הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 01, איסורי עבודה זרה פתיחה לסידרה - מבוא להלכות עבודה זרה, ודיון במהותו של איסור הנאה מעבודה זרה עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 02, "ובחוקותיהם לא תלכו" "ובחוקותיהם לא תלכו" - מהי "הליכה", ובאילו "חוקות" מדובר? עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 03, איסורי תמונות, צלמים וסמלים התורה אסרה לייצר דמויות וסמלים שונים אף שלא למטרות עבודה זרה. מה כלול באיסור זה? מה דין תמונות? ומה דין בובות משחק לילדים? עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 04, הקפת פאת הראש סמוך לאיסורי עבודה זרה עוסק השולחן ערוך באיסור הקפת פאת הראש. מה טעמו של איסור זה? היכן היא הפאה וכיצד בדיוק נאסרה הקפתה? עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 06, איסור כתובת קעקע נדון באיסור לכתוב כתובת קעקע בגוף - טעמו, גדריו ההלכתיים, והיתרים שונים שהוצעו לצורך "קעקועים רפואיים" עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 07, כיבוד אב ואם חלק א יסודות המצוה עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 05, איסור השחתת הזקן נדון באיסור השחתת הזקן בתער, ובמחלוקת הנרחבת בעניין מכונות הגילוח למיניהן עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 11, מצות כתיבת ספר תורה עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 13, מהלכות כתיבת סת"ם עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 14, הגהת סת"ם - אנושית וממוחשבת, ומקומו של המחשב בבירור ההלכתי עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 09, כיבוד אב ואם חלק ג' גבולות המצוה, וטיפול בהורים מבוגרים עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 10, מצות שילוח הקן עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 12, מכירת ספר תורה והלכותיה עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 08, כיבוד אב ואם חלק ב' חובת הציות להורים עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ הלכות צבא #20 נסיעה בשבת לחיזוק מוראל הלוחמים קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ הלכות צבא #21 גדרם ההלכתי של אימונים. השיעור עוסק בנסיעה בשבת לצורך העלאת מורל הלוחמים. סוגיה זו מבוססת על דיונם של הרב גד נבון והרב גורן בנושא פינוי חללים בשבת. הרב נבון והרב גורן התירו לאסוף חללים בשבת, למרות איסורי התורה המפורטים בגמרא הכרוכים בפעולה זו, בשל מספר סיבות (הורדת מורל הלוחמים, עד רדתה ו'יתובי דעתא' של יולדת). קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ הלכות צבא #23 הבעלות על ממון צה"ל חלק ב. השיעור המשיך לעסוק בשאלת הבעלות על רכוש צהל. בשיעור הורחב הדיון אודות חיוב המזוזה בבנייני צה"ל (מיהו הבעלים המחויב, המפקד? החיילים?), אודות עירוב חצרות בין מבנים הממודרים זה מזה, ואודות חיוב השבת אבידה בציוד צבאי (למי מחזירים? מיהו הבעלים?). קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ הלכות צבא #24 אחדות המחנה הצבאי - בישול לצורך נכרים ביו"ט. השיעור עוסק בדיון אודות בישול ליחידה אשר רובה המוחלט אינו יהודי ביום טוב. הסוגיה נידונה דרך בחינת היתרי בישול חריגים ביום טוב: היתר 'ריבוי' תבשילים, היתר בישול לגויים ולבהמות והיתר אפיה ביום טוב לצורך המלכות. בסיום השיעור נידונה הייחודיות של מקרה מעין זה בצבא יהודי. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ הלכות צבא #25 השבת במשטרה + דברי סיום לסדרה. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ הלכות צבא #22 הבעלות על ממון צה"ל חלק א. השיעור עסק בתשתית הממונית להיתר מכירת חמץ בצבא. בשיעור נידונו סוגיות שעסקו בממון ציבור (בורות עולי רגלים, מצר שהחזיקו בו רבים, בית כנסת של כרכים), בדגש על סוגיית דינא דמלכותא דינא (ושיטת הר"ן בסוגיה זו), וסוגיית תשלום מחצית השקל לקורבן ציבור (עמדת רעק"א). בסיום השיעור הודגש הקושי לבצע אנלוגיה בין ממון המדינה לסוגיות אלו. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 1 - פיקוח נפש השיעור פותח בהקדמה לסדרת השיעורים, ומתחיל לעסוק בהגדרות פיקוח נפש בשבת, תוך חלוקה בין פיקוח נפש ישיר לפיקוח נפש עקיף: על פי מרבית הפוסקים, על מנת להתיר פיקוח נפש בשבת- כאשר הגוף המסכן והגוף המסתכן מוחשיים ומוגדרים, ניתן יהיה לחלל שבת. יישום קביעה זו על הלכות הצבא מוביל לשאלות מורכבות ביותר; בסיום השיעור הובא החילוק של הרב קוק בין הלכות ציבור להלכות יחיד לעניין זה קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 2 - פיקוח נפש, המשך שיעור זה המשיך בחיפוש אחר גדרי פיקוח נפש ציבורי (שרידי משפט המלוכה) והיתרי פיקוח נפש שאינם ישירים בסוגיות הבאות: פדיון שבויים יותר מכדי דמיהם, חריש בשביעית משום ארנונה, תספורת קומי, הלוואה בריבית מפני פיקוח נפש, שודדים גויים בעיר ספר, מינוי מלך אליבא דנצי`ב, כיבוי שריפה בשבת על פי בעלי התוס'. השיעור הסתיים בפסיקות גדולי האחרונים (גרש`ז, הרב שאול ישראלי) במספר סוגיות בתחום זה. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 3 - גדרי מלחמה השיעור עוסק בהצגת מחלוקת הראשונים בנוגע למקור היתרי חילול שבת לצורך הצבא ובהשלכותיה, ובמחלוקת נוספת (רמב`ם, רמב`ן) אודות מידת ההרחבה של ההיתר המופיע בגמרא לאכול נבלות (קתלי דחזירא) בשעת מלחמה קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 4 - פסיקה מסורתית ושאלות חדשות השיעור עוסק בהצגת שלוש שיטות עקרוניות ביחס לדרך הבירור של שאלות המתחדשות בהלכות צבא (לדוגמא: הפעלה סדירה ש השערים החקלאיים בגדר המערכת לאוכלוסייה אזרחית ערבית). השיעור מביא את דעת הרב וויס המבהיר שיש לברר נושאים אלה דרך לימוד ש`ס ופוסקים, הרב אשר וויס שמוסיף את התנ`ך כמקור, והרב גורן שמחדש דרך עצמאית ואף מנסה ללמוד ממקורות היסטוריים ומספרים חיצוניים. קש"ת - הלכות צבא
הרב אביהוד שורץ שיעור 5 - פיקוח נפש תקשורתי השיעור עוסק במושג פיקוח נפש תקשורתי. במהלך השיעור נידונות הנחות היסוד העקרוניות העומדות מאחורי נושאים הקשורים ליחידת דובר צהל כגון: הרגעה, דיווח אודות איזור מסוכן, זמינות מידע לנציגים צבאיים ברחבי העולם, מלחמה על דעת הקהל. לשם הכרעה בשאלות אלו נדרש אימוץ הנחות יסוד 'תקשורתיות' (כגון: היום קצר). בסיום השיעור הובאו ונותחו הדעות ההלכתיות השונות כפי שנתפרסמו בכרך 'תחומין'. קש"ת - הלכות צבא

עמודים