הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו נשתברו רוב צלעותיה בעיון זה נדון בדין `נשתברו רוב צלעותיה` ובמשמעותו של צירוף מספר צלעות ל`רוב`. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו כל יתר כנטול דמי בעיון זה נדון בטעמו ומשמעותו של הכלל `כל יתר כנטול דמי`. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו סימני טהרה בעיון זה נדון במשמעותם של סימני הטהרה בבהמות ובעופות. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו חגבים בעיון זה נדון ביחס שבין הסימנים הפיזיים של החגבים ובין הדרישה שיהיה שמם 'חגב'. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו סימני הטהרה בדגים בעיון זה נדון במשמעותם של סימני הטהרה בדגים – סימן זיהוי או גורם טהרה? דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו טומאת עובר במעי אישה בעיון זה נדון ביסוד מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל בדן טומאת עובר במעי אמו. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו עובר שהוציא ידו קודם שחיטת אמו בעיון זה נדון בשיטת חכמים שלפיה כאשר עובר הוציא את ידו קודם שחיטת אמו אסורה היד באכילה אך אין בה טומאת נבלה. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו חוששין לזרע האב בעיון זה נדון במהותו של דין `חוששין לזרע האב` ובהשלכותיו השונות. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו אותו ואת בנו בקדשים בעיון זה נדון האם שחיטת בהמת קדשים שאמה נשחטה נחשבת כשחיטה שאינה ראויה לדעת רבי שמעון. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו הפסק בברכות השחיטה והכיסוי בעיון זה נדון ביחס לדיני הפסק בברכות השחיטה והכיסוי כאשר שוחט חיה ואחר כך שוחט עוף. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו כיסוי הדם על ידי אחר בעיון זה נדון בכיסוי על ידי אדם אחר וביחס שבין הפעולה והתוצאה במצוות כיסוי הדם. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו טבח שנמצא חלב אחריו בעיון זה נדון מהו ההבדל בין טבח שנמצא אחריו חלב כשעורה ובין טבח שנמצא אחריו חלב כזית. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו גניבת דעת בעיון זה נדון במהותו של איסור גניבת דעת. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו דין בריה וחתיכה הראויה להתכבד בעיון זה נדון ביחס שבין דין בריה, חתיכה הראויה להתכבד ודבר חשוב. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו איסור כולל חמור בעיון זה נדון בדעת רבי יוסי הגלילי שאיסור כולל חל על איסור דווקא אם הוא חמור. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו שיעור המים בנטילת ידיים נדון במהותו של הצורך בשיעור רביעית לנטילת ידים. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו חתיכה נעשית נבלה נדון ביסוד דן חתיכה נעשית נבלה. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו בישול ואכילה בבשר בחלב נדון ביחס שבין איסור האכילה ואיסור ההנאה בבשר בחלב. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו אכילה והנאה בבשר בחלב נדון ביחס שבין איסור האכילה ואיסור ההנאה בבשר בחלב. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו מפרכסת דיון במעמדה של בהמה שנשחטה שחיטה כשרה ועדיין מפרכסת. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו טומאת עור אדם דיון בטומאת עור אדם ובגזירת חכמים שמא יעשה עורות אביו ואמו שטיחין. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו איסור חלב דיון באיכותו הקולינארית של החלב ובסיבת איסור אכלתו. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו טומאת אוכלין באיסורים דיון בדעת רבי שמעון ביחס לטומאת אוכלין באיסורי אכילה. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו שותפות בראשית הגז דיון בשיטת רבי אלעאי ביחס לשותפות בראשית הגז ובתחומים נוספים. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו ראשית הגז ותרומה החילוק המהותי שבין תרומה ובין ראשית הגז והשלכותיו ההלכתיות. דף יומיומי חולין

עמודים