הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו כריתות דף טז – העושה מלאכה בשבתות הרבה דיון במהותו של דין "ימים שבינתיים כידיעה לחלק" וביחס בינו ובין דין "שבתות כגופים מוחלקים".
הרב אברהם סתיו כריתות דף כב – אשם תלוי במעילה דיון במחלוקת התנאים בשאלת הבאת אשם תלוי על ספק מעילה.
הרב אברהם סתיו כריתות דף כג – איסור חל על איסור בקדשים דיון בכלל שאיסור חל על איסור בקדשים.
הרב אברהם סתיו מידות דף לז – הסנהדרין הגדולה דיון בתפקידיה של הסנהדרין הגדולה ובאזכורה במשנתנו.
הרב אברהם סתיו מנחות דף ו – קמיצת פסול בעיון זה נדון בדעת בן בתירא ביחס לפסול שקמץ ונתן בכלי.
הרב אברהם סתיו מנחות דף ז – מנחה על גבי קרקע מהו תפקידה של הגבהת הכלי בעבודות המנחה? ומדוע היא נדרשת רק בקידוש הקומץ?
הרב אברהם סתיו מנחות דף יג – ליקוט לבונה בגמרא נאמר שליקוט לבונה בזר פסול. האם אמירה זו תלויה בהבנה שהולכה שלא ברגל שמה הולכה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף יד – פיגול בחלק מהקרבן בעיון זה נדון במחלוקת רבי יוסי ורבנן בדין המפגל חלק מהקרבן.
הרב אברהם סתיו מנחות דף כ – ברית מלח בעיון זה נבחן את דין מליחת הקרבן ונדון האם יש דין הקרבה במלח או רק דין שהקרבן יהיה מומלח.
הרב אברהם סתיו מנחות דף כא – דם שבישלו דם שבישלו פסול לזריקה. האם זהו פסול מהותי בדם או חוסר אפשרות טכנית לבצע את הזריקה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף כז – דברים המעכבים זה את זה מהי משמעות האמירה ששני חלקי מצוה מעכבים זה את זה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף כח – מנורה משאר מתכות מהו מעמדה של מנורת המקדש שנעשתה משאר מתכות? ומה היחס בינה ובין מנורה מזהב?
הרב אברהם סתיו מנחות לד – תפילין של רש"י ותפילין של ר"ת בעיון זה נדון במשמעותה הרוחנית של מחלוקת רש"י ורבנו תם בסדר פרשיות התפילין.
הרב אברהם סתיו מנחות דף לה – אותיות ש-ד-י בתפילין האם אותיות ש-ד-י שבתפילין נחשבות ככתיבה גמורה או כצורה בעלמא?
הרב אברהם סתיו מנחות דף מא – אופי מצוות ציצית מהי המשמעות של הגדרת מצוות ציצית כחובת גברא או חובת טלית לעניין החיוב ללבוש ציצית?
הרב אברהם סתיו מנחות דף מב – ברכת המצוות בעיון זה נדון בשיטות השונות ביחס למצוות שמברכים עליהן ומצוות שאין מברכים עליהן.
הרב אברהם סתיו מנחות דף מח – כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן בעיון זה נדון בשיטת רש"י ביחס לכבשי עצרת ששחטן שלא לשמן.
הרב אברהם סתיו מנחות דף מט – תדיר ומקודש מהו היחס בין שאלת העדיפות של תדיר ומקודש בסוגייתנו ובין שאלת סדר ההקרבה של תדיר ומקודש בגמרא בזבחים?
הרב אברהם סתיו מנחות דף נה – איסורי חמץ בשיירי מנחה מה היחס בין האיסור להחמיץ את המנחה ובין האיסור לאפות מנחה שהוחמצה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף נו – מחמץ אחר מחמץ בעיון זה נדון בפירושו ומשמעותו של דין "מחמץ אחר מחמץ" במנחה.
הרב אברהם סתיו מנחות דף סב – אופן התנופה ומשמעותה מהי משמעותה של הנפת שתי הלחם למעלה ולמטה וכנגד ארבע הרוחות?
הרב אברהם סתיו מנחות דף סג – מנחת חלות ורקיקים בעיון זה נדון בדעת רבי שמעון שאפשר להביא מנחת מאפה מחצה חלות ומחצה רקיקים.
הרב אברהם סתיו מנחות דף סט – חיטים שזרען בקרקע האם חיטים שנזרעו בקרקע הופכות לגידולי קרקע באופן מוחלט או רק לעניינים מסויימים?
הרב אברהם סתיו מנחות דף ע – חמשת מיני דגן מהם גדרי הצירוף של חמשת מיני הדגן זה עם זה לעניין כלאים, מצה והפרשת חלה?
הרב אברהם סתיו מנחות דף עו – מספר החלות במנחות מהי משמעותה של חלוקת המנחות למספר חלות?

עמודים