הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו מנחת חלות ורקיקים בעיון זה נדון בדעת רבי שמעון שאפשר להביא מנחת מאפה מחצה חלות ומחצה רקיקים. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו חיטים שזרען בקרקע האם חיטים שנזרעו בקרקע הופכות לגידולי קרקע באופן מוחלט או רק לעניינים מסויימים? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו חמשת מיני דגן מהם גדרי הצירוף של חמשת מיני הדגן זה עם זה לעניין כלאים, מצה והפרשת חלה? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו מספר החלות במנחות מהי משמעותה של חלוקת המנחות למספר חלות? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו תרומת לחמי תודה בעיון זה נדון במשמעותו של שיעור תרומת לחמי תודה. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו הבאת מנחת העומר ושתי הלחם מן החדש בעיון זה נדון בצורך להביא את העומר ואת שתי הלחם מתבואה חדשה. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו הבאת ביכורים ומנחות מן המובחר בעיון זה נדון ביחס שבין החיוב להביא ביכורים מן המובחר ובין הדין המקביל בשאר מנחות. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו קדושת מידות הלח והיבש מדוע קיים חילוק בין קדושת מידות הלח ובן קדושת מידות היבש? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו נסכים בקרבנות חובה מה עומד מאחורי החלוקה בין קרבנות שיש עמם נסכים ובין קרבנות שאין עמם נסכים? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו שולחנו של אדם מכפר כיצד ומדוע שולחנו של אדם מכפר עליו? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו סידור חלות לחם הפנים בעיון זה נדון ביחס שבין הדינים השונים בסידור חלות לחם הפנים. דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו הבאת קרבנות בשותפות מדוע ניתן להביא קרבנות עוף ובהמה בשותפות ולא ניתן לעשות כן במנחה? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו האומר הרי עלי מנחה מהו היחס שבין מנחת סולת ובין שאר המנחות? דף יומיומי מנחות
הרב אברהם סתיו הסנהדרין הגדולה דיון בתפקידיה של הסנהדרין הגדולה מתוך אזכורה במשנתנו. דף יומיומי מסכת מידות
הרב אברהם סתיו שבעה קנים דיון במשנת שבעה קנים ובקשיים העולים ממנה. דף יומיומי מסכת קנים
הרב אברהם סתיו קן נדבה דיון ביחס שבין שתי הפרידות בקן נדבה לאור מחלוקת הראשונים בהסבר המשנה. דף יומיומי מסכת קנים
הרב אברהם סתיו פיס דיון בעניינה של חלוקת העבודה לכהנים על ידי הפייסות. דף יומיומי מסכת תמיד
הרב אברהם סתיו מעלין בקודש דיון במהותו ואופיו של הכלל `מעלין בקודש ואין מורידין` מתוך יישומו בסוגייתנו. דף יומיומי מסכת תמיד
הרב אברהם סתיו פתיחה למסכת מעילה דיון באופיו ומהותו של איסור המעילה. דף יומיומי מעילה
הרב אברהם סתיו פסולו בקדש דיון בגדר `פסולו בקדש` וביחס שבין דין `אם עלו לא ירדו` ובין הפקעת טומאת נבלה מקרבנות העוף. דף יומיומי מעילה
הרב אברהם סתיו תשלומי המעילה דיון באופיים וכתובתם של תשלומי המעילה. דף יומיומי מעילה
הרב אברהם סתיו מעילה באימורים דיון במהות החיוב של תרומת הדשן מתוך שאלת המעילה באימורים שעלו על המזבח. דף יומיומי מעילה
הרב אברהם סתיו טומאה ואיסור אכילה בשרצים דיון ביחס שבין שיעור הטומאה ושיעור איסור האכילה בשרצים. דף יומיומי מעילה
הרב אברהם סתיו כל שטומאתו ושיעורו שוין דיון בכללו של רבי יהושע בעניין צירוף איסורים וטומאות. דף יומיומי מעילה
הרב אברהם סתיו דם בתולים דיון בטעמה ואופייה של גזירת דם בתולים ובהשלכותיה המעשיות. דף יומיומי נידה

עמודים