הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ מעמדם הייחודי של פסולי המוקדשין לאחר פידיון דיון במעמדם המיוחד של פסולי המוקדשין לאחר פידיונם, ובאיסור גיזה ועבודה בהם. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ רוב באיסורין ורוב בממונות בהלכות בכורות קבעו חכמים, שאף שסומכים על רוב בענייני איסור והיתר, אין סומכים עליו בדיני ממונות. נבחן את יישומה של הלכה זו בסוגייתינו. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ לפני עור במקח וממכר דיון בשאלה האם המוכר דבר מה לחבירו אחראי לכך שהלוקח לא ייכשל באיסור. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ תרומת חוץ לארץ הפרשת תרומות ומעשרות בחוץ לארץ ומעמדה של התרומה שהופרשה. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ דיין שטעה דיון בהבדל שבין דיין מומחה ובין דיין שאינו מומחה. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ על ה"תועבה" שבהטלת מום בקודשים דיון באיסור האכילה מבכור או מקורבן אחר שהוטל בו מום בכוונה לאור דברי התוספות בסוגיתינו. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ אמירה לנכרי דיון על הקשר שבין אמירה לעכו`ם בשבת, לבין סוגייתינו. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ פידיון פסולי המוקדשין דיון במשמעות המצוה לפדות בהמת קודשים שנפל בה מום, לאור שיטת הרמב`ם בדבר מעמד פסולי המוקדשין. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ אנדרוגינוס דיון במעמדם הייחודי של טומטום ואנדרוגינוס. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ פדיון הבן - בין מצוה לחובה ממונית בחינת אופיה של מצות פדיון הבן, לאור דין פדיון בתוך שלושים יום, ולאור דין ספק פדיון. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ מצות האב בפדיון הבן דיון באופי חובת האב לפדות את בנו. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ הירדן מעמדו של נהר הירדן כפי שהוא מוצג בסוגייתינו. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ בין בכור למעשר נעיין בהסברו של הרש`ר הירש להבדל שבין בכור ומעשר בהמה, ומתוך כך נסביר גם את פטור הלוקח בהמות ממעשר. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ קריאת שמע על המיטה נדון בשני הסברים לעניינה של קריאת שמע שעל המיטה. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ ייסורים סוגייתינו עוסקת בהרחבה בענייני ייסורים. נתייחס בקצרה לשתיים מן השאלות העקרוניות הנבחנות בסוגיה. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ אופיין של ברכות התורה סוגייתינו עוסקת בנוסח ברכת התורה. נבחן את אופיה של ברכה זו לאור נוסחאותיה השונות. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ המלך הקדוש לקראת חודש אלול הממשמש ובא, נדון בהוספת המלך הקדוש והמלך המשפט בעשרת ימי תשובה. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ אנינות נעסוק בקצרה בשתי נקודות עקרוניות בהלכות אנינות. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ ודאי עשה תשובה נדון בדברי ר' ישמעאל אודות תלמיד חכם המזדרז לעשות תשובה על חטא שחטא בו עוד באותו יום. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ קריאת שמע במקום ערוה נדון ביסוד האיסור לקרוא קריאת שמע במקום ערוה, ובחובת החציצה בין הלב ובין הערוה. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ אבות וקורבנות נדון במחלוקת האמוראים ביחס לתקנת התפילה - אבות וקורבנות - ובמשמעותה. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ תפילת משה נדון בתפילתו המיוחדת של משה רבינו. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ הבדלה בתפילה והבדלה על הכוס נדון במשמעותה של ההבדלה הכפולה - בתפילה ועל הכוס. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ מרק ירקות נעסוק בברכת מרק הירקות, אשר נידונה בסוגייתינו. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ שם ומלכות ברכה שאין עימה שם ומלכות אינה ברכה. נביא מדבריו של מורנו הרב ליכטנשטיין שליט`א ביחס לתפקיד השם והמלכות בנוסח הברכה. דף יומיומי ברכות

עמודים