הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ ב`מ קו - האם סומכים על הנס? בסוגייתנו נאמר, שלעתים יכול בעל השדה לתבוע את מלוא סכום החכירה למרות מכת מדינה שהכתה בשדה, בטענה שהקב`ה היה עושה לו נס או שומע בקול תפילתו ומציל את השדה. האם יש ממש בטענה זו? כלום באמת יכול אדם להיות סמוך ובטוח בסיועו של הקב`ה, עד כדי כך שידרוש מהחוכר לשלם לו טבין ותקילין?! דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ קז - למשמעות המושג `עין הרע` סוגייתנו מזכירה את החשש ל`עין הרע`. נבאר את המושג. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ קיג - כניסה לבית הלווה לגביית משכון `כִּי תַשֶּׁה בְרֵעֲךָ מַשַּׁאת מְאוּמָה לֹא תָבֹא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ`. נציג שני טעמים אפשריים לאיסור ונפקא מינה ביניהם. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`מ קיד - טומאת אוהל במת נכרי סוגייתנו עוסקת בהימצאותו של אליהו הנביא – שהיה, על פי המדרש, כוהן – בבית קברות של גויים. אגב הכי הגמרא מבררת את דין טומאת אוהל במת נכרי, ובו יעסוק עיוננו. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ ב`ק ז - שווה כסף ככסף הגמרא קובעת שניתן לשלם תשלומי נזיקין לא רק בכסף, אלא גם בחפץ כלשהו – ב`שווה כסף`. בעיוננו נדון בקצרה בהלכה זו כי `שווה כסף ככסף`. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק ח - `בַּחוּץ תַּעֲמֹד`: גביית משכון `בַּחוּץ תַּעֲמֹד וְהָאִישׁ אֲשֶׁר אַתָּה נֹשֶׁה בוֹ יוֹצִיא אֵלֶיךָ אֶת הַעֲבוֹט הַחוּצָה` (דברים כ`ד, יא). לאור ההלכה הזאת, המובאת בסוגייתנו, נדון בשמירה המיוחדת ששומרת התורה על אדם שנקלע לחובות. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק יד - `וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר` על נזקי שן חייבים רק ברשות הניזק. מה דין שדה של שותפים, והאם יש מקום לחלק בין רמות שונות של שותפות? דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק טו - תשלומי חצי נזק עיוננו יעסוק הפעם במחלוקת יסודית בחיוב נזקי קרן תמה: האם תשלומי חצי נזק הם תשלומים רגילים, או שמא קנס. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק כא - תחילתו בפשיעה וסופו באונס סוגייתנו מביאה מחלוקת בדין "תחילתו בפשיעה וסופו באונס" בחיובי נזיקין. נבחן בקצרה את יסודות המחלוקת. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק כב - אשו משום חציו ואשו משום ממונו סוגייתנו עוסקת במחלוקת היסודית בנזקי אש: האם אשו משום ממונו, או שמא משום חציו. נזכיר בקצרה שאלת מפתח אחת ביחס לכל אחת מן הדעות. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק כח - נשברה כדו ברשות הרבים - מדוע חייב על הנזקים? במשנה נאמר, שמי שכדו נשבר ברשות הרבים – חייב על הנזקים. מהי עילת החיוב במקרה זה? דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק כט - נתקל פושע מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בסוגייתנו מבוססת, בין היתר, על השאלה אם `נתקל פושע`. נבחן בקצרה שאלה זו. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק לה - שיטת סומכוס בספק ממון סוגייתנו מזכירה את שיטת סומכוס כי `ממון המוטל בספק – חולקין`. נבחן את היקפה של שיטה זו ואת הסברה העומדת ביסודה. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק לו - שותפות המזיק והניזק בשור תם שהזיק לדעת רבי עקיבא, המזיק והניזק שותפים בשור תם שנגח והזיק. נבחן את שיטת הרמב`ם בעניין מועד חלותה של שותפות זו. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק מב - ירושת כופר כאשר שור הורג אדם, מתחייב בעליו לשלם כופר. מיהו הנמען של תשלומי הכופר: האם הניזק-הנרצח, או שמא קרוביו? דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק מג - מחילת כופר התוספות בסוגייתנו קובעים שתשלומי כופר לא ניתנו למחילה. נבחן את משמעותה של קביעה זו. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק מט - יסודות החיוב בנזקי בור סוגייתנו פותחת סדרת דיונים בנזקי בור. כמבוא להּ, נבחן את שתי התפיסות היסודיות בהבנת נזקים אלו. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק נ - בור להבלו רב ושמואל קובעים, שניתן לחייב חופר בור על נזקים שנגרמו כתוצאה מהבלו של הבור, ללא קשר לחבטה בקרקעו. נבחן את אופיו של החיוב על ההבל. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק נו - חיוב בדיני שמים סוגייתנו עוסקת בתרחישים שונים שבהם `פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים`. מה אופייה של הלכה זו? דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק נז - שומר אבֵדה סוגייתנו עוסקת בהרחבה במחלוקת רבה ורב יוסף בדין שומר אבדה. נעיר שתי הערות על מחלוקת זו. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק סג - מיעוט שטרות וקרקעות מתשלומי כפל סוגייתנו ממעטת קרקעות, עבדים, שטרות והקדש מתשלומי כפל. לאור דברי הגמרא, נבחן את היחס בין קרקעות ושטרות. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק סד - טוען טענת גנב סוגייתנו עוסקת בחיוב כפל בטוען טענת גנב. נבחן את אופיו של חיוב זה. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק ע - 'דבר' ולא חצי דבר ואופיו של חיוב ארבעה וחמישה סוגייתנו מזכירה את עמדתו של רבי עקיבא, הפוסל עדות על "חצי דבר". מכוח הדיון ב"חצי דבר", נעמוד על שאלה יסודית בדבר אופיו של חיוב ארבעה וחמישה בטביחה ומכירה. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק עא - מעשה שבת סוגייתנו מזכירה את עמדתו של רבי יוחנן הסנדלר בדין מעשה שבת. נבחן את העמדה הזאת ואת מה שעולה ממנה ביחס לסוגייתנו ובכלל. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק עז - מעמדה של פרה אדומה במסגרת הדיון בדעת רבי שמעון, מביאה הגמרא ברייתא העוסקת באפשרות לפדות פרה אדומה. נבחן בקצרה את מעמדה הייחודי של פרה אדומה. דף יומיומי בבא קמא

עמודים