הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו סוטה דף לו - שמות השבטים על אבני השוהם דיון ביחס בין שתי אבני האפוד לאור המחלוקת על סדר כתיבת שמות השבטים על גבן.
הרב אברהם סתיו סוטה דף לז – דין ערבות דיון באופי דין ערבות לאור המחלוקת על "ערבא דערבא".
הרב אברהם סתיו סוטה דף מג – נקי יהיה לביתו דיון באופי מצוות "נקי יהיה לביתו שנה אחת".
הרב אברהם סתיו סוטה דף מד – נישואין ולימוד מקצוע נישואין ולימודי מקצוע: מה קודם?
הרב אברהם סתיו סוטה דף טו – העפר אשר יהיה בקרקע המשכן דיון שמשמעות הדרישה להביא את העפר של המים המאררים מקרקע המשכן.
הרב אברהם סתיו ערכין דף ד – שותפות כהנים בקרבן ציבור דיון במשמעות שותפותם של הכהנים בקרבנות הציבור לעניין אכילת מנחות הציבור.
הרב אברהם סתיו ערכין דף ה – דיני ערכין בגוי דיון ביכולת של גוי להעריך ולהיערך מתוך הבנת מהותם של דיני ערכין.
הרב אברהם סתיו ערכין דף יא – שירת הלויים דיון בתפקידה של השירה במקדש מתוך עיסוק ביחס בין השירה בפה והנגינה בכלי.
הרב אברהם סתיו ערכין דף יב – שירה על נסכים הבאים בפני עצמם דיון בצורך בשתייה ובאכילה לשם אמירת שירה על הקרבן.
הרב אברהם סתיו ערכין דף יח – אופן חישוב השנים לעניין ערכין דיון באופן חישוב הגילאים הנזכרים בפרשת הערכין.
הרב אברהם סתיו ערכין דף יט – האומר דמי ידי עלי דיון במחלוקת האמוראים על אופן האומדן של האומר "דמי ידי עלי".
הרב אברהם סתיו ערכין דף כה – לאחר ולא לבן עיון בדין בן הפודה שדה שהקדיש אביו.
הרב אברהם סתיו ערכין דף כו – הלוקח שדה מאביו ומת אביו דיון בחזרת שדה מקנה לבעליה ביובל מתוך דין בן שלקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת אביו.
הרב אברהם סתיו ערכין דף לב – בית הבנוי בחומה דיון במעמדו של בית הבנוי בחומה לעניין דין בתי ערי חומה ודין אכילת מעשר שני בירושלים.
הרב אברהם סתיו ערכין דף לג – בתי חצרים דיון במעמדם של בתי חצרים ביחס לבתי ערי חומה ושדות אחוזה.
הרב אברהם סתיו קידושין דף ד – כי יקח ולא כי תקח דיון בהבנת משמעות הכלל "כי יקח ולא כי תקח" והשלכותיו על אופי פעולת הקידושין.
הרב אברהם סתיו קידושין דף ה – חופה דיון במעמדו ומשמעותו של קניין החופה.
הרב אברהם סתיו קידושין דף יא – שוה כסף בפדיון מעשר שני דיון בשאלה האם הכלל "שוה כסף ככסף" נאמר בפדיון מעשר שני.
הרב אברהם סתיו קידושין דף יב – שוה פרוטה במדי דיון באופי הגדרת השווי בכסף הקידושין, לאור סוגיית "שוה פרוטה במדי".
הרב אברהם סתיו קידושין דף יח – ונמכר בגניבתו דיון באופי דין "עבד עברי נמכר ונשנה" לאור מחלוקת רש"י והתוספות.
הרב אברהם סתיו קידושין דף יט – אישות לקטן דיון באופייה וגדריה של אישות הנוצרת על ידי קטן.
הרב אברהם סתיו קידושין דף כה – כל הראוי לבילה דיון באופי דין "ראוי לבילה" בהשוואה לדין "ראוי לביאת מים".
הרב אברהם סתיו קידושין דף כו – קניין קרקע בכסף ובשטר דיון באופיו וגדריו של דין קניין כסף במקום שנהוג לכתוב שטר.
הרב אברהם סתיו קידושין דף לב – כיבוד אב משל מי? דיון באופי וגדריו של הדין שכיבוד אב נעשה מממונו של האב.
הרב אברהם סתיו קידושין דף לג – יכול יעצים עיניו? דיון במשמעותו וגדריו של האיסור לעצום עיניים כדי להימנע מלקום בפני תלמיד חכם.

עמודים