הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו קידושין דף פא – ייחוד כשאין חשש איסור האם קיים איסור ייחוד במקום שבו אין חשש איסור, כגון בייחוד של גבר הומוסקסאל עם אישה?
הרב אברהם סתיו קידושין דף פב – ייחוד של שני גברים האם איסור ייחוד קיים גם בין שני גברים, כאשר אחד מהם או שניהם בעלי נטייה הומוסקסואלית?
הרב אברהם סתיו קנים דף כג – שבעה קנים דיון במשנת שבעה קנים ובקשיים העולים ממנה.
הרב אברהם סתיו קנים דף כד – קן נדבה דיון ביחס שבין שתי הפרידות בקן נדבה לאור מחלוקת הראשונים בהסבר המשנה.ש
הרב אברהם סתיו שבת דף ו – הגדרת רשות הרבים דיון בצורך בשישים ריבוא בני אדם כדי להגדיר מקום כרשות הרבים.
הרב אברהם סתיו שבת דף ז – כרמלית דיון בגדריה ובאופייה של הכרמלית.
הרב אברהם סתיו שבת דף יג – לא יאכל הזב עם הזבה דיון בטעם האיסור על זב וזבה לאכול יחד.
הרב אברהם סתיו שבת דף יד – טומאת גווייה דיון במחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר בגדרי פסול גווייה.
הרב אברהם סתיו שבת דף כ – הגדרת בישול בשבת ובבישולי עכו"ם דיון ביחס שבין גדרי בישול בהלכות שבת ובין גדרי בישול לעניין בישולי עכו"ם.
הרב אברהם סתיו שבת דף כא – כבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה דיון ביחס שבין דין "כבתה אין זקוק לה" ובין דין "אסור להשתמש לאורה".
הרב אברהם סתיו שבת דף כז – כלאי בגדים דיון בדברי רב פפא על היחס שבין איסור לבישה ואיסור העלאה בכלאי בגדים.
הרב אברהם סתיו שבת דף לד – בין השמשות דיון במהות הספק של בין השמשות.
הרב אברהם סתיו שבת דף לה – הדלקת הנר דיון בדין קבלת שבת על ידי הדלקת הנר.
הרב אברהם סתיו תמורה דף ו – איסור שבדה מלבו דיון בדעת רבא, ש"אי עביד לא מהני", לעניין איסור שאדם בדה מלבו.
הרב אברהם סתיו תמורה דף ז – הקדשת בעלי מומין למזבח דיון באיסור הקדשת בעלי מומין למזבח, ביחס למקדיש בעל מום מעיקרו ומקדיש בעל מום לדמי נסכים.
הרב אברהם סתיו תמורה דף יג – תמורה בוולדות קדשים דיון במהותו של תהליך התמורה מתוך מחלוקת התנאים על תמורה בוולדות קדשים.
הרב אברהם סתיו תמורה דף יד – קרבנות שדוחים את השבת דיון במחלוקת התנאים ביחס לקרבנות שדוחים את השבת ואת הטומאה.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כ – תמורת אשם דיון במחלוקת האמוראים בעניין האפשרות להקריב בהמת תמורה לאשם.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כא – קדושת בכור ומעשר דיון באופייה של קדושת הבכור והמעשר לאור דיניהם הייחודיים.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כז – חילול ותמורה דיון בהבדל העקרוני שבין חילול לתמורה מתוך הלשונות המשמשות לחילול ולתמורה.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כח – רובע ונרבע דיון באופיו של פסול רובע ונרבע לקרבן.
הרב אברהם סתיו תמורה דף לד – הנשרפין והנקברין דיון באיסור לקבור איסורים הטעונים שריפה לאור דברי רש"י על המשנה וקושיית האחרונים על דבריו.
הרב אברהם סתיו גיטין דף מד – מפני שהוא כמציל מידם דיון במשמעותה והיקפה של הסברה: "מפני שהוא כמציל מידם".

עמודים