הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו נזיר דף לח - שיעור איסור גפן ויין לנזיר דיון במחלוקת התנאים והראשונים בעניין שיעור איסורי אכילה ושתייה של נזיר.
הרב אברהם סתיו נזיר דף לט – סתירת נזירות בתגלחת דיון במשמעות סתירת שלושים ימי נזירות בעקבות תגלחת.
הרב אברהם סתיו נזיר דף מה – טבול יום ומחוסר כיפורים נעסוק בהברת הפער בין אדם שהוא טבול יום לבין מחוסר כיפורים סביב השאלה האם הם ניתרים בכניסה למחנה לויה
הרב אברהם סתיו נזיר דף מו – צריך ואין לו תקנה דיון במצבים שבהם אי אפשר לקיים את דין התורה כפי שהוא ואנו מנסים למצוא לו תחליפים.
הרב אברהם סתיו נזיר דף נב – טומאת השדרה והגלגלת דיון באופי טומאת שדרה וגלגלת והחס בינה לבין טומאת שאר עצמות המת.
הרב אברהם סתיו נזיר דף נג – חרב כחלל דיון באופי דין "חרב כחלל" לאור דברי הראשונים על גדריו.
הרב אברהם סתיו נזיר דף נט – נשיאת נשק על ידי נשים דיון בשאלת נשיאת נשק על ידי נשים, לאור סוגיית הגמרא ודברי הפוסקים.
הרב אברהם סתיו נזיר דף ס – האם אשם מצורע מעכב? דיון במצב של נזיר שהוא ספק-מצורע שמביא את קרבנותיו.
הרב אברהם סתיו נזיר דף סו – גדול העונה אמן יותר מן המברך דיון בטעם הקביעה "גדול העונה אמן יותר מן המברך".
הרב אברהם סתיו נידה דף ב – תרתי לריעותא דיון בענייני חזקות מתוך ליבון המונח "תרתי לריעותא" המופיע בסוגייתנו.
הרב אברהם סתיו נידה דף ח – סילוק דמים במעוברת דיון בשלב שבו מוגדרת המעוברת כמסולקת דמים.
הרב אברהם סתיו נידה דף ט – עונה בינונית דיון באופיו ובגדריו של דין עונה בינונית.
הרב אברהם סתיו נידה דף טו – הבא מן הדרך דיון באופי דין וסתות דרבנן לאור מחלוקת הראשונים בדין הבא מן הדרך לאחר שהגיע זמן וסתה.
הרב אברהם סתיו נידה דף טז – בדיקה בתוך שיעור וסת דיון במושג "שיעור וסת" כפי שהוא מופיע בסוגייתנו.
הרב אברהם סתיו נידה דף כב – נאמנות הרופאים דיון בנאמנותם של הרופאים בעניינים הלכתיים מתוך הסיפורים המובאים בסוגייתנו.
הרב אברהם סתיו נידה דף כג – לבו של אביו דוה עליו דיון בשאלת הצער על מותו של נפל ביחס לדיני בכורה ודיני יחוד.
הרב אברהם סתיו נידה דף כט – רוב עקיף דיון בסוגי רוב שונים מנקודת מבט מתמטית.
הרב אברהם סתיו נידה דף ל – טבילה בזמנה דיון במחלוקת התנאים והראשונים האם טבילה בזמנה מצווה ובהשלכותיה.
הרב אברהם סתיו נידה דף לו – דם קושי בנדה ובזבה ניתוח היחס שבין דיני נדה וזבה על רקע דין דם קושי.
הרב אברהם סתיו נידה דף לז – שבעה נקיים בימי טומאת לידה דיון במחלוקת האמוראים בעניין ספירת שבעה נקיים בימי טומאת הלידה, תוך עיסוק בהשלכותיה של המחלוקת הלכה למעשה.
הרב אברהם סתיו נידה דף מג – טומאת בעל קרי דיון בחלות טומאת בעל קרי והיחס שבין עקירת שכבת הזרע ליציאתה מן הגוף.
הרב אברהם סתיו נידה דף מד – כנותן אצבע בעין דיון בפירוש הביטוי המובא במשנה – 'כנותן אצבע בעין'.
הרב אברהם סתיו נידה דף נ – מחשבת אוכלים דיון במהות דין מחשבת אוכלים לאור הסברי הראשונים בנוגע לפגם שבמחשבת חיבור.
הרב אברהם סתיו נידה דף נא – ברכה לפניו ולאחריו דיון ביחס בין ברכת 'אשר יצר' ובין הכלל המובא במשנה אודות ברכות לפני ואחרי האכילה.
הרב אברהם סתיו נידה דף נז – כתמים דיון בדברי שמואל בעניין הרואה דם על גבי קרקע ובמחלוקות האמוראים והראשונים בנושא.

עמודים