הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ עדות אדם לאבי אביו הגמרא בדף קכח סוקרת סדרה של הלכות ששלח רבי אבא לרב יוסף בר חמא. עיוננו יעסוק באחת מן ההלכות הללו, הנוגעת לשאלת יסוד בהלכות עדות.
הרב אביהוד שורץ תוך כדי דיבור סוגייתנו מזכירה את דין `תוך כדי דיבור כדיבור דמי`. נדון ביסודה של הלכה זו.
הרב אביהוד שורץ אין למדין הלכה מפי תלמוד תנו רבנן: אין למדין הלכה לא מפי למוד ולא מפי מעשה. מדוע אין פוסקים הלכה מפי תלמוד? נדון בפירושו של הרשב`ם לדבר.
הרב אביהוד שורץ חשש בית דין לעדות שאינה בפניו סוגייתנו דנה אם בית הדין צריך לחשוש שמא יש עדויות נוספות שעלולות להשפיע על פסיקתו. נבחן את הספק ההלכתי בעניין זה.
הרב אביהוד שורץ זמנו של שטר מוכיח עליו משנתנו מזכירה את דעת רבי יוסי כי `זמנו של שטר מוכיח עליו`. נדון בביאור דבריו של רבי יוסי ובמשמעותו של הזמן הכתוב בשטר.
הרב אביהוד שורץ מתנה על מנת להחזיר בארבעת המינים סוגייתנו דנה בהלכות שונות הנוגעות לדין `'לכם' – משלכם` בארבעת המינים. נבחן את יסודה של אחת מהן – דין מתנה על מנת להחזיר.
הרב אביהוד שורץ הולדת בנות סוגייתנו מציגה עמדה מקובלת שהולדת בנים עדיפה על הולדת בנות, ולעומתה את דעת רב חסדא, שהעדיף בנות. נעיין בדבריו של רב חסדא.
הרב אביהוד שורץ את וחמור נחלקו האמוראים בסוגייתנו בדין האומר לחברו `קנה את וחמור`. נעיין בשתי דרכים בהבנת המחלוקת.
הרב אביהוד שורץ המשיא אישה לבנו גדול בבית: הלכתא בלא טעמא? רבי חנינא פוסק שאב מקנה לבנו את הבית שנערכו בו החופה ושבעת ימי המשתה. מר זוטרא קובע שזו `הלכתא בלא טעמא`. נדון בדבריהם.
הרב אביהוד שורץ קניין אודיתא סוגייתנו מזכירה אמצעי קניין מיוחד: `אודיתא`. נבחן מה טיבה של הקנאה בדרך זו.
הרב אביהוד שורץ פירוש מילים הלכתי ופירוש מילים מציאותי סוגייתנו עוסקת בביאורי מילים. נבחן שאלת יסוד בתחום זה: האם יש לבאר מילים על פי משמעותן ההלכתית או על פי משמעותן בשיח היומיומי?
הרב אביהוד שורץ מְצַווה מחמת מיתה בתוך העיסוק בהלכות מתנת שכיב מרע מובא בסוגייתנו מונח חדש: `מְצַווה מחמת מיתה`. נעמוד על הדמיון שבין שני המושגים ועל השוני ביניהם.
הרב אביהוד שורץ בני רוכל – תקברם אמן?! המשנה מביאה את הקללה הקשה שקילל רבי אליעזר את בני רוכל. מה פשר המתקפה החריפה הזאת?
הרב אביהוד שורץ גדר דין "דאיקני" סוגייתנו מחדשת כי אף שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ניתן לשעבד דבר שלא בא לעולם. נסקור את ההסברים השונים שהובאו בספר קצות החושן להבחנה זו בין הקנאה ובין שעבוד.
הרב אביהוד שורץ ירושת הבעל את אשתו; דין "אין ספק מוציא מידי ודאי" בממונות נעסוק בשני עניינים שונים הנזכרים בסוגייתנו: אופייה של ירושת הבעל, והשימוש בכלל `אין ספק מוציא מידי ודאי` בדיני ממונות.
הרב אביהוד שורץ בית דין טועין סוגייתנו עוסקת בתקנות שתיקנו חכמים על מנת למנוע זיופים בשטרות. עיוננו יתמקד בשטרות שיש חשש שנמחקו ונכתבו מחדש: האם בית הדין נדרש רק למומחיות הלכתית, או שמא גם למומחיות טכנית בהשוואת מחיקות מסוגים שונים?
הרב אביהוד שורץ שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום אמר רב עמרם אמר רב, שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום: הרהור עבירה ועיון תפלה ולשון הרע. נדון באופיין של שלוש העבֵרות הללו ובמשמעות הקביעה שאין אדם ניצל מהן בכל יום.
הרב אביהוד שורץ עד אחד בכתב ועד אחד בעל פה אמימר אכשר בעד אחד בכתב ועד אחד על פה. נבחן כיצד ניתן לקבל עדותו של עד אחד החתום על השטר.
הרב אביהוד שורץ הטוען שתי טענות בבית דין, האם עליו להוכיח את שתיהן? הגמרא בדף קע דנה באדם שטען שתי טענות אף שעל פי דין די לו באחת מהן: האם עליו להוכיח את שתיהן?
הרב אביהוד שורץ כתיבת שטר חדש במקום שטר שנפרע מקצתו נחלקו רב ורבי יהודה בדין מי שפרע מקצת חובו, מי מוסמך לכתוב את שטר החוב החדש. נדון במחלוקתם, ובעיקר בדברי רשב`ם בנושא.
הרב אביהוד שורץ שטר שלא הוזכר בו שם המַלווה סוגייתנו עוסקת בשטר ששם המַלווה הושמט ממנו. נדון בבעיות השונות בשטר זה, ובפרט בעצם כשרותו ובמשמעותה להבנת אופי הראיה שבשטר.
הרב אביהוד שורץ ב`מ ב - אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם: פתיחה לפרק שניים אוחזין פרק שניים אוחזין עוסק בדיני ממון המוטל בספק. הסוגיה הראשונה מציגה דרכים שונות להכרעת ההלכה במצב זה, ואנו נסקור בקצרה את הדרכים הללו ואת יסודותיהן המשפטיים. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ ח - המגביה מציאה לחברו: מעשה וחלות בקניינים על רקע המחלוקת בדין המגביה מציאה לחברו נבחן את היחס בין מעשה הקניין ובין חלות הקניין. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ ט - קניין משיכה בבעלי חיים בתוספותיו לסוגיית רכוב ומנהיג מחדש הרי`ד שקניין משיכה בבעלי חיים שונה מקניין משיכה במיטלטלין. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ טו - אופייה של זכות בעל החוב בנכסי הלווה סוגייתנו עוסקת בגביית חוב מנכסי הלווה שמכרם לאחרים, וניתן ללמוד ממנה על אופייה המיוחד של זכותו של בעל חוב בקרקעותיו של הלווה. דף יומיומי בבא מציעא

עמודים