הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו שבת דף עז – חללי עלמא הסבריו של רב יהודה למעשי הבריאה חושפים דרכי התבוננות שונות על מעשיו של הקב"ה. מהן?
הרב אברהם סתיו שבת דף פג – דרך אניה בלב ים מדוע ספינה אינה מקבלת טומאה?
הרב אברהם סתיו שבת דף פד – טומאת מפץ וכלי חרס מדוע כלי חרס אינו מקבל טומאת מדרס, וכיצד הדבר משפיע על היקף הדין?
הרב אברהם סתיו שבת דף צ – בל תשקצו האם יש איסור "בל תשקצו" באכילת חגבים בעודם חיים, וכיצד הדבר קשור לשתי הבנות יסודיות בנוגע לאיסור זה?
הרב אברהם סתיו שבת דף צא – טומאת אוכלין בכביצה האם יש צורך בשיעור כביצה בטומאת אוכלין, וכיצד הדבר קשור לשתי הבנות בנוגע לטומאת מגע?
הרב אברהם סתיו שבת דף צז – החושד בכשרים מדוע לא האמין משה במוכנותם של בני ישראל לגאולה ממצרים, ומדוע נענש על כך?
הרב אברהם סתיו שבת דף צח – רשות הרבים מקורה רשות הרבים מקורה: לא רשות הרבים, או רשות הרבים שאין חייבים על הטלטול בה? מהן השלכותיה של חקירה זו?
הרב אברהם סתיו שבת דף קד – כתב אות והשלימה לספר מה בין כתיבת אות אחת סמוך לכתב לכתיבת אות המשלימה ספר?
הרב אברהם סתיו שבת דף קה – קורע על מנת לתקן האם מתחייבים על מלאכת קורע דווקא כאשר קורעים על מנת לתפור?
הרב אברהם סתיו שבת דף קיא – קושר ומתיר מהו היחס בין מלאכת קושר למלאכת מתיר?
הרב אברהם סתיו שבת דף קיב – סנדל שנפסקה רצועתו מדוע מותר לטלטל סנדל שנפסקה רצועתו בכרמלית, אך לא ברשות היחיד?
הרב אברהם סתיו שבת דף קיח – עליית ישראל לדוכן האם מותר לזר שחפץ בכך לשאת את כפיו בברכת כהנים?
הרב אברהם סתיו שבת דף קיט – הכנות לשבת מדוע אדם צריך לטרוח ולהכין את צרכי השבת בעצמו?
הרב אברהם סתיו תמורה דף ו – איסור שבדה מלבו דיון בדעת רבא, ש"אי עביד לא מהני", לעניין איסור שאדם בדה מלבו.
הרב אברהם סתיו תמורה דף ז – הקדשת בעלי מומין למזבח דיון באיסור הקדשת בעלי מומין למזבח, ביחס למקדיש בעל מום מעיקרו ומקדיש בעל מום לדמי נסכים.
הרב אברהם סתיו תמורה דף יג – תמורה בוולדות קדשים דיון במהותו של תהליך התמורה מתוך מחלוקת התנאים על תמורה בוולדות קדשים.
הרב אברהם סתיו תמורה דף יד – קרבנות שדוחים את השבת דיון במחלוקת התנאים ביחס לקרבנות שדוחים את השבת ואת הטומאה.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כ – תמורת אשם דיון במחלוקת האמוראים בעניין האפשרות להקריב בהמת תמורה לאשם.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כא – קדושת בכור ומעשר דיון באופייה של קדושת הבכור והמעשר לאור דיניהם הייחודיים.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כז – חילול ותמורה דיון בהבדל העקרוני שבין חילול לתמורה מתוך הלשונות המשמשות לחילול ולתמורה.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כח – רובע ונרבע דיון באופיו של פסול רובע ונרבע לקרבן.
הרב אברהם סתיו תמורה דף לד – הנשרפין והנקברין דיון באיסור לקבור איסורים הטעונים שריפה לאור דברי רש"י על המשנה וקושיית האחרונים על דבריו.
הרב אברהם סתיו גיטין דף מד – מפני שהוא כמציל מידם דיון במשמעותה והיקפה של הסברה: "מפני שהוא כמציל מידם".

עמודים