הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ שבת דף פא – עציץ נקוב בשבת ובתחומים נוספים מהו מעמדו של עציץ נקוב ביחס להלכות שבת ולהלכות נוספות, ובמה הוא תלוי?
הרב אביהוד שורץ שבת דף פב – טומאת עבודה זרה הרמב"ם הביא מקור מן התורה לטומאת עבודה זרה. כיצד הדבר מלמד על אופי הדין ועל היחס הראוי לעבודה זרה?
הרב אביהוד שורץ תמורה דף ד – יסוד דין תמורה לאור סוגיית "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד" סוגייתנו עוסקת במחלוקת האמוראים הכללית בעניין "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד". מדוע נשנתנה מחלוקת זו דווקא במסכת תמורה?
הרב אביהוד שורץ תמורה דף ה – כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד – יסוד המחלוקת נדון בקיצור נמרץ ביסוד מחלוקת אביי ורבא בעניין "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד".
הרב אביהוד שורץ תמורה דף יא – הקדשת איבר שהנשמה תלויה בו דיון בחקירת יסוד של רבי עקיבא איגר ביחס לקדושת איבר אחד המתפשטת בכל הבהמה.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף יב – מים שאובים הפוסלים את המקוה דיון במים שאובים הפוסלים את המקוה, והבחנה בין הפסול במים מצד עצמם, לבין הפסול שבהזרמה המלאכותית של המים אל המקוה.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף יח – עדותו של רבי פפייס, ואיסור "בל תאחר" בקורבנות כדי להצדיק את ההלכה שולד שלמים קרב על המזבח, מעיד רבי פפייס על ולד כזה שנולד בפסח והוקרב בחג הסוכות. הגמרא דנה בעניין "בל תאחר" ביחס לעדות זו, ונרחיב מעט בסוגיה זו.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף כה – פרט ולקט נעסוק בהלכה המתחדשת בסוגייתנו ביחס ללקט, ובהשואה בין הלקט שבשיבולים והפרט שבענבים.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף כו – תפוס לשון ראשון דיון אחד בנוגע למחלוקת האם תופסים לשון ראשון או אחרון.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף לב – בעלות בקדשי מזבח ובקדשי בדק הבית נדון בהבדל המהותי שבין קדשי מזבח וקדשי בדק הבית, לאור השאלה האם ניתן להקדישם הקדש נוסף.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף לג – העמדה והערכה סוגייתנו מביאה דעות שונות בעניין העמדה והערכה של בהמת קדשים קודם פדיונה. נעיין ביסודה של הלכה זו.

עמודים