הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ ב`ק עח - היחס בין תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה המשנה בדף עח ע`ב חותמת את סדרת ההשוואות בין תשלומי כפל ובין תשלומי ארבעה וחמישה. נדון בקצרה ביחס שבין התשלומים ובשאלה אם יש קשר ביניהם. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק פד - 'עין תחת עין' - ממון (ב) בסוגיית הפתיחה של פרק החובל הובאו דעות רבות המנסות לבאר את הקביעה ש"'עין תחת עין' – ממון". נעמוד על ההבדל בין הדעות השונות, ועל יחסן לענישה גופנית על חבלה. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק פה - תשלומי צער סוגייתנו עוסקת בתשלומי צער. לאור אופיים המיוחד של תשלומים אלה, נבחן את אופיים של תשלומי החובל בכלל. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק צא - אומד לנזקין סוגייתנו דנה אם יש אומד לנזקין. נבחן שאלה זו לאור מחלוקת הראשונים היסודית בדבר פטור אדם המזיק מנזקים שקרו באונס. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק צב - תשלומי חבלה ותשלומי נזיקין נעסוק באופיים של תשלומי חבלה וביחס בינם ובין תשלומי נזיקין. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק צח - קטן שהזיק וקטן שחבל רש`י בסוגייתנו מחדש חידוש חשוב בדין קטן שהזיק. בעקבות חידושו נשוב ונעיין בשאלה יסודית בדבר היחס שבין תשלומי נזק ותשלומי חבלה. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק צט - בעל מלאכה שהזיק סוגייתנו עוסקת בבעל מלאכה שקלקל חפץ שנמסר לו. נעמוד על חידושו של הרמב`ן בדבר מעמדו של בעל מלאכה. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק קה - שני דינים במצוַת השבת הגזֵלה הגמרא מסתפקת באדם שגזל שווה פרוטה בדיוק והחזיר חלק ממנו. לאור איבעיא זו נציע הבחנה יסודית בין שני ערוצים שונים במצוַת השבת הגזֵלה. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק קו - חידושו של רב: זכיית הנשבע בממון שנשבע עליו סוגייתנו מביאה את חידושו של רב, כי הנשבע לחברו על חפץ או על ממון זוכה בהם, אף אם נמצא ששיקר בשבועתו. נציע הסברים שונים להלכה מיוחדת זו. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק קיב - יתומים ששחטו פרה שאולה ודין גזלה בשוגג `הניח להם אביהם פרה שאולה... כסבורים של אביהם היא וטבחוה ואכלוה – משלמין דמי בשר בזול`. הלכה זו הובאה כראיה במחלוקת הפוסקים בדין גזלה בשוגג. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק קיג - גזל נכרי סוגייתנו עוסקת בגזל הנכרי. נביא את חידושו של המנחת חינוך בעניין גנבה מגוי, ומתוך כך נעמוד בקצרה על ההבדל בין איסור גנבה ובין איסור גזלה. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק קיט - דברי סיום למסכת בבא קמא: `האי מאן דבעי למהוי חסידא, לקיים מילי דנזיקין` הדרן עלך מסכת בבא קמא דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ מחלוקת בית שמאי ובית הלל בשיעור איסורי חמץ נציע משמעות רעיונית למחלוקת בית שמאי ובית הלל בדבר שיעור איסורי חמץ. דף יומיומי ביצה
הרב אביהוד שורץ שחיטה ביום טוב כשאין לו עפר נדון באיסור לשחוט ביום טוב כשאין לו עפר לכיסוי הדם, ובכלל העקרוני העולה מן הסוגיה. דף יומיומי ביצה
הרב אביהוד שורץ משלוח מנות נדון ביסודו של המנהג לשלוח מנות ביום טוב. דף יומיומי ביצה
הרב אביהוד שורץ לוו עלי ואני פורע נעסוק בענייני דיומא, לאור דיון המפרשים בסוגיית `לוו עלי ואני פורע`. דף יומיומי ביצה
הרב אביהוד שורץ בישול לצורך נכרים ביום טוב נדון ביסוד אחד הנוגע לסוגיית בישול לצורך נכרים ביום טוב. דף יומיומי ביצה
הרב אביהוד שורץ מסייע דיון בגדרי דין מסייע בסוגייתנו ובמקומות אחרים. דף יומיומי ביצה
הרב אביהוד שורץ מכשירי אוכל נפש נעסוק בדיון אודות היתר מכשירי אוכל נפש דף יומיומי ביצה
הרב אביהוד שורץ מקח וממכר ביום טוב נדון בלשון המותרת והאסורה למקח וממכר בשבת וביום טוב. דף יומיומי ביצה
הרב אביהוד שורץ פינוי פירות ותבואה בשבת וביום טוב נעסוק באבחנה בין שבת ליום טוב לעניין דיני מוקצה דף יומיומי ביצה
הרב אביהוד שורץ עשיית גרף של רעי לכתחילה נעסוק בהיתר ליצור מצב בו חפץ נעשה מותר בטלטול משום גרף של רעי דף יומיומי ביצה
הרב אביהוד שורץ היוצא מן הטמא שתי הבנות יסוד בדין היוצא מן הטמא. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ אכילת דבש דיון במחלוקת התנאים והראשונים אודות היתר דבש, ובהשלכה מעשית למחלוקת זו. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ בין פדיון לעריפה דיון במחלוקת הרמב`ם והראב`ד בהלכה זו ביחס שבין מצוות פדייה ועריפה. דף יומיומי בכורות

עמודים