הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו חטאת קודמת לעולה תניא: 'והקריב את אשר לחטאת ראשונה'... זה בנה אב שיהו כל חטאות קודמות לעולות הבאים עמהם - מדוע? האם מפני שהחטאת חשובה יותר, או מחמת קשר מוגדר שיש בינה ובין העולה? דף יומיומי הוריות
הרב אברהם סתיו לב בית דין מתנה בגמרא נאמר שלב בית דין מתנה על קרבנות ציבור. בעיון זה נעסוק במשמעותו של דין זה ובהשלכותיו על כבשי תמיד שניתותרו. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו השוחט חטאת על מי שאינו מחויב בה בגמרא נאמר ששחיטת חטאת לשם מי שמחויב עולה כשרה, ואילו שחיטת חטאת על מי שלא חייב כלום כשרה. מדוע לחלק בין המקרים? ומה היחס בין כפרת החטאת וכפרת העולה? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו פסול מחשבה בזריקה וקבלה הגמרא עוסקת בפסול מחשבה ביחס לזריקה ולקבלה. בעיון זה נברר מהי מסקנת הגמרא בעניין זה ומה עומד מאחוריה. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו שחיטה לאו עבודה היא הגמרא קובעת ש`שחיטה לאו עבודה היא`. מהי משמעותה של קביעה זו? ומהן השלכותיה? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו איזהו צפון התנאים נחלקו איזה חלק בעזרה מוגדר כצפון. בעיון זה נעמוד על מקורן ומשמעותן של הדעות השונות. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו פסול לינה במי הכיור האמוראים נחלקו מתי נפסלים מי הכיור בלינה. בעיון זה נעמוד על טעמיהן ומשמעותן של הדעות השונות. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו יסוד דין פיגול בעיון זה נדון במהותו של דין פיגול לאור פסקי הרמב`ם בסוגייתנו. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו חוץ לזמנו וחוץ למקומו בעיון זה נעמוד על היחס בין דין חוץ לזמנו ודין חוץ למקומות מתוך התבוננות על מקורותיהם. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו שיריים בעבודת פסול הגמרא דנה האם פסול שזרק עושה שיריים. בעיון זה נעמוד על משמעותו של דין זה. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו שיטת רבי אליעזר בפיגול דעת רבי אליעזר היא שמחשבת אכילה מפגלת בדבר הראוי להקטרה. ממה נובעת עמדתו של רבי אליעזר? מהו החידוש העקרוני שבה? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו פר כהן משיח ופר העלם דבר בעיון זה נדון ביחס שבין פרשיית פר כהן משיח ופרשיית פר העלם דבר. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו פיגול בחצי מתיר בעיון זה נדון במחלוקת התנאים בשאלת פיגול בחצי מתיר ובאפשרויות השונות להבין אותה. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו שחיטה וקבלה בצפון הן שחיטת קדשי קדשים והן קבלתם נעשות בצפון, אך רק בקבלה יש צורך שגם הכהן המקבל יעמוד בצפון. מהי משמעותו של הבדל זה? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו למד מן הלמד בגמרא נאמר שאין למידין למד מלמד בקדשים. בעיון זה ננסה לעמוד על סברתו של כלל זה. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו אכילת קדשים קלים במחנה ישראל במשנה נאמר שקדשים קלים נאכלים במחנה ישראל. מהו אופיו של דין זה? והאם הוא מתקיים גם בערים מוקפות חומה? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו דם נפסל בשקיעת החמה בעיון זה נעמוד על מהות הפסול של דם בשקיעת החמה ועל השלכותיו ההלכתיות. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו מקום המזבח הגמרא דנה כיצד חשפו עולי בבל את מקום המזבח. בעיון זה נדון באפשרויות אותן מעלה הגמרא ובמשמעות הנובעת מהן לגבי מהות דין מקום המזבח. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו אכילת קדשים בהיכל בגמרא מבואר שאכילת קדשי קדשים כשרה בהיכל. בעיוננו נעמוד על משמעותו וגדריו של דין זה. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו שחיטת עוף טריפה בעיון זה נדון במחלוקת התנאים האם שחיטת עוף טריפה מטהרת אותו מטומאת נבלה. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו מליקת עוף טריפה דעת ר' מאיר היא שמליקת עוף טריפה מטהרתו מטומאתו. האם חידושו הוא בהבנת פסול טריפה? או שמא בהבנת דין מליקה? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו אין מביאין קדשים לבית הפסול סוגייתנו עוסקת באיסור להביא קדשים לבית הפסול. בעיוננו נדון באפשרויות השונות להבין איסור זה. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו הקטרה לשם עצים חכמים מחלקים בין הקטרת שאור ודבש לשם עצים והקטרת איברי חטאת לשם עצים. בעיון זה נעמוד על סברת החילוק בין הדינים. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו המזבח מקדש כאשר קרבן פסול ולה על המזבח אין מורידים אותו. בעיון זה נדון במקורות הדין ובמהותו. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו אילו פסולים מקדש המזבח? התנאים נחלקו בהגדרת הפסולים אותם יכול המזבח לקדש. בעיון זה נעמוד על ההבנות השונות העומדות בבסיס מחלוקתם. דף יומיומי זבחים

עמודים