הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו חטאת העוף ועולת בהמה בגמרא נאמר שחטאת העוף קודמת לעולת בהמה. האם החטאת נחשבת כמכשיר להבאת העולה, או שמא מדובר במערכת אחת של שני קרבנות? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו תדיר ומצוי בעיון זה נדון במחלוקת האמוראים האם 'מצוי' הוא כ-'תדיר', מתוך דיון ביסוד דין תדיר. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש בעיון זה נדון בכלל שאין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש ובטעמיו האפשריים. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו קדושת וולדות קדשים מהו אופי הקדושה של וולדות קדשים? קדושה עצמאית ונבדלת או חלק מקדושת אמותיהם? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו עור קרבן שנמצא טריפה בעיון זה נדון בחידושו של רבי חנינא סגן הכהנים שעור של קרבן שנמצא טריפה מותר בהנאה לכהנים. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו סופו לטמא טומאה חמורה בגמרא נאמר שדבר שסופו לטמא טומאה חמורה מטמא טומאה קלה במגעו. בעיון זה נברר מניין נובעת טומאה זו, ומהי ההשלכה של שאלה זו על גדרי הטומאה. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו נסכים במדבר בעיון זה נדון במשמעותה של מחלוקת התנאים על הקרבת נסכים במדבר ובבמת יחיד. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו דם שנתקבל בשתי כוסות בעיון זה נדון בפער שבין סוגיית הגמרא ופסק הרמב`ם בדין דם שנתקבל בשתי כוסות. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו משכן שילה בעיון זה נדון באופייה של קדושת משכן שילה, המהווה שלב ביניים בין המשכן והמקדש. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו נוב וגבעון מהו מעמדן של הבמות הגדולות בנוב וגבעון? ומהו הגורם שקובע את איסור והיתר ההקרבה בבמות? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו פתיחה לדיני שחיטה בעיון זה נדון במהותה של מצוות השחיטה וביחס שבינה ובין איסור נבלה. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו קרומית של קנה בעיון זה נדון בהגדרת קרומית של קנה ככלי לעניין טומאה ושחיטת קדשים. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו סכנתא ואיסורא בעיון זה נדון ביחס שבין ספק איסורא ובין ספק סכנתא. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו סכין שנמצאת פגומה בעיון זה נדון במחלוקת רב הונא ורב חסדא בדין סכין שנמצאת פגומה לאחר השחיטה. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו תלוש ולבסוף חיברו בעיון זה נדון במעמדו של חפץ תלוש שלבסוף חיברו בתחומים הלכתיים שונים. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו שחיטת חולין ושחיטת קדשים בעיון זה נדון בדעת רבי עקיבא שלא הייתה שחיטת חולין במדבר. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו בריה בעיון זה נדון במעמדם של דברים המוגדרים כ-`בריה בפני עצמה`. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו שנות עבודת הלויים בעיון זה נדון בהגבלת הגילאים של עבודת המשא של הלויים. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו אורך סכין השחיטה בעיון זה נדון בצורך שסכין השחיטה תהיה באורך של מלוא צוואר כששוחט בהולכה אחת. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו כוונת הכופה בעיון זה נדון באפשרות שכוונתו של אדם הכופה את חברו תיחשב ככוונתו של האדם עצמו. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו מסוכנת וטרפה בעיון זה נדון ביחס שבין דין מסוכנת ודין טרפה, ומתוך כך במהות דין טרפה. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו מסוכנת ופירכוס בעיון זה נדון במשמעותם של דין פירכוס ואיסור מסוכנת. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו הוראת חכם בעיון זה נדון במושג של הוראת חכם וביחס שבין הוראה מסברה והוראה מגמרא. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו צירוף נקבים בעיון זה נדון בסוגיית צירוף מספר נקדים יחד לדיני גרגרת שחסרה ושנפסקה. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו נפלה מן הגג בעיון זה נדון במשמעותו של דין `נפלה מן הגג`. דף יומיומי חולין

עמודים