הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו אין אדם אוסר דבר שאינו שלו נאמר בסוגייתנו שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. מה טעמו של דין זה? אימתי יכול אדם לאסור דבר שאינו שלו? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו האוסר ממון חברו נכרי שניסך יינו של ישראל, חייב בתשלומיו. במאי עסקינן – כשאסר את היין מדרבנן או כשאסרו מדאורייתא? מה הסברה לחלק בין המקרים? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו הזורק בחמתו נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור – זה היה מעשה והכשירו. מה טעם ההיתר? האם היין מותר גם בשתייה, או שמא רק בהנאה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו על טעם ועל ריח הגמרא מביאה שתי מחלוקות בין אביי ורבא על היחס בין שם המאכל, טעמו וריחו. מה היחס בין המחלוקות? מה השאלה העקרונית העומדת ביסודן? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו השביח ולבסוף פגם הגמרא אוסרת השביח ולבסוף פגם. מה טעמו של דין זה על פי ההבנות השונות בדין נותן טעם לפגם? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו ראשון ראשון בטל בסוגייתנו מובא הכלל `ראשון ראשון בטל`. נעמוד על טעמו של כלל זה דרך מחלוקת האמוראים בגדרו. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו דברים שאינם בטלים נחלקו הראשונים אם דבר שבמניין שאיננו איסור הנאה בטל ברוב. מה שורש מחלוקתם? האם היא משקפת הבדל מהותי בהבנת ההגדרה של דבר חשוב שאינו בטל? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו נשים במצוות עשה שהזמן גרמן דיון בשאלת איסור בל-תוסיף בקיום מצוות עשה שהזמן גרמן על ידי נשים. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו חציצה דיון באופיו של פסול חציצה לאור מחלוקת הראשונים בסוגייתנו. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו כמה ממעט דיון במחלוקת האמוראים בעניין מיעוט מבוי שגבוה מעשרים אמה. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו צורת הפתח דיון בגדרי צורת הפתח בפרצה של עשר אמות ובפרוץ המרובה על העומד. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו נפרצה למקום האסור לה דיון באיסור טלטול בחצר שנכנסה לה לשון של ים. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו הליכה אחרי אישה דיון בטעמו וגדריו של האיסור ללכת אחרי אישה. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו לך דומיה תהלה ניתוח של דברי הגמרא אודות קבלת דינו של הקב`ה. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו שלושה וארבעה דיון במחלוקת רבה ורבא בעניין גודל העמוד הממעט בקרפף. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו שכח אחד לערב דיון בשיטת רבי אליעזר בדין מי ששכח לערב עירוב חצירות. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו ניחא ליה לחבר האם נוח לאדם לחטוא חטא קל ולא להחטיא את חבירו בחטא חמור? דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו שבות בין השמשות דיון בשיטת רבי שלא גזרו על שבות בין השמשות. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו יום טוב שני דיון בשיטת רבי יוסי בעניין אופי קדושת יום טוב שני של גלויות. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו ברכת הזמן דיון באופייה של ברכת הזמן במועדים והיחס שבינה ובין הברכה על בגד או פרי חדש. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו הלכה כדברי המיקל בעירוב דיון במהות הכלל שהלכה כדברי המיקל בעירובין. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו כללי פסיקה דיון במהותם וגדריהם של כללי הפסיקה במחלוקות תנאים. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו בני יהודה ובני גליל דיון בהבדלים בין דרכי הלימוד של בני יהודה ובני הגליל. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו התחדשות בלימוד תורה דיון ביחס שבין שלושת המשלים שמביאה הגמרא להתחדשות בלימוד התורה. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו עיר בתוך התחום דיון בחישוב אורך התחום כאשר הוא כולל בתוכו עיר. דף יומיומי עירובין

עמודים