור חלות לחם הפנים בעיון זה נדון ביחס שבין הדינים השונים בסידור חלות לחם הפנים.
הרב אברהם סתיו מנחות דף קד – הבאת קרבנות בשותפות מדוע ניתן להביא קרבנות עוף ובהמה בשותפות ולא ניתן לעשות כן במנחה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף קה – האומר הרי עלי מנחה מהו היחס שבין מנחת סולת ובין שאר המנחות?
הרב אברהם סתיו מעילה דף ב – פתיחה למסכת מעילה דיון באופיו ומהותו של איסור המעילה.
הרב אברהם סתיו מעילה דף ג – פסולו בקדש דיון בגדר "פסולו בקדש" וביחס שבין דין "אם עלו לא ירדו" ובין הפקעת טומאת נבלה מקרבנות העוף.
הרב אברהם סתיו מעילה דף ט – תשלומי המעילה דיון באופיים וכתובתם של תשלומי המעילה.
הרב אברהם סתיו מעילה דף י – מעילה באימורים דיון במהות החיוב של תרומת הדשן מתוך שאלת המעילה באימורים שעלו על המזבח.
הרב אברהם סתיו מעילה דף טז – טומאה ואיסור אכילה בשרצים דיון ביחס שבין שיעור הטומאה ושיעור איסור האכילה בשרצים.
הרב אברהם סתיו מעילה דף יז – כל שטומאתו ושיעורו שוין דיון בכללו של רבי יהושע בעניין צירוף איסורים וטומאות.
הרב אברהם סתיו נדרים דף ב – דעת ודיבור בנדרים ובשבועות (פתיחה למסכת נדרים) דיון בשאלת היחס בין דעת האדם למוצא שפתיו בנדרים ובשבועות.
הרב אברהם סתיו נדרים דף ג – ידות נדרים דיון במשמעות דין "ידות נדרים".
הרב אברהם סתיו נדרים דף ט – היחס הרוחני לעולם ההפלאה דיון ביחס הרוחני של חז"ל לעולם ההפלאה.
הרב אברהם סתיו נדרים דף י – כינויי נדרים דיון בתוקפת של כינוי נדרים בפרספקטיבה של פילוסופיית הלשון של לודוויג וויטגנשטיין.
הרב אברהם סתיו נדרים דף טז – נדרים ושבועות לעבור על המצוות דיון בהבדל בין נדרים לשבועות לעניין האפשרות לחול כנגד קיום מצוות.
הרב אברהם סתיו נדרים דף יז – אין נשבעין לעבור על המצות דיון באופי הדין שאין שבועה חלה כנגד מצווה.
הרב אברהם סתיו נדרים דף כג – הרוצה שלא יתקיימו נדריו דיון במחלוקת הראשונים בעניין המכריז שכל נדר שידור יהא בטל.
הרב אברהם סתיו נדרים דף ל – תפקיד האישה בקידושין דיון בדברי הר"ן אודות תפקיד האישה במעשה הקידושין.
הרב אברהם סתיו נדרים דף לא – ישראל ובני נח דיון במשמעות השאלה האם ישראל הם בכלל בני נח.

עמודים