הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו שבת דף צא – טומאת אוכלין בכביצה האם יש צורך בשיעור כביצה בטומאת אוכלין, וכיצד הדבר קשור לשתי הבנות בנוגע לטומאת מגע?
הרב אברהם סתיו שבת דף צז – החושד בכשרים מדוע לא האמין משה במוכנותם של בני ישראל לגאולה ממצרים, ומדוע נענש על כך?
הרב אברהם סתיו שבת דף צח – רשות הרבים מקורה רשות הרבים מקורה: לא רשות הרבים, או רשות הרבים שאין חייבים על הטלטול בה? מהן השלכותיה של חקירה זו?
הרב אברהם סתיו שבת דף קד – כתב אות והשלימה לספר מה בין כתיבת אות אחת סמוך לכתב לכתיבת אות המשלימה ספר?
הרב אברהם סתיו שבת דף קה – קורע על מנת לתקן האם מתחייבים על מלאכת קורע דווקא כאשר קורעים על מנת לתפור?
הרב אברהם סתיו שבת דף קיא – קושר ומתיר מהו היחס בין מלאכת קושר למלאכת מתיר?
הרב אברהם סתיו שבת דף קיב – סנדל שנפסקה רצועתו מדוע מותר לטלטל סנדל שנפסקה רצועתו בכרמלית, אך לא ברשות היחיד?
הרב אברהם סתיו שבת דף קיח – עליית ישראל לדוכן האם מותר לזר שחפץ בכך לשאת את כפיו בברכת כהנים?
הרב אברהם סתיו שבת דף קיט – הכנות לשבת מדוע אדם צריך לטרוח ולהכין את צרכי השבת בעצמו?
הרב אברהם סתיו שבת דף קכה – פקק החלון מדוע יש צורך להכין את פקק החלון מערב שבת כדי שאפשר יהיה לפקוק בו?
הרב אברהם סתיו שבת דף קכו – כיסויי כלים מתי כיסויי כלים מותרים בטלטול, ומה נחוץ לצורך החלת "שם כלי"?
הרב אברהם סתיו שבת דף קלג – אפשר לקיים שניהם מדוע אין עשה דוחה לא תעשה כאשר אפשר לקיים את שניהם, ומה נחשב "אפשר לקיים שניהם"?
הרב אברהם סתיו שבת דף קלב – עשה דוחה לא תעשה מדוע מצוות עשה דוחה לאו, וכיצד זה קשור לדרישה שעקירת הלאו תתרחש באותו זמן שבו מתקיים העשה?
הרב אברהם סתיו שבת דף קלט – מים על גבי שמרים האם בנתינת מים על שמרים שנמצאים במסננת יש משום איסור בורר, ומה הקשר לשינוי מצבו של שעון שבת בשבת?
הרב אברהם סתיו שבת דף קמ – בל תשחית האם מותר לאדם להוציא את כספו על מוצרי מותרות שאין בהם תועלת?
הרב אברהם סתיו שבת דף קמו – פתיחת בקבוקים בשבת אילו בעיות עשויות להתעורר בפתיחת בקבוקים בשבת?
הרב אברהם סתיו שבת דף קמז – המנער טליתו האם כיבוס ללא מים נחשב כיבוס, והאם יש לחלק בעניין זה בין סוגים שונים של לכלוך?
הרב אברהם סתיו שבת דף קנג – שוב יום אחד לפני מיתתך מה הקשר בין דרישתו של רבי אליעזר "שוב יום אחד לפני מיתתך" לשיטתו ההלכתית ולדרך שבה נפטר מן העולם?
הרב אברהם סתיו שבת דף קנד – מחמר אופיו, מהותו וגדריו של איסור "מחמר".
הרב אברהם סתיו תמורה דף ו – איסור שבדה מלבו דיון בדעת רבא, ש"אי עביד לא מהני", לעניין איסור שאדם בדה מלבו.
הרב אברהם סתיו תמורה דף ז – הקדשת בעלי מומין למזבח דיון באיסור הקדשת בעלי מומין למזבח, ביחס למקדיש בעל מום מעיקרו ומקדיש בעל מום לדמי נסכים.
הרב אברהם סתיו תמורה דף יג – תמורה בוולדות קדשים דיון במהותו של תהליך התמורה מתוך מחלוקת התנאים על תמורה בוולדות קדשים.
הרב אברהם סתיו תמורה דף יד – קרבנות שדוחים את השבת דיון במחלוקת התנאים ביחס לקרבנות שדוחים את השבת ואת הטומאה.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כ – תמורת אשם דיון במחלוקת האמוראים בעניין האפשרות להקריב בהמת תמורה לאשם.
הרב אברהם סתיו תמורה דף כא – קדושת בכור ומעשר דיון באופייה של קדושת הבכור והמעשר לאור דיניהם הייחודיים.

עמודים