הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו עירובין דף כו – שכח אחד לערב מדוע, לדעת רבי אליעזר, כאשר אחד מבני החצר מבטל את רשותו לאחרים הוא אינו יכול להוציא מביתו לחצר?
הרב אברהם סתיו עירובין דף לב – ניחא ליה לחבר האם ראוי לאדם לעבור עבירה קלה כדי למנוע מחבירו עבירה חמורה יותר?
הרב אברהם סתיו עירובין דף לג – שבות בין השמשות האם מותר לעבור על איסורי שבות בין השמשות, ומדוע מכשיר רבי עירוב שאסור ליטלו בגלל איסור דרבנן?
הרב אברהם סתיו עירובין דף לט – יום טוב שני מה היחס בין יום טוב ראשון ליום טוב שני של גלויות?
הרב אברהם סתיו עירובין דף מ – ברכת הזמן מה עומד מאחורי הספק אם יש לברך "שהחיינו" בראש השנה וביום הכיפורים?
הרב אברהם סתיו עירובין דף מו – הלכה כדברי המיקל בעירוב מדוע הלכה כדברי המיקל בעירובין, ומה ההבדל בין כלל זה לכלל הרגיל "ספק דרבנן לקולא"?
הרב אברהם סתיו עירובין דף מז – כללי פסיקה על פי מה נקבעה ההלכה כתנאים מסוימים נגד חבריהם?
הרב אברהם סתיו עירובין דף נג – בני יהודה ובני גליל מהי חשיבותם של הסדר והמבנה בלימוד התורה?
הרב אברהם סתיו עירובין דף נד – התחדשות בלימוד תורה למה דומה התחדשותה של התורה בעיני הלומד, ומה ניתן ללמוד מכך?
הרב אברהם סתיו עירובין דף ס – עיר בתוך התחום מהי משמעותה של הקביעה "כל העיר כארבע אמות"?
הרב אברהם סתיו עירובין דף סא – המניח עירובו בעיר מהו תחומו של מי ששבת או הניח את עירובו בעיר, בבית או בעיר חריבה, ובמה זה תלוי?
הרב אברהם סתיו עירובין דף סז – טלטול מקרפף לכרמלית מהו מעמדו של קרפף יותר מבית סאתים – כרמלית לכל דבריו או רשות היחיד שאין לטלטל בתוכה?
הרב אברהם סתיו עירובין סח – ריבוי בשיעורים מתי מותר "לרבות בשיעורים", כלומר לעשות בשבת מלאכה גדולה במקום שדי היה במלאכה מועטת?
הרב אברהם סתיו עירובין דף עד – שיהו בתים וחצרות פתוחים לתוכו מהו שיעורו של מבוי שאפשר להתירו בלחי, ומדוע?
הרב אברהם סתיו עירובין דף עה – דריסת הרגל מה הסברה לומר שדוקא דריסת רגלה של חצר האסורה בטלטול אוסרת את החצר החיצונה?
הרב אברהם סתיו עירובין דף פא – מקור קנין כסף מנין נלמד קנין כסף, ומהו אופיו של קנין זה?
הרב אברהם סתיו עירובין דף פב – קטן הצריך לאמו מהו הגיל שעד אליו קטן נחשב טפל לאמו, ואילו דינים מושפעים מכך?
הרב אברהם סתיו עירובין דף פח – שפיכת מים לחצר באיזו חצר מותר לאדם לשפוך מים בשבת, ובאיזו חצר הדבר אסור?
הרב אברהם סתיו עירובין דף פט – גג הבולט לרשות הרבים כיצד יכול גג הסמוך לרשות הרבים להיחשב רשות היחיד על אף שאין לו מחיצות?
הרב אברהם סתיו עירובין דף צה – המוציא תפילין האם בגד שאסור ללבשו מסיבות שונות נחשב משאוי שחייבים על הוצאתו בשבת?
הרב אברהם סתיו עירובין דף צו – נשים במצוות עשה שהזמן גרמן האם לפי הדעה האוסרת על נשים להניח תפילין יש בכך איסור 'בל תוסיף', ומדוע?
הרב אברהם סתיו עירובין דף קב – תוספת אהל מתי מותר להוסיף בשבת על אהל שכבר היה בנוי באופן חלקי מערב שבת, ומדוע?
הרב אברהם סתיו עירובין דף קג – חיתוך יבלת מתי מותר לחתוך יבלת בשבת, מדאורייתא ומדרבנן?
הרב אברהם סתיו ערכין דף ד – שותפות כהנים בקרבן ציבור דיון במשמעות שותפותם של הכהנים בקרבנות הציבור לעניין אכילת מנחות הציבור.
הרב אברהם סתיו ערכין דף ה – דיני ערכין בגוי דיון ביכולת של גוי להעריך ולהיערך מתוך הבנת מהותם של דיני ערכין.

עמודים