הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו קידושין דף עד – נאמנות אם על ייחוס בנה דיון בנאמנות האם בנוגע למעמדו האישי של בנה, כגון בהגדרתו ככהן פסול.
הרב אברהם סתיו קידושין דף עה – גוי שבא על בת ישראל דיון במשמעות העמדה הסבורה כי וולד של גוי ובת ישראל אינו ממזר.
הרב אברהם סתיו קידושין דף פא – ייחוד כשאין חשש איסור האם קיים איסור ייחוד במקום שבו אין חשש איסור, כגון בייחוד של גבר הומוסקסאל עם אישה?
הרב אברהם סתיו קידושין דף פב – ייחוד של שני גברים האם איסור ייחוד קיים גם בין שני גברים, כאשר אחד מהם או שניהם בעלי נטייה הומוסקסואלית?
הרב אברהם סתיו קנים דף כג – שבעה קנים דיון במשנת שבעה קנים ובקשיים העולים ממנה.
הרב אברהם סתיו קנים דף כד – קן נדבה דיון ביחס שבין שתי הפרידות בקן נדבה לאור מחלוקת הראשונים בהסבר המשנה.ש
הרב אברהם סתיו שבת דף ו – הגדרת רשות הרבים דיון בצורך בשישים ריבוא בני אדם כדי להגדיר מקום כרשות הרבים.
הרב אברהם סתיו שבת דף ז – כרמלית דיון בגדריה ובאופייה של הכרמלית.
הרב אברהם סתיו שבת דף יג – לא יאכל הזב עם הזבה דיון בטעם האיסור על זב וזבה לאכול יחד.
הרב אברהם סתיו שבת דף יד – טומאת גווייה דיון במחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר בגדרי פסול גווייה.
הרב אברהם סתיו שבת דף כ – הגדרת בישול בשבת ובבישולי עכו"ם דיון ביחס שבין גדרי בישול בהלכות שבת ובין גדרי בישול לעניין בישולי עכו"ם.
הרב אברהם סתיו שבת דף כא – כבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה דיון ביחס שבין דין "כבתה אין זקוק לה" ובין דין "אסור להשתמש לאורה".
הרב אברהם סתיו שבת דף כז – כלאי בגדים דיון בדברי רב פפא על היחס שבין איסור לבישה ואיסור העלאה בכלאי בגדים.
הרב אברהם סתיו שבת דף לד – בין השמשות דיון במהות הספק של בין השמשות.
הרב אברהם סתיו שבת דף לה – הדלקת הנר דיון בדין קבלת שבת על ידי הדלקת הנר.
הרב אברהם סתיו שבת דף מא – ביעתותא דיון בהשוואה בין דין בולשת לדין בית המרחץ לעניין סברת "ביעתותא".
הרב אברהם סתיו שבת דף מב – היזק דרבים דיון בסוגית "גחלת ברשות הרבים" ובהשלכותיה על היחס להיזק דרבים כשיקול להיתר חילול שבת.
הרב אברהם סתיו שבת דף מב – היזק דרבים דיון בסוגית "גחלת ברשות הרבים" ובהשלכותיה על היחס להיזק דרבים כשיקול להיתר חילול שבת.
הרב אברהם סתיו שבת דף מח – חיבור לטומאה ולהזאה דיון בהשלכותיהם של חיבורי כלים על דיני טומאה והזאה, מדאורייתא ומדרבנן.
הרב אברהם סתיו שבת דף מט – אבות מלאכות ארבעים חסר אחת דיון במקורות השונים למניין מלאכות השבת ובמשמעותם הרוחנית.
הרב אברהם סתיו שבת דף נד – תוכחה דיון במהותה של מצוות תוכחה ובחובה להוכיח כשהתוכחה לא תועיל.
הרב אברהם סתיו שבת דף סב – תענוג ושמחה הגמרא מחלקת בין תענוג לשמחה, והבחנה זו חשובה בנוגע לאבלות שלאחר החורבן ולמצוות עונג שבת.
הרב אברהם סתיו שבת דף סג – הוצאת כלי נשק שאלת יציאה עם כלי נשק בשבת מעלה יסודות חשובים בנוגע למעמדם של כלי נשק בעולם הזה ולעתיד לבוא.
הרב אברהם סתיו שבת דף סט – אינו יודע מתי שבת אילו עקרונות חשובים הנוגעים למהותה של השבת עולים מןהדיון בעניין מי שאינו יודע מתי שבת?
הרב אברהם סתיו שבת דף ע – העלם זה וזה בידו מה משמעותו של דין חילוק חטאות, וכיצד הוא קשור להבנת יסוד חיוב חטאת?

עמודים