הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו סוכה המעובה כמין בית דיון באופי דין `סוכה מעובה` ובגדר של `כוכבין נראין מתוכה`. דף יומיומי סוכה
הרב אברהם סתיו סוכה על גבי ספינה דיון בגדרי `ראוי לעמוד ברוח מצויה` במקומות שונים. דף יומיומי סוכה
הרב אברהם סתיו היוצא מן הסוכה ביאור הדין שהיוצא מן הסוכה מחמת גשמים אינו חייב לחזור אליה. דף יומיומי סוכה
הרב אברהם סתיו מצוות שבין אדם לחבירו ובין אדם למקום כיצד יש לדון במקרה של התנגשות בין מצות שבין אדם לחבירו למצוות שבין אדם למקום? דף יומיומי סוכה
הרב אברהם סתיו מצוות ארבעת המינים דיון במחלוקות רבי מאיר ורבי יהודה ביחס לעשיית סוכה מארבעת המינים ולאגידת הלולב. דף יומיומי סוכה
הרב אברהם סתיו נענוע הלולב דיון במהות החובה לנענע את ארבעת המינים בחג הסוכות. דף יומיומי סוכה
הרב אברהם סתיו דחיית מצוות מחשש לחילול שבת דיון בשאלה: אילו מצוות עשה נדחות מפני חשש של חילול שבת? דף יומיומי סוכה
הרב אברהם סתיו שימוש בערבה שבלולב בהושענא רבה דיון במחלוקת בשאלת השימוש בערבה שבלולב בהושענא רבא, ובסברות אפשריות של שיטת האוסרים. דף יומיומי סוכה
הרב אברהם סתיו הקריבהו נא לפחתך דיון באופי דין `הקריבהו נא לפחתך הירצה או היישא פניך`. דף יומיומי סוכה
הרב אברהם סתיו מחיצה במקדש ובבית הכנסת דיון בטעמה וגדריה של חובת עשיית מחיצה בין גברים לנשים בבית הכנסת. דף יומיומי סוכה
הרב אברהם סתיו גדול המצווה ועושה גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה - מדוע? ומדוע אומות העולם מקבלות שכר כמי שאינו מצווה ועושה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו כעסו של הקב"ה ותפילה ביחיד בשלוש השעות הראשונות של היום אמר רב יוסף: לא ליצלי איניש צלותא דמוספי בתלת שעי קמייתא דיומא ביומא קמא דריש שתא ביחיד. מה טעמו של דין זה ומה גדריו? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו אנטונינוס סוגייתנו מתארת את יחסיו של רבי עם אנטונינוס קיסר. מיהו אותו אנטונינוס? האם ניתן לזהותו עם דמות היסטורית מסוימת וידועה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו חוקות הגויים ודרכי האמורי סוגייתנו דנה בכפיפה אחת באיסור חוקות הגויים ובאיסור דרכי האמורי. האם מדובר באיסור אחד או בשני איסורים שונים? ואם בשני איסורים שונים - מה ההבדל ביניהם? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו התגרות ביצר הגמרא מספרת על שני אמוראים שעברו על פתח בית זונות כדי לכוף את יצרם ולקבל שכר. מה היחס בין מעשה זה ובין ההנחיה כי אל לו לאדם להביא עצמו לידי ניסיון? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו ליצנות סוגייתנו מדברת באריכות בגנות הליצנות. מהי אותה ליצנות, ומהי הסכנה הגדולה הטמונה בה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו לשמא נרבעה אם אמה לא חיישינן הגמרא אומרת שיש לחשוש לרביעה לא רק בבהמת הקרבן עצמה, אלא גם באמה, אך אין לחוש שמא נרבעה אם אמה. מה פשר החילוק ומה טעמו? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו ספר הישר בשני מקומות בתנ`ך נזכר ספר עלום ששמו `ספר הישר`. נעסוק בקצרה בתעלומת זהותו של הספר ובתפקידו המיוחד בהיסטוריה של עם ישראל. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו הפקדת יין אצל נכרי בסוגייתנו פוסק רב שיין שהופקד אצל גוי והוא חתום בחותם אחד - מותר, אך להלן הוא פוסק שיש צורך בשני חותמות. כיצד ניתן לתרץ את הסתירה, ומה הנפקא-מינה של תירוצים אלו להלכה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו טומאת תקרובת עבודה זרה רבי יהודה בן בתירא מחדש שתקרובת עבודה זרה מטמאת. מה תוקפו של דין זה, ומה טעמו? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו כללי היתר בבישולי נכרים בסוגייתנו מובאים שני היתרים בבישולי נכרים. מה היחס ביניהם? היש ביניהם קשר מהותי? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו נותן טעם לפגם בדבר חריף מן הגמרא עולה שבדבר חריף נותן טעם לפגם אסור. באיזה מצב מדובר? מה סברת האיסור? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו הרים וגבעות המשנה אומרת שהרים וגבעות שנעבדו אינם נאסרים. מה טעמו של דין זה? כלום אין ההרים והגבעות חשובים עבודה זרה כלל, או שמא הם חשובים עבודה זרה ואף על פי כן לא נאסרו? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו אבני הר שנידלדלו נחלקו האמוראים בדין אבני הר שנידלדלו. נברר את שיקולי הפוסקים בפסיקת ההלכה בדין זה. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו ביטול עבודה זרה בגמרא נאמר שישראל אינו יכול לבטל עבודה זרה ושאי אפשר לבטל עבודה זרה של ישראל. מה היחס בין שני הדינים? ומה דין עבודה זרה שישראל ונכרי שותפים בה? דף יומיומי עבודה זרה

עמודים