הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ ברכת האורח נדון בהלכותיה ובמהותה של ברכת האורח. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ כיצד יינצל אדם מהיות "עם הארץ"? לכבוד יום הדין והמלוכה, נבקש להתחקות אחר ערכים עליונים בהשקפה היהודית, לאור הברייתא העוסקת בהגדרתו של עם הארץ. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ שכח ולא בירך במקום שבו אכל נדון בהכרעה המיוחדת שבמחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין מי ששכח ולא בירך במקום שבו אכל. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ פתיחה לפרק "הרואה" עם ראשיתו של פרק `הרואה` נדון בברכות שונות שאין נוהגים לברכן, ובטעם הדבר. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ ברכות השחר נדון באופיין של ברכות השחר. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ אפילו הוא נוטל את נפשך - על קידוש השם ואהבתו נדון במסירות נפשו של ר' עקיבא, ובדרך שבה הביע את אהבת ה'. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ יחיד שעשה בהוראת בית דין נחלקו תנאים בסוגייתנו אם יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב חטאת. נדון בקצרה בשתי שאלות יסוד התלויות במחלוקת זו. דף יומיומי הוריות
הרב אביהוד שורץ טעות בדבר שהצדוקים מודים בו בסוגייתנו נאמר שאם טעה בית הדין בדבר שהצדוקים מודים בו, אינו חייב פר העלם דבר של ציבור. נבאר בקצרה הלכה זו. דף יומיומי הוריות
הרב אביהוד שורץ אֲשֶׁר נָשִׂיא יֶחֱטָא על משמעות חטאו של הנשיא כבעל שררה וכמנהיג האומה ועל משמעות קרבנו הייחודי. דף יומיומי הוריות
הרב אביהוד שורץ הכוהן המשיח ואפילו כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה - נדון במעמדו הייחודי של הכוהן הגדול לאור הלכה זו. דף יומיומי הוריות
הרב אביהוד שורץ פסולו בגופו הגמרא בדף ד' קובעת שמחשבת שינוי קודש היא `פסול בגופו`. נדון במשמעות המונח, ובייחודן של מחשבות שינוי קודש ובעלים לעומת מחשבות אחרות. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ כשרים ואינם מרצים נדון בקצרה בספקו של ריש לקיש בביאור הפשרה המוצעת במשנה `כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה`. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה לאור מחלוקת התנאים והאמוראים בעניין הקרבת פסח בי`ד בניסן, נעמוד על ייחודיות סדר הזמנים שבחג הפסח. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ הקרבת עולה שלא לשמה בן עזאי מוסיף לרשימת הזבחים שנזבחו שלא לשמם גם את העולה. נבחן את יסוד שיטתו. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ בגדי כהונה סוגייתינו עוסקת באריכות בבגדי הכהונה. נדון בשיטתו של הרמב`ם בדבר המשמעות המיוחדת שישנה בלבישת הבגדים. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ קידוש ידיים ורגליים נעסוק בקצרה באופיה ובעניינה של רחיצת הידיים והרגליים קודם העבודה במקדש. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ קבלת הדם סוגייתינו עוסקת בקבלת דם הבהמה. נדון במשמעותה ובתפקידה של קבלת הדם דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ זריקת דם על הכבש בתוספות בסוגייתינו נחלקו ראשונים האם זריקת דם על הכבש מכפרת. נבחן את המחלוקת לאור שאלת הזיקה שבין הכבש ובין המזבח. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ ביאה במקצת א' - יסוד הדין עולא קובע כי ביאת מקצת שמה ביאה. נחקור האם הלכה זו מבוססת על כך שמקצת הגוף מייצג את כל הגוף, או שמא ישנו איסור בהכנסת מקצת הגוף, מחמת טומאתו. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ ביאה במקצת ב' - תחיבת אצבעות לכותל המערבי נעסוק בשאלה הלכתית מעניינת הנובעת מסוגיית `ביאת מקצת שמה ביאה`, והיא - האם מותר לתחוב אצבעות לכותל המערבי? דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ שיירים מעכבים מתוך דיון הגמרא והראשונים בשאלה האם שפיכת שיירי הדם על המזבח החיצון מעכבת את כפרת הקורבן, נדון במשמעותה של פעולת שפיכת השיריים. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ תקרת היכל שנשברה ומזבח קטורת שאינו ראוי להקטרה סוגייתינו קובעת שאין זורקים דם כאשר נשבר גג ההיכל או אם מזבח הקטורת איננו ממלא את תפקידו. מדוע שנה הרמב`ם הלכות אלה דווקא ביחס לעבודת יום הכיפורים? דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ לשם שישה דברים הזבח נזבח ודין "לשמה" המשנה בדף מ`ו סוקרת שישה דברים שלשמם הזבח נזבח. נדון בהבחנה אפשרית בין שש הכוונות. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ פתיחה לפרק "איזהו מקומן" לכבוד פתיחת פרק `איזהו מקומן` נדון בסדר המשניות שבפרק, ובזיקה בינו ובין סדר הקורבנות בפרשיות בתורה. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ חלקו של טורף (א') סוגייתינו עוסקת בשותפות יהודה ובנימין במיקום המזבח. נציג שני ביאורים לפשר מיקום זה. דף יומיומי זבחים

עמודים