הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ שבת דף קיז – שלוש סעודות ולחם משנה האם יש חובה לאכול לחם משנה בסעודה שלישית, ומה הקשר לירידת המן לכבוד שבת?
הרב אביהוד שורץ שבת דף קכג – גזירת כלים האם האיסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור הוא מדין מוקצה, או מהווה גזירה עצמאית? אם זו גזירה עצמאית – מהי?
הרב אביהוד שורץ שבת דף קכד – טלטול כלי שמלאכתו להיתר האם מותר לטלטל כלי שמלאכתו להיתר ללא צורך כלל?
הרב אביהוד שורץ שבת דף קל – מסירות נפש בשמחה: פתיחה לפרק "רבי אליעזר דמילה" מה הקשר בין מסירות הנפש על מצות מילה לשמחה במצוה זו?
הרב אביהוד שורץ שבת דף קלא – מכשירי מילה מהו יסוד היתרו של רבי אליעזר לחלל שבת לצורך מכשירי מילה?
הרב אביהוד שורץ שבת דף קלז – מילת תינוק חולה מתי יש לדחות מילת תינוק עד שיבריא, ומתי יש צורך להמתין שבעה ימים לאחר שהבריא?
הרב אביהוד שורץ שבת דף קלח – חבישת כובע רחב שוליים בשבת האם מותר לחבוש כובע רחב שוליים בשבת, ומה הדין בנוגע לשימוש במטריה?
הרב אביהוד שורץ שבת דף קנא – טועמיה חיים זכו דברים לקראת סיום מסכת שבת, בזיקה לקביעה שלפיה מחללים שבת עבור החי, אך לא עבור המת.
הרב אביהוד שורץ שבת דף קנב – דעת זקנים מדוע זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזדקנים חכמה מתוספת בהם, ואיזה לקח עלינו לקחת מכך לחיינו?
הרב אביהוד שורץ תמורה דף ד – יסוד דין תמורה לאור סוגיית "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד" סוגייתנו עוסקת במחלוקת האמוראים הכללית בעניין "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד". מדוע נשנתנה מחלוקת זו דווקא במסכת תמורה?
הרב אביהוד שורץ תמורה דף ה – כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד – יסוד המחלוקת נדון בקיצור נמרץ ביסוד מחלוקת אביי ורבא בעניין "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד".
הרב אביהוד שורץ תמורה דף יא – הקדשת איבר שהנשמה תלויה בו דיון בחקירת יסוד של רבי עקיבא איגר ביחס לקדושת איבר אחד המתפשטת בכל הבהמה.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף יב – מים שאובים הפוסלים את המקוה דיון במים שאובים הפוסלים את המקוה, והבחנה בין הפסול במים מצד עצמם, לבין הפסול שבהזרמה המלאכותית של המים אל המקוה.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף יח – עדותו של רבי פפייס, ואיסור "בל תאחר" בקורבנות כדי להצדיק את ההלכה שולד שלמים קרב על המזבח, מעיד רבי פפייס על ולד כזה שנולד בפסח והוקרב בחג הסוכות. הגמרא דנה בעניין "בל תאחר" ביחס לעדות זו, ונרחיב מעט בסוגיה זו.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף כה – פרט ולקט נעסוק בהלכה המתחדשת בסוגייתנו ביחס ללקט, ובהשואה בין הלקט שבשיבולים והפרט שבענבים.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף כו – תפוס לשון ראשון דיון אחד בנוגע למחלוקת האם תופסים לשון ראשון או אחרון.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף לב – בעלות בקדשי מזבח ובקדשי בדק הבית נדון בהבדל המהותי שבין קדשי מזבח וקדשי בדק הבית, לאור השאלה האם ניתן להקדישם הקדש נוסף.
הרב אביהוד שורץ תמורה דף לג – העמדה והערכה סוגייתנו מביאה דעות שונות בעניין העמדה והערכה של בהמת קדשים קודם פדיונה. נעיין ביסודה של הלכה זו.

עמודים