הרב דניאל וולף

הרב דניאל וולף נולד בארצות-הברית, והצטרף כתלמיד לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה אוניברסיטה וסיים שם תואר B.A במתמטיקה. לאחר מכן, למד ניתוח מערכות ב New York Polytechnic Institute, ובשנת תשמ"ג הוא שב ללמד בישיבת הר עציון. כיום הרב דניאל וולף מעביר שיעורים ומדריך בכולל הגבוה בשיתוף עם הרה"ג אהרן ליכטנשטיין. הוא גם מעביר שיעורים לקבוצות מזדמנות של תלמידים, לרוב בסדר קדשים טהרות. הישיבה הוציאה שני ספרים המכיל שיעוריו על סוגיות מרכזיות בסדר טהרות ונשים. הוא התמחה בנושאים וסדרים שאינם כלולים בסדר הלימוד הרגיל של ישיבות, במיוחד בסדר טהרות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 11: איסורי ערווה וממזרות הוולד הנולד כתוצאה מביאה על איסורי עריות הוא ממזר, וכן קידושין אינם תופסים בהם.
הרב דניאל וולף 11: ייעוד הקדשים וסוג הקדושה עולם ההקדשות מתחלק בחלוקה אחת לקדשי מזבח וקדשי בדק הבית, ובאופן אחר לקדושת הגוף וקדושת דמים. החלוקה הראשונה קשורה לייעוד ואופן השימוש של החפץ, בעוד החלוקה השניה עוסקת במעמדו העצמי של החפץ.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 12: כתיבת גט לשמה כותב הגט צריך להתכוון בכתיבתו לשם האיש המגרש ולשם האישה המתגרשת באופן ספציפי.
הרב דניאל וולף 12: החלת קדושת הקרבן במנחות ובזבחים לכלי שרת מרכיב חשוב בהחלת קדושת הגוף במנחה. הצענו להסביר זאת בכך שהכלי מגדיר את החומר המתקדש.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 13: עדות בגירושין בעניין המחלוקת בין ר' מאיר לר' אלעזר לגבי עדי השטר.
הרב דניאל וולף 13: קידוש בכלי שרת לכלי שרת תפקיד מרכזי בעבודת המקדש. בעיון זה ניסינו לבחון את מעמדם של הכלים ואת תפקידם העקרוני.
הרב דניאל וולף מכירה בתשלומים
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 14: קניין הגט האם האישה המתגרשת צריכה גם לקנות את הגט, או די בכך שהוא יינתן לה.
הרב דניאל וולף 14: נספח - קידוש כלי בקדשים שאינם קרבנות קיימות מספר דוגמאות לדברים שאינם קרבים, אך ייתכן שמתקדשים בכלי שרת.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 15: התרת עגונה בעד אחד בניגוד גמור לכל שאר העדויות בנושא עריות, עד אחד נאמן להעיד שגבר נשוי מת, ואשתו תוכל להינשא על פי עדות זו.
הרב דניאל וולף 15: שחיטת חולין וקדשים התורה חייבה לשחוט גם קדשים וגם חולין. בעיון זה ננסה לעמוד על הדמיון והשוני בין שני סוגי השחיטות הללו.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 16: יסודות מצוות ייבום אדם שמת ללא בנים, מוטל על אחיו לייבם את האישה, או לבצע חליצה, כדי שתוכל להינשא לאדם אחר.
הרב דניאל וולף 16: כי הדם הוא הנפש הפסוק קובע “כי נפש הבשר בדם היא”, וכך מוכיחה גם המציאות הנראית לעיניים. על בסיס קביעה זו ניתן להבין כי דם הקרבן מהווה ייצוג של הבהמה כולה התלויה בו.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 17: עבדים ועבדות מה מעמדו של העבד הכנעני ביחס לבן ישראל 'רגיל'.
הרב דניאל וולף 17: זריקת הדם כמקדשת זריקת הדם נושאת אופי כפול: מלבד הפן הברור של השלמת תהליך הכפרה בקרבן, מעורה הזריקה גם בעולם הטהרה והקידוש, כשמן המשחה.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 18: דברים שבלב האם ישנה התחשבות בדברים שהאדם חשב בלבו, אף על פי שלא אמר כך במפורש?
הרב דניאל וולף 18: דם חטאת הנכנס להיכל הקרבנות היחידים שדמם נכנס להיכל משמשים לכפרה עליו מטומאת בני ישראל.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 19: תנאים יש מספר מרכיבים וגדרים בתנאי שהתנה משה מול בני גד וראובן, ולכן כל מקרה אחרי בו יש תנאם צריך לכלול את אותם מרכיבים.
הרב דניאל וולף 19: הקטרת האימורים ייתכן שההקטרה ועבודות הדם נמצאות על רצף אחד של הקרבת הקרבן. מאידך, ייתכן שלהקטרה מעמד שונה לחלוטין, ויסודה אינו בכפרה, אלא בהענקת מתנה לה’
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 20: שליחות דיני השליחות הבסיסיים
הרב דניאל וולף 20: טומאה ושבת בקרבנות ציבור קיים עיקרון סדר היום הקבוע במקדש, הטומן בחובו את האפשרות שקרבנות ייתקלו בטומאה ובאיסורי שבת, שהם עניינים ‘רגילים’ וצפויים, ומתעלם מהם.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 21: שליחות לדבר עבירה הגמ' בקידושין מב: דנה לגבי שליחות לדבר עבירה, כלומר מקרה בו המשלח שלח את שליחו לבצע עבורו מעשה עבירה.
הרב דניאל וולף 21: מחשבה הפוסלת בקדשים המחשבה פוסלת רק בשעת מעשה, אך עלינו לבחון אם בשעה זו המחשבה פוסלת כשלעצמה, או שהיא רק מרכיב בתהליך הפיזי, ופגם בו מוביל לפסילת הקרבן.
הרב דניאל וולף מנחה לאהרן 22: זכין לאדם שלא בפניו ניתן לבצע פעולות עבור אדם אף על פי שהוא לא הביע רצונו לכך, כאשר אותן פעולות מהוות זכות עבורו, כלומר כאשר הן לטובתו. לעומת זאת, פועלות שהן חובה לאדם, לא ניתן לבצע עבורו ללא הסכמתו.
הרב דניאל וולף 22: מחשבת לשמה וסתמא לשמה קיימת דרישה עקרונית שהמקריב יתכוון לשם סוג הקרבן שבהקרבתו הוא עוסק.

עמודים