הרב דניאל וולף

הרב דניאל וולף נולד בארצות-הברית, והצטרף כתלמיד לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה אוניברסיטה וסיים שם תואר B.A במתמטיקה. לאחר מכן, למד ניתוח מערכות ב New York Polytechnic Institute, ובשנת תשמ"ג הוא שב ללמד בישיבת הר עציון. כיום הרב דניאל וולף מעביר שיעורים ומדריך בכולל הגבוה בשיתוף עם הרה"ג אהרן ליכטנשטיין. הוא גם מעביר שיעורים לקבוצות מזדמנות של תלמידים, לרוב בסדר קדשים טהרות. הישיבה הוציאה שני ספרים המכיל שיעוריו על סוגיות מרכזיות בסדר טהרות ונשים. הוא התמחה בנושאים וסדרים שאינם כלולים בסדר הלימוד הרגיל של ישיבות, במיוחד בסדר טהרות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 00: תוכן העניינים והקדמות תכליתו של חיבור זה הוא הקניית ידע בסיסי בסוגיית מפתח בסדר נשים.
הרב דניאל וולף 00: מנחה וזבח - תוכן העניינים והקדמות עיונים בסוגיות יסוד בסדר קדשים
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 01: איסור זנות ופילגשות התורה (דברים כ"ג:יח) אוסרת זנות - "לא תהיה קְדֵשָה מבנות ישראל ולא יהיה קָדֵש מבני ישראל", אך יש להבין בדיוק מהו היקף ואופי האיסור.
הרב דניאל וולף 01: טעמי מצוות הקרבנות עבודת הקרבנות ופרטיה מעלות שאלות יסודיות רבות הנוגעות לעיקרי אמונה ותורה — ביניהן שאלות של הגשמה ושל ביטול מצוות לעתיד לבוא.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 02: עדות לקיום הדבר ישנו צורך בנוכחות עדים בשעת הקידושין.
הרב דניאל וולף 02: מצוות בניין המקדש בפסוקים ישנה כפילות ביחס למקדש — כמקום השראת שכינה וכמקום הקרבת קרבנות.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 03: אופי הקידושין השוואת קידושין לקניין ממוני, השוואת קידושין להקדש.
הרב דניאל וולף 03: פתיחת דלתות ההיכל הדרישה לפתוח את דלתות ההיכל בעת שחיטת השלמים מאפשרת להבין כי העזרה וההיכל הם שני מרכיבים באותו המכלול — המקדש, והקרבת הקרבנות שנעשות בעזרה צריכה להיות קשורה באופן מהותי להשראת השכינה שבהיכל.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 04: קידושי כסף קידושי כסף מדאורייתא או מדרבנן?
הרב דניאל וולף 04: מנורה ושולחן הבנת מהותם של השולחן והמנורה עשויה להשליך ישירות על היכולת להוסיף כלים נוספים, כפי שעשה שלמה.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 05: תפקידי האמירה והדעת בקידושין המקדש צריך לומר בשעת הקידושין "הרי את מקודשת לי", בנוסף למעשה הקידושין עצמו.
הרב דניאל וולף 05: האורים והתומים בעיון זה עמדנו על קשיים רבים הנוגעים ל”אורים ותומים”, המופיעים בתורה בצורה חריגה משאר בגדיו של הכהן הגדול.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 06: אופי הנישואין והחופה יש לבחון את ההבדלים בקשר שבין האיש לאשתו בשמן האירוסין, לעומת הקשר ביניהם לאחר הנישואין.
הרב דניאל וולף 06: בעלות בהקדש בעלותו של הקדש על הקדשים אינה מוטלת בספק — כפי שבא לידי ביטוי במושג ‘רשות הקדש’ ובקביעה כי ‘אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט’. אמנם, לא ברור כי בעלות זו מוחלטת. בעיון זה העלינו לדיון את שאלת היחס לבעלותו של ההדיוט בקדשים — שהוא נושא מורכב ומעורפל יותר.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 07: מצוות ההולדה מהו בדיוק אופייה של מצוות פרו ורבו?
הרב דניאל וולף 07: בעלות בקרבנות ציבור כשם שהשלם גדול מסכום חלקיו, או לפחות שונה מהם באופן מהותי — כך הציבור אינו רק אוסף הפרטים המרכיבים אותו, אלא מהווה מושג עצמאי.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 08: אפקעינהו רבנן לקידושין ישנם חמישה מקומות בש"ס בהם מצינו כי חכמים הפקיעו את הקידושין, ללא נתינת גט מן הבעל.
הרב דניאל וולף 08: יסודות מעילה המעילה מעורה בשני עולמות הלכתיים שונים — מחד, ההקדשה מעבירה את הבעלות על חפץ מסוים מרשות הדיוט לרשות ההקדש, מה שמכניס אותנו לעולם הגזל והקניינים; מאידך, ההקדשה משפיעה גם על מעמדו של החפץ עצמו, מרחיקה אותו מעולמו של האדם ומקטלגת אותו בתוך עולם האיסורים.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 09: אשת איש קידושין באשה שכבר מקודשת אינם יכולים לחול.
הרב דניאל וולף 09: סוגי הקדשים לעניין מעילה עיון זה יעסוק בהגדרת הקדשים בהם קיימת מעילה.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 10: איסורי ביאה ישנם שני סוגים של איסורי ביאה: איסורי לאו ואיסורי עריות.
הרב דניאל וולף 10: תשלומי מעילה התורה מצווה כי המועל מן ההקדש “ישלם” — מילה שהוראתה ‘פיצוי כספי’, אך יכולה להתפרש גם במובן של ‘השלמת החסר’ ותיקונו.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 11: איסורי ערווה וממזרות הוולד הנולד כתוצאה מביאה על איסורי עריות הוא ממזר, וכן קידושין אינם תופסים בהם.
הרב דניאל וולף 11: ייעוד הקדשים וסוג הקדושה עולם ההקדשות מתחלק בחלוקה אחת לקדשי מזבח וקדשי בדק הבית, ובאופן אחר לקדושת הגוף וקדושת דמים. החלוקה הראשונה קשורה לייעוד ואופן השימוש של החפץ, בעוד החלוקה השניה עוסקת במעמדו העצמי של החפץ.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 12: כתיבת גט לשמה כותב הגט צריך להתכוון בכתיבתו לשם האיש המגרש ולשם האישה המתגרשת באופן ספציפי.

עמודים