הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו הרואה קרי ביום הכיפורים דיון בהיגיון שבבסיס דברי הגמרא אודות הרואה קרי ביום הכיפורים. דף יומיומי יומא
הרב אברהם סתיו עבירות שיש עמן כרת דיון בייחודיותן של העבירות שיש עמן כרת לאור דיניהן המיוחדים של עבירות אלו. דף יומיומי כריתות
הרב אברהם סתיו מחוסרי כפרה דיון באופי החיוב של קרבנות מחוסרי כפרה תוך התמקדות בקרבן גירות. דף יומיומי כריתות
הרב אברהם סתיו אשם שפחה חרופה דיון במהותו של איסור שפחה חרופה לאור משנתנו. דף יומיומי כריתות
הרב אברהם סתיו גופים מוחלקים דיון בדין `גופים מוחלקים` ובדין `תמחויים מוחלקים` וביחס ביניהם. דף יומיומי כריתות
הרב אברהם סתיו העושה מלאכה בשבתות הרבה דיון במהותו של דין `ימים שבינתיים כידיעה לחלק` וביחס בינו ובין דין `שבתות כגופים מוחלקים`. דף יומיומי כריתות
הרב אברהם סתיו אשם תלוי במעילה דיון במחלוקת התנאים בשאלת הבאת אשם תלוי על ספק מעילה. דף יומיומי כריתות
הרב אברהם סתיו איסור חל על איסור בקדשים דיון בכלל שאין איסור חל על איסור בקדשים. דף יומיומי כריתות
הרב אברהם סתיו קמיצת פסול בעיון זה נדון בדעת בן בתירא ביחס לפסול שקמץ ונתן בכלי. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו מנחה על גבי קרקע מהו תפקידה של הגבההת הכלי בעבודות המנחה? ומדוע היא נדרשת רק בקידוש הקומץ? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו ליקוט לבונה בגמרא נאמר שליקוט לבונה בזר פסול. האם אמירה זו תלויה בהבנה שהולכה שלא ברגל שמה הולכה? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו פיגול בחלק מהקרבן בעיון זה נדן במחלוקת רבי יוסי ורבנן בדין המפגל חלק מהקרבן. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו ברית מלח בעיון זה נבחן את דין מליחת הקרבן ונדון האם יש דין הקרבה במלח או רק דין שהקרבן יהיה מומלח. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו דם שבישלו דם שבישלו פסול לזריקה. האם זהו פסול מהותי בדם או חוסר אפשרות טכנית לבצע את הזריקה? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו דברים המעכבים זה את זה מהי משמעות האמירה ששני חלקי מצווה מעכבים זה את זה? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו מנורה משאר מתכות מהו מעמדה של מנורת המקדש שנעשתה משאר מתכות? ומה היחס בינה ובין מנורה מזהב? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו תפילין של רש"י ותפילין של ר"ת בעיון זה נדון במשמעותה הרוחנית של מחלוקת רש`י ורבנו תם בסדר פרשיות התפילין. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו אותיות ש-ד-י בתפילין האם אותיות ש-ד-י שבתפילין נחשבות ככתיבה גמורה או כצורה בעלמא? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו אופי מצוות ציצית מהי המשמעות של הגדרת מצוות ציצית כחובת גברא או חובת טלית לעניין החיוב ללבוש ציצית? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו ברכת המצוות בעיון זה נדון בשיטות השונות ביחס למצוות שמברכים עליהן ומצוות שאין מברכים עליהן. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן בעיון זה נדון בשיטת רש`י ביחס לכבשי עצרת ששחטן שלא לשמן. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו תדיר ומקודש מהו היחס בין שאלת העדיפות של תדיר ומקודש בסוגייתנו ובין שאלת סדר ההקרבה של תדיר ומקודש בגמרא בזבחים? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו איסורי חמץ בשיירי מנחה מה היחס בין האיסור להחמיץ את המנחה ובין האיסור לאפות מנחה שהוחמצה? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו מחמץ אחר מחמץ בעיון זה נדון בפירושו ומשמעותו של דין `מחמץ אחר מחמץ` במנחה. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו אופן התנופה ומשמעותה מהי משמעותה של הנפת שתי הלחם למעלה ולמטה וכנגד ארבע הרוחות? דף יומיומי מנחות

עמודים