הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו נדרים דף לח – לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו דיון בדבר הגמרא על כך שהתורה ניתנה רק למשה ולזרעו.
הרב אברהם סתיו נדרים דף מד – הפקר לדעת רבי יוסי דיון באופיו וגדריו של חפץ הפקר שעדיין לא זכו בו בשיטת רבי יוסי.
הרב אברהם סתיו נדרים דף מה – הפקר בפני אחרים דיון באופי מעשה ההפקר לאור מחלוקת הראשונים בעניין הצורך בנוכחות אחרים בשעת ההפקר.
הרב אברהם סתיו נדרים דף נב – הנודר מן הבשר דיון במהות ההבדל בין הנודר "מן הבשר" לאוסר על עצמו "בשר זה".
הרב אברהם סתיו נדרים דף נח - תערובת פירות שביעית דיון במעמד תערובת פירות שביעית לאור דין "דבר שיש לו מתירין".
הרב אברהם סתיו נדרים נט – שאלה על הפרשת תרומה וחלה דיון באפשרות להישאל על הפרשת תרומות ומעשרות וחלה.
הרב אברהם סתיו נדרים דף סה – הנודר בפני חבירו דיון באופי דין הנודר והנשבע בפני חבירו.
הרב אברהם סתיו נדרים דף סו – שלום בית דיון בעולמם הפנימי של בני הזוג המופיעים בסיפורי הגמרא.
הרב אברהם סתיו נדרים דף עב – הצורך בשמיעה לשם הפרה דיון במשמעות הדרישה שהבעל או האב ישמעו את הנדר שאותו הם מפירים.
הרב אברהם סתיו נדרים דף עג – בוגרת ששהתה דיון במעמד אישה שהגיע זמנה ולא נישאה לעניין אכילת תרומה והפרת נדרים.
הרב אברהם סתיו נדרים דף פו – הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד דיון בכלל "הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד".
הרב אברהם סתיו נדרים דף פז – תוך כדי דיבור כדיבור דמי דיון באופי הכלל "תוך כדי דיבור כדיבור דמי".
הרב אברהם סתיו נדרים דף כד – נדרי הבאי ושבועות הבאי דיון ביחס שבין נדרי הבאי לשבועות הבאי.
הרב אברהם סתיו נדרים נא – "תועה אתה בה" – היחס למשכב זכור דיון ביחס של התורה למשכב זכור לאור ניתוח המילה "תועבה".
הרב אברהם סתיו נדרים דף עט – אילו נדרים מפר האב? דיון בהבדל בין סוג הנדרים שיכול הבעל להפר לנדרים שיכול האב להפר.
הרב אברהם סתיו נדרים דף פ – חיי אחרים וכביסתן דיון במחלוקת התנאים סביב חלוקת מי המעיין בין בני העיר לבין בני עיר אחרת הזקוקים למים.
הרב אברהם סתיו נזיר דף ג – נזירות חלקית דיון במחלוקת התנאים אודות המקבל על עצמו נזירות חלקית.
הרב אברהם סתיו נזיר דף ד – נזירות שמשון דיון באופייה ומעמדה ההלכתי של "נזירות שמשון".
הרב אברהם סתיו נזיר דף י – אמרה פרה הריני נזירה דיון בחלות נזירות על האומר "אמרה פרה זו הריני נזירה", לאור סוגיית הבבלי והירושלמי.
הרב אברהם סתיו נזיר דף יז – מי שנזר והוא בבית הקברות דיון במעמד נזירות שאדם קיבל על עצמו בבית הקברות.
הרב אברהם סתיו נזיר דף יח – נזיר שנטמא דיון במחלוקת התנאים סביב חלות הנזירות על נזיר שנטהר מטומאתו.
הרב אברהם סתיו נזיר דף כד – חיוב בעל בקרבנות אשתו ביאור דין הבאת קרבנות האישה על ידי בעלה.
הרב אברהם סתיו נזיר דף כה – מעמד הלכה למשה מסיני דיון במעמדה של הלכה למשה מסיני בעולם האיסורים והעונשים.
הרב אברהם סתיו נזיר דף לא – הקדש טעות דיון בשיטת בית שמאי ש"הקדש טעות הקדש".
הרב אברהם סתיו נזיר דף לב - פותחין בתנאי נולד דיון בדברי רבא ש"פותחין בתנאי נולד" גם לדעת חכמים הסבורים שאין פותחין בנולד.

עמודים